Information om behandling
av personuppgifter


Gäller fr o m  1 oktober 2020

Read the privacy notice in english here

1. Inledning

Denna information om behandling av personuppgifter är tillämplig på Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filials behandling av personuppgifter.Informationen är också tillämplig på Danske Hypotek AB:s behandling av personuppgifter. Danske Hypotek AB är ett helägt dotterbolag till Danske Bank A/S.

Personuppgiftsansvariga:
Danske Bank A/S är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna informationshandling med undantag för när Danske Bank A/S, på uppdrag av Danske Hypotek AB, administrerar bolån för Danske Hypotek AB:s räkning. Danske Hypotek AB är då personuppgiftsansvarig och Danske Bank A/S är personuppgiftsbiträde.

Kontaktuppgifter:
Danske Bank A/S, CVR.no. 61126228 (Erhvervsstyrelsen) Bernstorffsgade 40, DK-1577 Kø-benhavn V.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, organisationsnummer 516401-9811 (Bolagsverket),
Box 7523, 103 92 Stockholm.

Danske Hypotek AB (publ), organisationsnummer 559001-4154 (Bolagsverket), Box 7523, 103 92 Stockholm.

Mer information om de personuppgiftsansvariga och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial finns tillgänglig på respektive hemsida: www.danskebank.se, www.danskebank.dk och www.danskehypotek.se.

När ”Danske Bank”, ”vi” eller ”vår” används nedan inkluderar det i tillämpliga fall såväl Danske Bank A/S som Danske Hypotek AB:s behandling av personuppgifter.

I vår verksamhet behandlar vi information om dig (personuppgifter).

Denna information är tillämplig på privatkunder, potentiella privatkunder, enskilda näringsidkare, borgensmän, pantsättare och när det är tillämpligt även på andra personer som är kopplade till en av våra kunder såsom vårdnadshavare/förmyndare, firmatecknare, fullmaktsinnehavare, anställda hos och ägare till en företagskund och andra individer som vi interagerar och samarbetar med.

Informationen beskriver hur och varför Danske Bank behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar dina personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar olika typer av personuppgifter beroende på din relation med oss och beroende på den service och de produkter vi erbjuder. Vi behandlar bland annat:

 • personliga detaljer såsom ditt namn, personnummer, samordningsnummer eller annat nation-ellt ID nummer, medborgarskap, hemvist, skattehemvist, skatteregistreringsnummer och dokumentation avseende identifiering såsom kopior av ditt pass, körkort och personbevis,
 • kontaktinformation såsom adress, telefonnummer och e-postadress,
 • finansiell information såsom information om din inkomst och dina utgifter, dina tillgångar och skulder, kreditvärdighet och försäkringar,
 • information om panter, inklusive marknadsvärden, energiuppgifter och miljöaspekter,
 • information om din utbildning, ditt yrke, arbete, kompetens och erfarenhet,
 • information om dina investeringsmål,
 • information om din familj och ditt hushåll,
 • information om du som är vår privatkund också är företagare,
 • detaljer om de tjänster och produkter du har hos oss inklusive bland annat konton, kort, lån och krediter,
 • transaktionsinformation,
 • hur du använder våra tjänster och produkter och dina preferenser när det gäller dessa,
 • digital information kopplad till din användning av våra webbplatser, andra plattformar och digitala applikationer inklusive trafikdata, platsdata, beteendedata och annan kommunikationsinformation,
 • information kopplad till de enheter du använder när du använder våra webbsidor, teknisk information inklusive typ av enhet och operativsystem,
 • Information från dig om dina preferenser för olika typer av marknadsföring och events,
 • information om dina besök I våra lokaler, och
 • telefonsamtal som vi har med dig.

Vi kan komma att behandla andra typer av personuppgifter om det är nödvändigt för att förse dig med specifika tjänster och produkter eller om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Vår möjlighet att ge dig bästa möjliga råd och lösningar beror på hur väl vi känner dig. Det är därför viktigt att den information du förser oss med är korrekt och att du uppdaterar oss om eventuella förändringar.

3. Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behandlar dina personuppgifter för att förse dig med de bästa råden och lösningarna samt för att trygga din ekonomi och fullfölja våra avtal med dig.

