Räntehandel

Kreditobligationer
Vi erbjuder företag i alla storlekar att emittera företagsobligationer som ett alternativ till traditionell bankfinansiering.
Kunden erbjuds rådgivning genom hela processen från den första grundläggande behovsanalysen till marknadsföring och utförande.
Kunder som vill investera i kreditobligationer erbjuds investeringar i allt från obligationer med högre kreditbetyg så kallade Investment grade till obligationer med lägre kreditbetyg så kallade High yield.

Räntor
Vi erbjuder placeringar och investeringar inom stats- och bostadsobligationer med flera risknivåer men även kreditobligationer med högre risk. Räntederivat erbjuds för att hantera ett företags ränterisker och räntekänslighet. Vi erbjuder rådgivning kring handel med relevanta derivatprodukter som ränteswappar och ränteoptioner.

Client Advisory
Client Advisory teamet erbjuder skräddarsydd rådgivning inom finansiella risker på en strategisk och lätt implementerbar nivå med fokus på valuta- ränte- och råvarurisker. Vi kartlägger er verksamhets finansiella risker och illustrerar på ett enkelt och holistiskt sätt hur de kan påverka er affär samt långsiktiga finansiella mål.

Genom att kombinera analys och matematiska modeller med djup kompetens av finansiella marknader kan vi erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lösningar för att hantera finansiell risk. Våra analyser är enkla att förstå och efterföljande lösningar är enkla att implementera i er dagliga verksamhet, med målet att ni kan göra de rätta finansiella besluten för att understöda era långsiktiga strategiska och finansiella mål.

Vårt team består av 30 erfarna analytiker i Norden som inkluderar både matematiker och ekonomer samt experter med djup förståelse kring riskhantering, kartläggning av risk och användningen av finansiella instrument för strategiska affärsändamål.


Mer Information

Räntehandel

 • Produkter

  Räntehandel

  Vi erbjuder placeringar och investeringar inom stats- och bostadsobligationer med flera risknivåer men även kreditobligationer med högre risk. Räntederivat erbjuds för att hantera ett företags ränterisker och räntekänslighet. Vi erbjuder rådgivning kring handel med relevanta derivatprodukter som ränteswappar och ränteoptioner.
  Läs mer om räntederivat nedan. För ytterligare information om räntederivat och dess risker läs i faktabladet PRIIPs KIDoch i allmän information om derivatinstrument.

   

  Framtida räntesäkringsavtal FRA (forward rate agreements)

  Ett framtida räntesäkringsavtal (FRA) är ett avtal mellan två parter om fastställande av en framtida ränta med en enda räntebetalningsdag. Ett FRA-kontrakt är ett verktyg för att hantera kortfristiga ränterisker.

  Här kan du läsa mer om framtida räntesäkringsavtal FRA (forward rate agreements)

   

  Obligationsbaserade terminer och optioner

  Obligationsbaserade terminer är bindande avtal mellan två parter om köp eller försäljning av en viss obligation till ett fast pris (det avtalade priset) vid en framtida tidpunkt (förfallodagen). När du handlar med obligationsoptioner ger det dig antingen en rättighet eller en skyldighet att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett avtalat pris vid en viss framtida tidpunkt.

  Här kan du läsa mer om obligationsbaserade terminer och optioner

   

  Ränteswappar

  En ränteswap är ett avtal mellan två parter om att utbyta räntebetalningar i en och samma valuta.

  Här kan du läsa mer om ränteswappar

   

  Ränteswaptioner

  Om du köper en ränteswaption får du rätt att teckna en ränteswap under vissa förutbestämda villkor. När du utnyttjar en swaption får du rätten att betala eller erhålla en förutbestämd fast ränta i en ränteswap som börjar vid en förutbestämd tidpunkt.

  Här kan du läsa mer om ränteswaptioner

   

  Räntetak och räntegolv

  Handel med räntetak och räntegolv ger dig antingen rätt eller skyldighet att ingå ett avtal om korta räntor som gör att du kan skydda dig mot ofördelaktiga räntefluktuationer.

  Här kan du läsa mer om räntetak och räntegolv

   

  Valutaränteswap

  En valutaränteswap är ett avtal mellan två parter om utbyte av betalningar i två olika valutor.

  Här kan du läsa mer om valutaränteswap

 • Research

  På Danske Banks Research hemsida hittar du prognoser och analyser. Vi har specialiserade team som bevakar ett brett spektrum av marknader och ekonomier, med fokus på makroekonomi, valutor, aktier, kredit- och räntemarknaden. Du når hemsidan här.
 • Kostnadsöversikt

  Kostnadsöversikt för ränteprodukter läs här.

 • LEI

  Du behöver skaffa en LEI-kod (Legal Entity Identifier) till ditt företag, din sammanslutning eller din stiftelse om du i företagets namn handlar med värdepapper eller derivat (inklusive terminsaffärer) som kan handlas med på börser eller andra finansiella handelsplatser i Europa (EEA). Detta kan till exempel vara välkända börser som Nasdaq Stockholm eller mindre handelsplatser som First North.

  Läs mer om LEI.

 • MiFID II

  MiFID II är en förkortning för ”Markets in Financial Instruments Directive II”. Direktivet och den tillhörande förordningen består av ett stort antal regler inom investeringsområdet. Reglerna gäller inom hela EU. Syftet med lagstiftningen är att stärka skyddet för investerare. Vidare ska regelverket säkerställa en stabil inre marknad för investeringar och förbättra transparensen. Läs mer om MiFIDII

   

 • EMIR

  Förordningen om den europeiska marknadsinfrastrukturen, EMIR, trädde i kraft den 16 augusti 2012. Genom förordningen införs stegvis varierande krav för alla företag och institutioner som ingår derivattransaktioner, i syfte att öka transparensen och reducera riskerna som förknippas med derivatmarknaden. Läs mer om EMIR.

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.