Riksbankens höjda styrränta och kronans fortsatta kräftgång.. I kombination med höga energi- och transportkostnader blir situationen allt svårare för många företag. Samtidigt som företagen minskar de operativa kostnaderna ställer EU krav på investeringar för att minska CO2-avtrycket. Det är en svår balansgång i en vikande konjunktur. Många bolag kommer att tvingas minska sin personal och dra ner på kontorsytorna framöver. Vi kan förvänta oss en dominoeffekt som slår hårt mot de flesta företag men särskilt mot sektorer som fastighetsbranschen, service och handel.

– Vår prognos är att företagen kommer behöva investera betydande belopp för att möta hållbarhetskraven som definieras av EU-taxonomin. När intäkterna minskar behöver företagen ha en tydlig plan för hur de ska hantera stora investeringar parallellt med ökade kostnader för el, komponenter och räntor. Det kommer bli svårt för många bolag, säger Anders Gullesjö på Danske Bank. 

Företagen måste agera

Kostnadsjakten trappas upp. Företagen behöver agera, annars är det lätt att hamna i en ond spiral. Många står rådvilla och undrar över möjliga lösningar. 
– Bankens rådgivning har den senaste tiden allt mer fokuserat på att rusta bolagen för en tuffare finansiell marknad. Det finns mycket bolagen kan göra för att förbättra sin likviditet men är man inte strategisk med en tydlig plan finns risk att man skär ner på fel saker och riskerar sin konkurrenskraft, fortsätter Anders Gullesjö.

En affärspotential

Omställningen är i sig en affärspotential som kan skapa morgondagens intäkter. Men inledningsvis är det en investering som belastar kassan, för lagstiftningen talar sitt tydliga språk. Även mindre bolag påverkas indirekt som underleverantörer och de har ofta ännu mindre muskler att hantera en lågkonjunktur parallellt med stora investeringar, som betalar sig först på flera års sikt. 

– Om man skulle önska något så vore det starka incitament från regeringen så att företag kan energieffektivisera, göra investeringar för att minska CO2-avtrycket och ställa om. Det skulle vässa svensk konkurrenskraft på längre sikt och rädda många arbetstillfällen på kort sikt, avslutar Anders Gullesjö. 

Vad kan företag göra för att klara en konjunkturnedgång?

  • Se över företagets behov av lokaler. Med en bra personalplanering kan man optimera utrymmet. Företaget kan förvisso sitta i längre kontrakt, men det är viktigt att ta tag i detta redan nu.
  • Personal. Fundera och analysera vilken kompetens ditt företag behöver. Nyckelkompetens behövs för intäkter i framtiden. 
  • Riskhantering. Svenska kronan är svag och prognosen ser inte ljus ut. Använd valutasäkring, för i bistra tider så handlar det om att kontrollera de kostnader man kan kontrollera. 
  • Likviditet. Ett svårare marknadsläge med ökade ränte- och råvarukostnader och en svårbedömd valutamarknad ökar vikten av prognoser. Genom att skapa prognoser över förväntade kassaflöden kan företag tidigt identifiera likviditetsbehov och valutarelaterade risker och med mer information som underlag, fatta beslut för att begränsa risk och optimera räntekostnader. 
  • Kunder.  Se till att sprida riskerna så att du inte dras med om en kund hamnar på obestånd.
  • Leverantörer. Se till att du inte står utan produkter och komponenter om en leverantör skulle få problem.  

    Bli kontaktad för en dialog om ditt företags utmaningar och möjligheter
    Läs mer om hur Danske Bank kan hjälpa er att skapa eller utveckla likviditetsprognoser