Antalet miljövänliga maskiner och fordon ökar men för att fler ska få möjlighet att uppgradera sina maskinparker behövs också en flexibel finansiering. Inom transportsektorn, byggindustrin och i skog- och lantbruket finns ett växande intresse att bidra till fossilfria lösningar. Att välja en flexibel finansiering via leasing och avbetalning gör att ni löpande kan uppgradera era maskiner i takt med att utbudet av miljövänliga maskiner ökar.

Fördelen med både leasing och avbetalning är att utrustningskostnader fördelas under leasingkontraktets livstid. Man behöver inte belasta balansräkning eller kassaflöde med dyra anskaffningskostnader och kan därför skapa utrymme till att byta till modern utrustning, som kan sänka både operationella kostnader och samtidigt bidra till företagets omställningsarbete. Den gröna omställning som många företag just nu försöker genomföra kräver ofta investeringar i ny teknik. Investeringar bedöms dessutom ofta utifrån en möjlig effektiviseringsvinst med lägre operationella kostnader som följd. Det är exempelvis fallet när företagen försöker minska bränslerelaterade kostnader genom att gå från fossildrivna fordon till eldrivna fordon. Men en annan viktig drivkraft för omställning är behovet att leva upp till kommande hållbarhetskrav och förväntningar från både myndigheter och kunder. 

Men ny teknik kostar pengar. I en makroekonomisk miljö med stigande räntor och vikande efterfrågan kan den ekonomiska kalkylen för investeringar behöva ses över. Leasing och avbetalning är därför båda en möjlig väg framåt. Finansiell leasing innebär att ni hyr utrustningen av banken men behåller nyttjanderätten. Vid avbetalning äger ni själva utrustningen men banken har säkerhet för sin finansiering i utrustningen. I båda fallen köps utrustningen in efter företagets specifikationer och finansieringsperioden brukar vara från tre år och upp till mer än tio år, beroende på vilken utrustning det handlar om. Nästan all lös egendom kan finansieras genom leasing och avbetalning. En annan viktig fördel är att kunna finansiera uppgradering av utrustning under avtalsperioden. Till exempel planerade byten av batterier och motorer. 

Leasa utrustningen
Att välja leasing som maskinfinansiering är bra på många sätt. Du behöver inte binda kapital och kan använda rörelsekapitalet till annat. Hyran är helt avdragsgill. Dessutom bokför du leasingavgifterna löpande i verksamheten vilket gör att du för vissa maskiner kan skriva av kostnaden på 24 månader. Att göra en kalkyl blir alltså enklare.

Avbetalning
Väljer du avbetalning kan du använda kontanta medel där de gör störst nytta samtidigt som du frigör rörelsekapital. Du kan också styra avbetalningen eller lösa krediten i förtid – företaget är inte bundet till finansieringstiden. Du kan dra av all ingående moms då maskinerna har levererats. Under tiden du väntar på återbetalningen får du en momskredit hos oss på normalt två månader. Det är företaget som äger maskinerna och möjligheterna att göra avskrivningar kan ha stor betydelse.

Fakta om leasing och avbetalning

  • Likviditeten kan fördelas över utrustningens hela ekonomiska livstid
  • Ni behöver inte använda er kassa eller belasta checkkrediten med en dyr anskaffning
  • Ofta behövs ingen ytterligare säkerhet för finansieringen
  • Rörelsekapitalet kan användas för löpande utgifter i stället för att låsas i en investering
  • Det blir enklare att budgetera kostnader och kassaflöde
  • Nästan all lös egendom kan finansieras

Läs mer information om skillnaden mellan de båda finansieringsformerna samt få kontakt med oss för finansieringsförfrågningar:
Företagsleasing - Leasing och avbetalning på företagets utrustning