Vi behandlar personuppgifter för att förse dig eller vår kund, med vilken du har en relation, de finansiella tjänster eller produkter som har efterfrågats såsom:

 • betaltjänster
 • konton
 • korttjänster
 • lån och krediter
 • digitala banktjänster
 • investeringstjänster och investeringsrådgivning
 • försäkringsdistribution

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • potentiella kunder, för att kunna erbjuda våra produkter och tjänster, och, om du väljer att acceptera en eller flera av våra produkter eller tjänster och bli kund, för identifiering och verifiering för att motverka penningtvätt i samband med att kundförhållandet upprättas.
 • Kundservice för att hantera kundrelationen med dig inklusive rådgivning, administration, kreditbedömning, inkassohantering, hantering av klagomål samt för att tillhandahålla information till leverantörer som har rätt att efterfråga information om dig.
 • Kommunicera med dig om våra produkter och tjänster för rättsliga, regulatoriska och administrativa ändamål.
 • För att förbättra, utveckla och hantera våra produkter och tjänster, för att fastställa avgifter och priser för våra produkter och tjänster inklusive användning av data analyser och statistik och för att testa våra system.
 • För marknadsföring av våra tjänster och produkter inklusive marknadsföring av andra enheter inom Danske Bank koncernen eller av våra samarbetspartners om vi har din tillåtelse eller om det är tillåtet enligt lag. Vi använder kakor (cookies) och liknande teknologi på vår hemsida, inklusive marknadsföring via digitala kanaler och sociala medier som Facebook. Vi hänvisar till vår information om behandling av cookies för ytterligare information: https://danskebank.se/behandling-af-personoplysninger-og-cookies.
 • För att följa tillämplig lag och för andra regulatoriska och administrativa ändamål inklusive identifiering och verifiering i enlighet med lagstiftning för motverkande av penningtvätt, för att förhindra och upptäcka penningtvätt, bedrägerier och andra typer av finansiell kriminali-tet. I syfte att motverka penningtvätt och på grund av lagens krav inhämtar vi information om dig vid regelbundna intervaller så länge som vi har ett kundförhållande med dig.
 • Av säkerhetsskäl, bland annat använder vi videoövervakning av bankomater, av entréer till våra kontor och andra av våra lokaler.
4. Vilken är den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter?
Vi måste ha en rättslig grund (lagligt skäl) för att behandla dina personuppgifter. Den rättsliga grunden är någon av följande:
 • du har gett oss ditt samtycke att behandla dina personuppgifter för ett speciellt ändamål, Dataskyddsförordningen(GDPR) art. 6.1(a),
 • du har ingått eller överväger att ingå ett avtal med oss avseende en tjänst eller en produkt, GDPR art. 6.1(b),
 • för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse, GDPR art. 6.1(c), till exempel i enlighet med
 • Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Skatteförfarandelagen (2011:1244)
  • Bokföringslagen (1999:1078)
  • Konsumentkreditlagen (2010:1846)
  • Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och motsvarande danska lag: Lov om finansiel virksomhed
  • Lag (2010:751) om betaltjänster
  • Dataskyddsförordningen(GDPR), Lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och motsvarande danska lag Databeskyttelsesloven
  • Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
  • Lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
  • Lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
 • om behandlingen är nödvändig för ändamål som avser Danske Banks eller en tredje parts berättigade intresse, GDPR art. 6.1(f). Till exempel kan det avse dokumentations- och säker-hetsändamål, för att upptäcka och förhindra penningtvätt, för att upptäcka och förhindra be-drägerier, missbruk och förluster, för att stärka IT och säkerheten kring betalningar. Vi använder också berättigat intresse som rättslig grund när vi behandlar dina personuppgifter trots att du inte är kund men interagerar med oss på grund av den relation du har med en av våra kunder. Vi gör det bara om dina intressen, rättigheter och friheter inte väger tyngre än våra berättigade intressen.

5. Känsliga personuppgifter

Vissa av de personuppgifter vi behandlar om dig kan vara känsliga (också kända som särskilda kategorier av personuppgifter).

Typer av känsliga personuppgifter
Vi kan komma att behandla följande typer av känsliga personuppgifter:

 • medlemskap i fackförening
 • information om din hälsa eller genetiska bakgrund, till exempel ärvda hälsofaktorer,
 • biometrisk data till exempel teknologi för ansiktsigenkänning,
 • information om din religiösa eller filosofiska övertygelse, och
 • information om dina politiska åsikter.

