Förutspå kassaflödet
Du kan inte gardera dig mot risker innan riskerna är identifierade. Prognoser står i centrum för all valutasäkring och för många företag med verksamhet i olika valutor är valutarisken en nyckelfaktor för volatilitet i företagets resultat. 

En kassaflödesprognos, eller likviditetsprognos, ger den bästa grunden för att fatta strategiska beslut och skapa en hållbar riskhanteringspolicy. Här kan ni se inte bara kommande behov av pengar i kassan utan också om det finns valutarelaterade risker att bemöta längre fram. Med hjälp av prognosen blir det lättare att planera för framtiden och förbereda företaget för oväntade händelser. Ni skapar ett handlingsutrymme att inte bara planera för det väntade utan också förbereda företaget för det oväntade.

Valutasäkra med finansiella instrument
När riskerna är identifierade kan ni överväga om det är aktuellt att använda ett finansiellt instrument för valutasäkring. De vanligaste verktygen motverkar rörelser i valutan och reducerar er valutarisk. 

Det finns flera alternativ för att valutasäkra:

  • Terminer, finansiella kontrakt där man i förväg avtalat vilken valutakurs som ska gälla i framtiden. 
  • Valutaoptioner, ett liknande instrument men där man bara köper rättigheten att växla valuta till en förutbestämd växelkurs och tidpunkt, och alltså inte binder kursen som i en termin. Det innebär att man bara utnyttjar optionskontraktet om det är gynnsamt för en, och kontraktet fungerar som en försäkring mot de kursnivåer man vill undvika.

Ett alternativ eller komplement till finansiella instrument för den som har både inbetalningar och utbetalningar i samma valuta är att aktivt jobba med valutakonton för att "netta" in- och utflöden i respektive valuta, för att därigenom minska valutarisken. Ett försöka att dela upp större affärer i mindre transaktioner eller begränsa tiden mellan leverans och betalning kan också minska riskerna. 

Vi hjälper dig gärna 
På Danske Bank finns ett helt team av valutaexperter som tillsammans med andra avdelningar gärna diskuterar valutarisker och kassaflöden med er och testar olika scenarier mot företagets årsbudget – allt för att säkra kommande leveranser och betalningar.
Tveka inte att ta hjälp av oss! 

Läs mer om Valutahandel


Inte kund i Danske Bank? Kontakta oss för en dialog om ditt företags utmaningar och möjligheter:

Kontakta oss

Viktig information om innehållet i denna guide 
Guiden har sammanställts enbart i syfte att utgöra informationsmaterial och är inte avsedd som ett erbjudande eller begäran om ett erbjudande att köpa eller sälja finansiella instrument. Guiden ska inte ses som någon form av investerings-, juridisk, skatte- eller finansiell rådgivning. Konsultera  en specialistrådgivare vad avser juridiska-, skattemässiga-, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämplig eller passande för dig.

Även om skäliga åtgärder vidtagits för att tillförsäkra att innehållet är riktigt och rättvisande och inte vilseledande, svarar Danske Bank inte för innehållets riktighet eller för dess fullständighet. Danske Bank påtar sig inget ansvar för förlust eller annan skada som uppkommer till följd av att mottagaren förlitat sig på innehållet. Danske Bank påtar sig heller inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av någon information tillhandahållen från tredje part, som erhållits från källor som bedömts vara tillförlitliga, men som inte har verifierats av en oberoende part.

Presentationen eller någon kopia av denna får inte tas med in i eller översändas till Förenta Staterna, dess territorier eller besittningar (”USA”) eller direkt eller indirekt distribueras i USA eller till någon US Person (enligt definitionen i ”Regulation S under U.S Securities Act of 1933”, i dess lydelse vid var tid) inklusive medborgare eller bosatta i USA samt bolag och andra juridiska personer etablerade enligt lagstiftning i USA.