Välkommen till Danske Bank

- vi hjälper företag med framtidens finansieringHållbara lösningar för företaget?

Hur långt har ni kommit i omställningen till att bli ett mer hållbart företag? Hållbara företag, grön finansiering och gröna investeringar uppmuntras genom nya EU-regler. Verksamheter utan en tydlig hållbarhetsstrategi kan bli dyrare att både finansiera och bedriva. EU-taxonomin driver på företag att inte bara leverera finansiella resultat, utan också redovisa hur företaget bidrar till en positiv utveckling av samhället. När ditt företag bestämt hur ni ska arbeta med era hållbarhetsutmaningar så kan vi hjälpa dig med den finansiella lösningen. 
 

25% dyrare företagsbilar i Sverige 

Genomsnittskostnaden för inköp av företagsbilar har stigit med 25 procent på ett år. Det visar statistik som Danske Finans sammanställt. Trots det och att klimatbonusen avskaffats, kan omställningen till en vagnpark utan fossildrivna bilar ändå vara en bra affär.
Läs artikeln

Orosmoln tornar upp sig för svenska företag
Riksbankens chockhöjda styrränta, skenande energi- och transportkostnader. Orosmolnen tornar upp sig för svenska företag och det finns flera scenarier som påverkar företagens finansieringskostnader.
Läs artikeln

”Gratispengarnas tid är över”

Ekonomiska bedömare förutspår ytterligare räntehöjningar innan årets slut vilket slår hårt mot kapitalintensiva branscher. För att underlätta tillgång till framtida finansiering kan ett intensifierat hållbarhetsarbete vara av vikt.
Läs artikeln

Investera företaget ur energikrisen 
Stigande elpriser riskerar att drabba verksamheter hårt. Nu väljer allt fler företagare att se över möjligheten att investera sig ur energikrisen. Danske Banks gröna lån kan göra nödvändiga investeringar möjliga.
Läs artikeln

Grönare billeasing
Utsläppen från svenska inrikestransporter ska minska med 70 procent senast 2030. Hur ser miljöprofilen ut i er vagnpark? Vi kan hjälpa er med att anpassa er till en bilpolicy som ger lägre utsläpp. Vi kallar vår temasatsning för GreenFleet 70. Den tar utgångspunkt i er nuvarande vagnpark, ert transportbehov och er ambition att reducera utsläppen. Tillsammans kan vi komma fram till omfattningen och innehållet av den omställning som behövs, från fossildrivna bilar till bilar med eldrift och hjälpa er med den finansiella lösningen.

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsfrågor
När vi investerar dina pengar i våra fonder tar vi hänsyn till olika miljöaspekter, social påverkan och bolagsstyrning (ESG = Environmental, Social and Governance). Genom vårt fokus på ESG-frågor blir vi bättre på att välja hållbara företag att investera i. Vi arbetar också aktivt med att påverka de företag vi investerar i så att de bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Läs mer

Finansiering genom hållbara obligationer 
Stora organisationer och stora projekt med en tydlig social- eller miljönytta kan få finansiering på kapitalmarknaden genom hållbara obligationer. Det finns också obligationer som är hållbarhetslänkade, dvs mäter hela bolagets verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessa obligationer kopplas till företagets generella mål, exempelvis ”reducerade koldioxidutsläpp”, och inte till ett specifikt projekt. Vi på Danske Bank kan hjälpa till med både utformningen av ramverket för företagets obligation och med kontakter till investerare som kan vara intresserade av att finansiera ditt projekt.

Läs mer

Finansiering med gröna lån
Om ditt företag är i behov av finansiering till större projekt med ett tydligt grönt ändamål kan du ansöka om grön finansiering. Med gröna lån kan du stärka ditt företags hållbarhetsprofil. För att få ett grönt lån hos oss ska ändamålet för finansieringen leva upp till Danske Banks officiella ramverk för gröna obligationer, Green Finance Framework. Vårt ramverk baseras på Green Bond Principles från International Capital Market Association (ICMA) som definierar aktiviteter som bidrar till övergången mot en mer hållbar och klimatvänlig ekonomi.