Vi behandlar också känsliga personuppgifter som kan visa sig i budgetinformation eller deklarationsuppgifter som vi erhåller från dig och i transaktionsinformation som du ger oss när du ber oss genomföra en betalning.

Ändamål för att behandla känsliga personuppgifter
Vi kommer bara att behandla känsliga personuppgifter när det är nödvändigt, såsom:

 • när det är nödvändigt för den produkt eller tjänst vi erbjuder dig,
 • för att ge dig rabatter relaterade till exempel till ditt medlemskap i en fackförening,
 • för identifiering och verifiering,
 • för att upptäcka och förhindra penningtvätt och andra typer av brott såsom till exempel bedrägerier, och
 • för att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åvilar oss som en finansiell institution.

Rättslig grund för behandling av känsliga personuppgifter
Den rättsliga grunden för vår behandling av känsliga personuppgifter är någon av följande:

 • ditt uttryckliga samtycke, GDPR art. 6.1(a) och 9.2(a),
 • för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, GDPR art. 6.1(f) och 9.2(f) eller
 • av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, GDPR art. 6.1(c) eller 6.1(f) och art. 9.2(g).
6. Hur samlar vi in den information vi har om dig?
Personuppgifter vi samlat in från dig
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig eller genom att iaktta dina handlingar när du till exempel:
 • fyller i ansökningar och andra blanketter för att beställa tjänster och produkter,
 • förser oss med olika dokument,
 • deltar i möten med oss till exempel med din rådgivare,
 • talar med oss i telefonen,
 • använder våra hemsidor, mobilapplikationer, produkter och tjänster,
 • deltar i våra kundundersökningar eller kampanjer, och
 • kommunicerar med oss via brev eller elektroniskt såsom via e-post eller sociala medier.

Inspelning av telefonsamtal:
När du ringer oss eller när vi ringer dig, på din begäran eller för att följa upp en förfrågan från dig kan samtalet spelas in och sparas av dokumentations- och säkerhetsskäl. Innan en anställd besvarar ett samtal eller innan du placeras i samtalskön kommer du att underrättas om ifall sam-talet kommer att spelas in. I några få situationer, till exempel om väntetiden är lång, kan det hända att ditt samtal blir omdirigerat till en annan anställd och därför inte blir inspelat utan att du får någon information därom. Om vi talar med dig om investeringar är vi skyldiga att spela in och spara telefonsamtalet.

Personuppgifter inhämtade från tredje parter
Vi tar emot och samlar in personuppgifter från tredje parter, till exempel från:

 • Butiker, banker och betaltjänstleverantörer när du använder ditt bank- eller kreditkort, hembanken eller andra betaltjänster. Vi behandlar personuppgifterna för att utföra betalningar och för att sammanställa kontoutdrag, betalningsöversikter och liknande.
 • Om du har ett delat konto med någon kan vi samla in information om dig och ert gemensamma konto från din medkontohavare.
 • Statens personadressregister (SPAR), Bolagsregistret, Fastighetsregistret och Boverket samt från andra allmänt tillgängliga källor och register. Ibland samlar vi in dessa personuppgifter via andra tredje parter. Vi behandlar personuppgifterna för identifiering och verifiering och för att kontrollera så att uppgifterna är korrekta.
 • Kreditupplysningsföretag och varningsregister (till exempel från UC AB). Vi behandlar informationen för kreditbedömningar. Vi uppdaterar informationen regelbundet.
 • Andra enheter inom Danske Bank-koncernen om vi har ditt samtycke till exempel för att erbjuda dig bättre anpassade produkter och tjänster.
 • Andra enheter inom Danske Bank-koncernen om gällande lagstiftning tillåter eller kräver att vi inhämtar informationen till exempel för att följa koncernkrav för styrning, kontroll och eller rapporteringskrav eller för att dela underrättelser till Finanspolisen eller den svenska sä-kerhetspolisen enligt lagstiftning för motverkande av penningtvätt.
 • Externa samarbetspartners (inklusive korrespondentbanker och andra banker) om vi har ditt samtycke eller om vi har rätt att göra det under gällande lagstiftning till exempel för att förse dig med en tjänst eller en produkt som du har avtalat om och där vår samarbetspartner är le-verantör, för att du ska kunna använda banktjänsterna utomlands eller för att upptäcka och hindra penningtvätt, bedrägerier, missbruk och förluster.
 • Vår kund som du har en koppling till.

