Statens åtgärdspaket

För att mildra de ekonomiska effekterna av coronavirusets har flera ekonomiska åtgärder vidtagits av Regeringen. På grund av den extraordinära situationen och den snabba händelseutvecklingen tillkommer nya åtgärder löpande och redan vidtagna åtgärder uppdateras. Nedan har vi försökt samla och beskriva åtgärder från regering och myndigheter samt beskriva hur du enklast kan ta del av dem.
Du kan även hitta en bra sammanställning på myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster.


Vilka lättnader du som företagare kan ansöka om

Regering, Finansinspektionen och Riksbanken har beslutat om en mängd olika initiativ för att stimulera marknaden, öka likviditeten och underlätta för både individer och företag. 
Anders Gullesjö, ansvarig för Danske Banks företagsaffär informerar om vilka möjligheter som finns.


Finansieringsstöd till företagen

 • Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor till bankerna

  En av Riksbankens första åtgärder var attsäkerställa att svenska banker ska kunna finansiera sig självaför att i sin tur kunna låna ut pengar till företag och privatpersoner. Riksbankens beslut innebär inte att de lånar ut pengar direkt till företagen. Vad staten och myndigheterna vill försäkra sig om är att det finansiella systemet inte drar sig ur situationen och kortsiktigt försöker rädda det som räddas kan för att det leder till ytterligare kapitalförstörelse. Företag som i grunden är livskraftiga skall säkras möjlighet att låna pengar för att klara sig ur den uppkomna situationen.

 • Företagsakuten - statliga lånegarantier för små- och medelstora företag

  Som en ytterligare åtgärd för att möjliggöra att banker och kreditinstitut kan bevilja krediter i större utsträckning har regeringen tillsammans med Riksgälden utarbetat Företagsakuten. Företagsakuten innebär att staten går in och garanterar krediter till små- och medelstora företag med upp till 70% av lånebeloppet och att staten ersätter kreditinstitutet med upp till 70% av eventuell förlust. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företagen ansöker om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank.

  Från och med den 8 april deltar Danske Bank i Företagsakuten.

 • Vilka företag omfattas av Företagsakuten
  • Alla bolag, även enmansbolag omfattas. 
  • Alla branscher utom finansiella företag omfattas av garantin.
  • Företaget ska ha färre än 250 anställda och en omsättning på < 50 MEUR eller en Balansräkning < eller = 43 MEUR. Samtliga bolagsformer omfattas och bolaget skall ha säte i Sverige.
  • Kreditgarantierna ska avse nya lån och kreditfaciliteter och vara beviljade mellan 1 april 2020 – 30 juni 2020. Riksgälden föreslår att denna period kan förlängas till 30 september 2020.
  • Lånegarantin skall i första hand användas i kreditgivning till små och medelstora företag som fått ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset men i övrigt bedöms livskraftiga.
  • Lån får högst uppgå till 
   • 25% av omsättningen för 2019, eller
   • två gånger lönekostnaden för 2019
    dock med en maxgräns på 75 miljoner kr per låntagare.
  • Det finns en maxgräns på 75 miljoner kr per låntagare.  Om det finns flera bolag i en koncern så kan beloppet  vara högre än 75 miljoner kronor på koncernen.
  • Krediter garanteras med upp till 70% av lånebeloppet och staten ersätter kreditinstitutet med upp till 70% av eventuell förlust
  • Den statliga lånegarantin gäller i 3 år och lånet ska betalas tillbaka i sin helhet inom 36 månader.
  • Lånet ska vara amorteringsfritt åtminstone de första 12 månaderna och låntagaren ska inte heller vara skyldig att amortera på befintliga lån så länge garantin gäller
  • Låntagaren får inte besluta om nya bonusar eller liknande, och lånet bör inte heller användas för vinstuttag
  • Lånets ränta sätts individuellt och det finns möjlighet att skjuta på räntebetalningarna första året. Det innebär att du istället betalar ränt för det första året, under det andra året.
  • Låneansökan behandlas enligt sedvanlig kreditprocess och det görs en individuell kreditprövning med hänsyn tagen till den statliga lånegarantin.

  Läs mer om Företagsakuten - garantiprogram för företag

 • Almi brygglån
  Almi Företagspartner har fått ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag. Denna förstärkning av lånefonden innebär att Almi har en hög beredskap för att möta behoven hos de företag vars verksamhet drabbas negativt av coronavirusets utbrott.
  Läs mer på almi.se
 • EKN erbjuder Nya garantier med anledning av Covid 19-pandemin
  Exportkreditnämndens (EKN) uppdrag är att främja svensk export och näringslivets konkurrenskraft genom garantier, som möjliggör finansiering av köp av svenska varor och tjänster. Med utökade kreditgarantier på totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ges nya och förbättrade möjligheter för företag att låna. En ny garanti för snabbare och säkrare betalning till svenska exportföretag införs också. Det gäller små- och medelstora exportföretag, större exportföretag samt deras underleverantörer.
  Läs mer på ekn.se

Statens direktstöd till företag

 • Tillfälligt sänkta arbetsgivar- och egenavgifter

  Stödåtgärden gäller alla bolagsformer (både aktiebolag och enskild firma) med en begränsning för  max 30 anställda. Det betyder att även stora bolag med fler än 30 anställda kan få ta del av sänkningen, men då endast för 30 anställda. Sänkningen är temporär och gäller från 1 mars till 30 juni

  Det är en sänkning med 2/3 –  från 31,42% till 10,21% på en max lön upp till 25 000 kronor/mån. På en lön på 25 000 kr eller mer innebär det en minskad lönekostnad på 5300 kronor/mån per anställd. För den som driver enskild firma så är taket satt till ett avgiftsunderlag på 100 000 kr/år. Sänkningen går att kombinera med andra stöd, till exempel nystartsjobb eller korttidsarbete.

