Några tydliga trender efter pandemin, kriget i Ukraina och stigande inflation är en utveckling från kortsiktig planering till distributionskedjor som håller på sikt, ökad närproduktion och regionalisering – och förändrade globala handelsflöden samt en ökad försiktighet i handeln med Kina. 

Kanske har du ett företag som är påverkat och därför behöver se över sin distributionskedja? Anpassning tar tid och den här guiden innehåller några tips om vad ni kan göra för att börja anpassa er till nya förhållanden.

Se över möjligheterna att öka lagren
Att öka lagerhållningen innebär ökade kostnader och kanske en del logistiska problem. Samtidigt minskar det risken att inte kunna leverera i tid. På litet längre sikt tror vi att det är klokt av företag som i dag är beroende av långa och komplexa leveranskedjor att satsa på större lager.

Leta efter mer lokala leverantörer av insatsvaror
Undersök möjligheterna att flytta produktionen närmare hemmamarknaden eller att ha olika distributionskedjor för era hemmamarknader, så kallad regionalisering. Att andra faktorer än låglönetänk och tillgång till nya marknader behövs i framtiden är tydligt. Samtidigt blir hållbarhet och närhet till kunden allt viktigare och geopolitik spelar allt större roll. Kanske kan ni flytta hela eller delar av produktionen närmre hem? 

Tänk på hållbarheten
Att tänka på företagets miljöavtryck och skapa hållbarhet genom hela distributionskedjan blir allt viktigare. Det är ytterligare ett argument att köpa mer lokala produkter och tjänster och minska avståndet till kunderna. 

Hur ser framtiden ut?
Vi ser tre möjliga vägar framåt. Det första scenariot är att avspänning leder till att världen kan gå tillbaka till och fortsätta att utveckla den globala handeln. Med en olyckligare utveckling skulle ett nytt kallt krig kunna leda till avglobalisering, minskad tillväxt och högre inflation. En tredje och mest trolig väg är att nya intressesfärer bildas och globaliseringen förändras vilket leder till nya handelsmönster och flöden in den globala handeln.

Vi finns här
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om handelsutmaningar, den geopolitiska osäkerheten – och hur ditt företag kan agera.
Kontakta oss (danskebank.se)

Läs mer om internationell handel: 
Internationell handel | Danske Bank

Läs mer om internationell expansion: 
Internationell expansion | Danske Bank