7. Tredje parter som vi delar dina personuppgifter med

Vi behandlar din information säkert och under sekretess men vi kan i vissa fall dela den med tredje parter (som också ska behandla informationen säkert och under sekretess) såsom:

 • Andra enheter inom Danske Bank-koncernen om vi har ditt samtycke till exempel för att förse dig med bättre anpassade produkter och tjänster.
 • Andra enheter inom Danske Bank-koncernen om rådande lagstiftning tillåter eller kräver att vi delar informationen till exempel för att följa koncernkrav för styrning, kontroll och eller rapportering eller för att dela underrättelser till
  finanspolisen eller den svenska säkerhetspolisen enligt lagstiftning för motverkande av penningtvätt.
 • Om du har gett oss i uppdrag att göra en överföring till annan kommer vi att dela den information om dig som är nödvändig för att identifiera dig och fullfölja vårt uppdrag från dig.
 • Betaltjänstleverantörer som är behöriga att tillhandahålla kontoinformations- eller betalningsinitieringstjänster och betaltjänstleverantörer avseende kortbaserade betalningsinstrument om du, eller någon som via våra onlinetjänster och för din räkning är behörig att se information om dina konton eller initiera betalningar, begär att en sådan betaltjänstleverantör ska erhålla information om dig.
 • Borgensmän, pantsättare, fullmaktshavare, advokater, revisorer eller andra som du har gett behörighet att erhålla information.
 • Om du har ett delat konto med någon kan vi dela information om dig med din medkontohavare.
 • Externa samarbetspartners (inklusive korrespondentbanker och andra banker) om vi har ditt samtycke eller om vi har rätt att göra det under gällande lagstiftning till exempel för att förse dig med en tjänst eller en produkt som du har avtalat om och där vår samarbetspartner är leverantör, för att du ska kunna använda banktjänsterna utomlands eller för att upptäcka och hindra penningtvätt, bedrägerier, missbruk och förluster.
 • Våra leverantörer, inklusive advokater, revisorer och konsulter.
 • Personuppgiftsbiträden till exempel IT leverantörer, även utanför EU och EEA såsom Danske Bank Indien. Bankgirocentralen AB och Finansiell ID – Teknik BID AB (BankID) är exempel på två viktiga leverantörer till Danske Bank Sverige Filial.
 • Social media-företag som Facebook.
 • Myndigheter enligt lag eller beslut från domstol eller myndighet såsom polisen, kronofogden, skatteverket eller andra myndigheter. Till exempel gäller det beslut från polismyndigheten inklusive finanspolisen och säkerhetspolisen i enlighet med Lagen om åtgärder mot penning-tvätt och finansiering av terrorism, Skatteverket i enlighet med Skatteförfarandelagen och Riksbanken för statistik med mera.
 • Tillsynsmyndigheter såsom den danska Finanstilsynet och den svenska Finansinspektionen, verkställande myndigheter i Sverige och andra länder inklusive länder utanför EU och EEA i enlighet med deras uppdrag.
 • Kreditupplysningsföretag. Om du inte sköter dina betalningar till Danske Bank kan vi rapportera dig till Kreditupplysningsföretag och/eller varningsregister (UC AB) i enlighet med tilllämplig lag.
 • Om du aktiverar en betalningsinformationstjänst i din mobiltelefon är det möjligt att din internet-, tele- eller operativsystemleverantör kan se din information.
 • För social eller ekonomisk forskning eller statistiska ändamål där det finns ett allmänt intresse.

8. Överföringar utanför EU och EEA och till internationella organisationer

Vissa tredje parter som vi delar information med kan vara lokaliserade utanför EU och EEA tex i Australien, Kanada och Indien.

När Danske Bank A/S överför personuppgifter till tredje parter utanför EU och EEA ser vi till att dina personuppgifter och dina rättigheter avseende dessa är föremål för lämpliga skyddsåtgärder genom:

 • att försäkra oss om att det finns ett adekvat beslut av Europeiska kommissionen, eller
 • genom att använda standardiserade dataskyddsbestämmelser godkända av den Europeiska kommissionen eller den danska dataskyddsmyndigheten.

Du kan få en kopia av de standardiserade dataskyddsbestämmelserna genom att kontakta oss (för kontaktuppgifter se avsnitt 13).