  Ansökan kan ske fr o m 6 april 2020 och sker via din arbetsgivardeklaration. Sätt ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”

 • Tillfällig hyresrabatt i krisbranscher

  OBS ! Förslaget är ofullständigt och uppdateras löpande, det förväntas komma fler detaljer från regeringen.

  Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Till exempel: Om du betalar 10 000 kr i hyra kan du få den sänkt med max 2 500 kr.

  Åtgärden omfattar utsatta branscher inom bl a sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter

  Ansökan kan ske fr o m  1 april till 30 juni och stödet är i dagsläget begränsad till samma period.
  Det är hyresvärden som gör ansökan om kompensation och den skickas i efterhand till Länsstyrelsen. Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk och en process som så snart som möjligt.

  Läs mer på regeringen.se

 • Möjlighet att kvitta fjolårets vinst mot framtida underskott

  En åtgärd för de som driver företag i form av enskild näringsverksamhet.

  Kvittningen innebär att 100 procent av vinsten från 2019 upp till ett tak på 1 miljon kronor kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Det rekommenderas att du tar kontakt med en revisor eller skattejurist innan du gör denna omprövning då olika former av reserveringar, exempelvis periodiseringsfond, påverkar ditt företags skattemässiga resultat. Det skattemässiga resultatet kan i sin tur minska dina inbetalningar till olika socialförsäkringar, som till exempel pension och föräldraförsäkring.

  Åtgärden gäller från och med 6 april 2020 men det är fortfarande oklart hur länge den gäller. Regeringen ska återkomma med mer detaljer.

  För att ta del av denna möjlighet så ska du göra en omprövning av din preliminära skatt vilket sker digitalt (e-tjänst) hos Skatteverket.

 • Tillfälligt anstånd med skattebetalning

  Åtgärden innebär att  för företag som drabbas ekonomiskt av corona-utbrottet kan ansöka om få skjuta upp betalningen av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Möjligheten finns delvis sedan tidigare, men det utvidgade och lättare reglerna gäller från och med 30 mars 2020. 

  Lättnaderna i det nya regelverket är att det inte finns något företrädaransvar. Det betyder lite förenklat att du som ägare av bolaget inte blir personligt betalningsskyldig för de obetalda belopp som omfattas av anståndet. 

  Anstånd kan beviljas med ett så stort belopp som är rimligt med hänsyn till omständigheterna. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet
  Företaget debiteras en ränta motsvarande en bankränta på 6,6 procent.

  De nya bestämmelserna gäller under hela 2020.

  Ansökan sker enklast via den nya digitala tjänsten i ”Mina sidor” på Skatteverket.se.
  Läs mer om hur du ansöker på Skatteverket.se

 • Ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag

  Som en del i Statens åtgärdspaket har regeringen beslutat om en tillfälligt utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Det betyder att om du gör ett uppehåll med din verksamhet under 2020 omfattas du alltså inte av femårsregeln.

  Enligt ordinarie regelverk måste en företagare med vilande företag, som använt möjligheten att få ersättning med a-kassa, vänta minst 5 år innan ett nytt uppehåll med möjlighet till a-kassa kan göras. Det vill säga återupptar företagaren verksamheten behöver det gå minst fem år, enligt dagens regler, för att ha rätt till a-kassa i en ny sådan situation.
  Läs mer på regeringen.se

 • Möjlighet till korttidspermittering

  Åtgärden omfattar alla företag som har stöd för det i kollektivavtal. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Däremot gäller inte korttidsarbete för enmansföretagare som driver enskild näringsverksamhet. Denna åtgärd ger företag möjlighet att behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder. 

  Stödet innebär att Staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. 

  Det finns ett lönetak på 44 000 kr/mån och stödet gäller i 6 månader, med eventuell förlängning  3 månader. Denna möjlighet är i dagsläget begränsad till 2020.

  Ansökan skickas till Tillväxtverket fr o m den 7 april och möjligheten att ansöka kommer vara under hela 2020. Åtgärden gäller från den 7 april, men tillämpas från 16 mars. Ansökningar som sker innan den 7 april kommer att avvisas av myndigheten. 

  Läs mer på Tillväxtverket

 • Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

  Detta statliga stöd innebär att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklöner i två månader.

  Åtgärden omfattar alla arbetsgivare och innebär att den anställde retroaktivt ansöker om ersättning för den första sjukdagen hos Försäkringskassan. Du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt.
  Egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Karensdagen tas tillfälligt bort.

  Möjligheten trädde i kraft den 1 april 2020 och är tidsbegränsad till perioden 1 april till den 31 maj.

  Läs mer på Försäkringskassan