Nordic Outlook - inflationen tar sin tribut

Välkomna att lyssna in när chefekonom Michael Grahn och makroanalytiker Therese Persson presenterar Nordic Outlook.

2928992d-e082-4a35-930f-433b1fc69099
  • Efter ett starkt tillväxtår präglas utsikterna av stora osäkerheter. Hushållens köpkraft försämras på flera fronter, bostadsbyggandet och företagens investeringar och exportutsikter torde dämpas mot bakgrund av svagare global konjunktur. Tillväxten blir svag både i år och nästa år.
  • Stor inbromsning i omsättningen på bostadsmarknaden, bostadspriserna faller ytterligare framöver. Till följd av osäkra utsikter i kombination med höga finansieringskostander påverkas även bostadsbyggandet negativt.
  • Inflationstakten har blivit avsevärt högre än vi kunnat bedöma och i linje med Riksbankens alternativscenario. Toppen på inflationsutvecklingen med nya rekordhöga nivåer torde dock ligga rätt nära i tid men fortsatt stigande energipriser kan dra ut på förloppet. Vi räknar fortsatt med ett rätt normalt utfall i kommande lönerunda.
  • Riksbanken bedöms nu höja styrräntan med tre gånger 50 räntepunkter med start från junimötet och avsluta med 25 bp i februari 2023. Den svagare konjunkturbilden gör att statsfinanserna successivt kommer att försvagas från en stark position.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.