9. Profilering och automatiska beslut

Profilering
Profilering är en form av automatisk behandling av personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper i synnerhet för att analysera och förutsäga till exempel en persons ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttning.

Vi använder profilering och datamodeller för att kunna erbjuda dig specifika tjänster och produkter som motsvarar dina preferenser, för att upptäcka och förhindra penningtvätt och bedrägerier, för att bestämma priser på särskilda tjänster och produkter, för att värdera tillgångar, för att värdera eventuell risk för betalningsförsummelser och för marknadsföringsändamål.

Automatiserade beslut
Vi använder våra system för att fatta automatiserade beslut, utan personlig kontakt, baserat på den information och de uppgifter vi har om dig. Beroende på det specifika beslutet kan vi också använda information från offentliga register och andra allmänna källor.

Vi använder automatiserat beslutsfattande för att till exempel godkänna låneansökningar och kreditkort, för att upptäcka och förhindra penningtvätt och bedrägerier. Automatiserat beslutsfattande hjälper oss att fatta snabba, rättvisa, effektiva och korrekta beslut baserat på den in-formation vi har.

I förhållande till lån och kreditkort gör vi en kreditbedömning baserat på information avseende dina inkomster och utgifter och hur du tidigare har skött dina betalningar. Denna information används för att bedöma din återbetalningsförmåga och vilket belopp vi kan låna ut till dig.

För att upptäcka och hindra penningtvätt utför vi identitets- och adresskontroller mot publika register och kontroller mot sanktionslistor.

För att förebygga och hindra bedrägerier gör vi vårt bästa för att skydda dig och ditt konto genom att övervaka dina transaktioner (betalningar till och från ditt konto) för att identifiera ovanliga transaktioner (till exempel transaktioner som du normalt inte gör eller som görs vid en ovanlig tidpunkt eller från ett ovanligt ställe). Detta kan hindra en betalning som sannolikt är bedräglig.

Du har rättigheter kopplade till automatiserat beslutsfattande. Du kan erhålla information om hur ett automatiserat beslut har fattats. Du kan begära en manuell granskning av ett automatiskt beslut. Vi hänvisar till avsnitt 11 under rubriken ”Dina rättigheter” och ”Rättigheter kopplade till automatiserat beslutsfattande”.

10. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs för det ändamål för vilket dina personuppgifter samlats in och använts.

När din affärsrelation med oss har upphör sparar vi normalt dina uppgifter i ytterligare sju år. Det här beror primärt på vår skyldighet under bokföringslagen och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och krav från tillsynsmyndigheterna. Under vissa särskilda omständigheter kan vi behålla dina uppgifter för en längre period. Detta gäller till exempel:

 • om dina personuppgifter utgör en del av våra beräkningar av kapitalkrav. Då kan vi spara dina uppgifter i upp till 20 år.
 • om preskriptionstiden är 10 år kan vi spara dina uppgifter i upp till 10 år, och
 • om det åligger oss enligt andra regelverk.

Om du är en potentiell ny kund och har begärt en offert på ett lån eller en annan produkt eller tjänst men sedan inte blir kund kommer vi normalt att spara dina uppgifter i sex månader men ibland längre till exempel för att för att följa våra skyldigheter enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

11. Dina rättigheter

Dina rättigheter I förhållande till dina personuppgifter beskrivs nedan. För att utöva dina rättigheter kan du:

 • begära information online via danskebank.se,
 • kontakta oss via kundservice på telefonnummer 0752-48 45 42, eller
 • om du har en personlig rådgivare kontakta denna direkt.

Vi hänvisar till avsnitt 13 för ytterligare information om hur du kontaktar Danske Bank när du har frågor om dina personuppgifter.

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
Du kan begära att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar och information om varifrån vi inhämtat dem och hur vi använder dem. Du kan även erhålla information om hur länge vi sparar dina personuppgifter och vilka vi delar dem med och om det görs inom eller utom Sverige. Din rätt till tillgång kan emellertid vara begränsad i lag, för att skydda andra personers fri-och rättigheter och efter överväganden avseende vår verksamhet och praxis. Vårt kunnande, affärshemligheter och interna bedömningar och internt material kan också vara undantaget från rätten till tillgång.

