Den snabbt ökande inflationen och oron i omvärlden har lett till fortsatta utmaningar för de globala logistikkedjorna. Under pandemin blev det tydligt att Kina hade en central roll för komponentförsörjningen och produktionen, när hamnar blev flaskhalsar och företag fick svårt att hantera efterfrågan. Konsekvensen blev att distributionskedjorna inte fungerade och att priserna för frakt och komponenter steg. Under hösten 2022 har läget stabiliserats men Kinas nolltolerans har medfört att företag funderar på att flytta sin produktion till andra länder. 
 
Från kortsiktig planering till distributionskedjor som håller på sikt
Insikten om att det behövs en ny strategi för hur distributionskedjorna organiseras finns däremot kvar. Det är hög tid att flytta fokus från kortsiktighet i planeringen till en långsiktig distributionsstrategi som håller på sikt och som möter morgondagens krav på långsiktighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet. 
 
Ökad närproduktion och regionalisering
Det finns flera olika alternativ att utvärdera. Man kan flytta produktionen närmare hemmamarknaden eller alternativt ha olika distributionskedjor på samtliga hemmamarknader, så kallad regionalisering. Insikten om att andra faktorer än låglönetänk och tillgång till nya marknader behövs i framtiden är tydlig. Faktorer som hållbarhet och kundnärhet blir allt viktigare. Ett bolag som valt att flytta produktionen till närområdet är Synsam och fler kommer att följa efter. 
 
Politiska läget gör det utmanande att handla med Kina
Utmaningarna med att göra affärer i Kina fortsätter att öka med ett förändrat politiskt läge, kriget i Ukraina och mot bakgrund av leveransproblemen under pandemin. Företagens tilltro sjunker. Men Kina har potentialen att inte bara producera kostnadseffektivt, med en stor grupp högutbildad expertis så har Kina alla möjligheter att bli centrum för forskning och utveckling. Det handlar mer om viljan att samarbeta med omvärlden.
 
Hållbarhetsriskerna kan bli spiken i kistan
Hållarbarhet blir ett allt viktigare område i takt med att det blir större fokus på ESG i distributionskedjorna. EU har till exempel lagt förslag på förbud mot varor som tillverkas med tvångsarbete, viket bland annat riktar sig mot problemen i Xinjiang i Kina. Företagen kommer i allt större utsträckning också behöva redovisa klimatpåverkan genom hela distributionskedjan inklusive underleverantörer. Kina är ett slutet samhälle och det är svårt att få tillgång till den information och data som behövs, för att kunna möta kraven i hållbarhetsredovisningen. ESG-riskerna kan alltså bli spiken i kistan för handeln med Kina. 
 
Tre möjliga framtidsscenarion
Vi ser tre möjliga vägar framåt. Det första scenariot är att avspänning leder till att världen kan gå tillbaka till och fortsätta att utveckla den globala handeln. Med en olyckligare utveckling skulle ett nytt kallt krig kunna leda till avglobalisering, minskad tillväxt och högre inflation. En tredje mest trolig väg är att en viss avglobalisering skulle en leda till att nya intressesfärer bildas.
 
Det här är en sammanfattning av en trendanalys gjord av Pontus Sellberg, Senioranalytiker på Danske Bank. Ta en kontakt med oss om du är intresserad av att veta mer om handelsutmaningar och den geopolitiska osäkerheten.

Bli kontaktad