Under avsnittet Profil i mobilbanken och internetbanken kan du få en överblick av de personuppgifter du har lämnat till oss. Där finner du din kontaktinformation och annan information du har gett oss om ditt hushåll, inkomster, skulder m m. Du kan uppdatera informationen om det har inträffat förändringar i ditt liv.

Du kan skicka en begäran om att få tillgång till dina personuppgifter via mobilbanken eller via vår hemsida danskebank.se.

Rättigheter kopplade till automatiserat beslutsfattande

Du kan erhålla information om hur ett automatiskt beslutsfattande gått till och effekterna av beslutet, du kan uttrycka din åsikt och bestrida beslutet och du kan begära en manuell översyn av ditt automatiska beslut.

Rätt att göra invändningar
Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot Danske Banks behandling av dina personuppgifter. Detta gäller till exempel när behandlingen är baserad på vårt berättigade intresse.

Invändning mot direktmarknadsföring
Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål inklusive profilering kopplad till sådant ändamål.

Direktreklamspärr
Du kan alltid kontakta oss och begära spärr mot alla typer av direktmarknadsföring.

Rätt till rättelse
Om personuppgifterna är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Om personuppgifterna är ofullständiga i förhållande till ändamålet har du också rätt att komplettera dem.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre än nödvändiga för det ändamål de samlades in och behandlas för.

Det finns några undantag där vi får eller är skyldiga att behålla dina personuppgifter inklusive:

 • för att fullfölja en rättslig förpliktelse till exempel om vi är skyldiga enligt lag att behålla dina personuppgifter en viss tid enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller enligt bokföringslagen. I sådana situationer kan vi inte radera dina personuppgifter förrän den tiden har löpt ut.
 • för att utföra en uppgift i det allmännas intresse.
 • för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsad behandling
Om du tror att de personuppgifter vi har registrerade om dig inte är korrekta eller om du har invänt mot behandlingen kan du begära att vi begränsar behandlingen till lagring. Behandlingen kommer att begränsas till endast lagring fram till dess att det kunnat fastställas att uppgifterna är korrekta, eller det kan kontrolleras om våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen.

Om du har rätt att få de personuppgifter vi har registrerade om dig raderade kan du i stället be oss att begränsa behandlingen av uppgifterna till lagring. Om vi behöver använda de uppgifter vi har registrerat om dig endast för att göra ett rättsligt anspråk gällande får du också begära att annan behandling av uppgifterna begränsas till lagring. Vi kan dock ha rätt till annan behandling för att göra ett rättsligt anspråk gällande eller om du lämnat ditt samtycke till detta.

Återkallelse av samtycke
Om samtycke utgör den rättsliga grunden för en speciell behandling kan du när som helst återkalla ditt samtycke. För det fall du återkallar ditt samtycke kan vi kanske inte erbjuda dig den specifika tjänsten eller produkten. Notera också att vi trots din återkallelse kan ha rätt att fortsatt använda dina personuppgifter som grundat sig på ditt samtycke, till exempel om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som vi har ingått med dig eller för att vi är skyldiga enligt lag.

Dataportabilitet
Om vi behandlar personuppgifter baserade på ditt samtycke eller som ett resultat av ett avtal med dig och behandlingen är automatisk så har du också rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har försett oss med i ett elektroniskt maskinläsbart format.

12. Ändringar och uppdateringar

Vi kan från tid till annan komma att ändra eller uppdatera denna information. Om det är fråga om en ändring kommer datum för ikraftträdande i början av detta dokument att justeras. Om behandlingen av dina personuppgifter ändras och det kommer att ha en betydande inverkan på dig personligen kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att informera dig om ändringarna så att du kan utöva dina rättigheter (till exempel att invända mot behandlingen).

13. Kontaktuppgifter och hur du kan klaga

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter kopplade till dina personuppgifter.

Du kan kontakta oss via kundservice på telefonnummer 0752-48 45 42. Du är också välkommen att kontakta din rådgivare direkt.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via e-post till dpofunction@danskebank.com.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter och din dialog med vårt dataskyddsombud inte har gett något tillfredsställande resultat är du välkommen att kontakta vår klagomålsavdelning: Danske Bank, Legal Sweden, Box 7523, 103 92 Stockholm. Du kan också anmäla ett klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY): Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, e-post: imy@imy.se.

Information om behandling av personuppgifter (pdf)

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.