Läs mer

Få rådgivning
med hållbarhetsperspektiv

Bli kontaktad för en dialog om ditt företags utmaningar och möjligheter.

Bli kontaktad

Dags att investera i hållbara lösningar?
Förkortningen ESG kommer från engelskans Environmental, Social and Governance, dvs miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Dessa faktorer brukar sammanfattas i ordet hållbarhet. Från ett företagsperspektiv beskriver ESG-faktorer hur företagets produkter och tjänster bidrar till ett mer hållbart samhälle samt hur företaget hanterar risk och minskar negativa effekter av verksamheten. Socialt ansvar innebär bland annat att erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor, respektera anställdas rättigheter och sträva efter mångfald i organisationen. Styrning adresserar bland annat frågor om mutor, korruption och ersättningar till ledning- och styrelse. Dessa aspekter ingår i vår analys och syftar till att gynna både anställda, aktieägare och samhället i stort. 

Våra hållbarhetserbjudanden

GreenFleet 70

 • Senast 2030 ska utsläppen från svenska inrikestransporter minska med 70 %
 • Därför vill vi under temat GreenFleet 70, ta initiativ till en dialog med er om miljöprofilen på er vagnpark och anpassningen till en bilpolicy som ger lägre utsläpp
 • GreenFleet 70 tar utgångspunkt i er nuvarande vagnpark, ert transportbehov och er ambition att reducera utsläppen framåt
 • Tillsammans kommer vi fram till omfattningen och innehållet av den omställning som behövs, från fossildrivna bilar till bilar med eldrift

 Läs mer

Grönt företagslån

 • Finansiering av projekt med positiv miljöpåverkan
 • Finansiering av projekt med positiv social påverkan
 • Stärker företagets hållbarhetsprofil

Läs mer

 

Ansvarsfulla investeringar

 • Vi erbjuder olika nivåer av hållbara placeringsalternativ
 • Vi analyserar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer (ESG)
 • Gör det enklare för er att välja investeringar som kan ge företaget en attraktiv avkastning på ett ansvarsfullt sätt

Läs mer

Så kommer du igång med företagets hållbarhetsarbete
Fler regelverk och ökad efterfrågan på transparent hållbarhetsdata gör att allt fler företag nu startar upp sitt hållbarhetsarbete.
Men var börjar man? Danske Bank ger dig 6 tips för att komma igång:

 1. Titta på befintlig data
  Börja med titta på data ni redan idag samlar in. Vad är hållbarhetsrelaterad data? Det handlar inte bara om organisationens klimatavtryck. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor, ledningsgruppens sammansättning och ersättning till styrelsen är också exempel på hållbarhetsdata som du bör hålla koll på.


 2. Disskutera med Intressenter
  Vilka är dina viktigaste intressenter det vill säga vilka externa parter är viktigast för ert företag – kunder, anställda, ägare, leverantörer, samhället m fl. Vad tycker de om hållbarhet och vad ni som företag behöver göra? Diskutera och kommunicera med dem.

 3. Gör omvärldsbevakning!
  Finns det några i branschen som är duktiga på hållbarhet? Vilken hållbarhetsdata rapporterar de? I din omvärldsbevakning bör du även fundera på vilka händelser i din omvärld som kan få stor påverkan på din verksamhet och bransch. Nya regelverk? Nya lagar? Energipriserna?

 4. Var finns dina kunder och leverantörer? 
  Finns de i länder eller sektorer med särskilda hållbarhetsutmaningar, t ex där korruption finns, så kan det också innebära en hållbarhetsrisk för dig. Inventera läget.

 5. Rapportera rätt data
  Se till att du rapporterar den data som efterfrågas inom EU’s taxonomi. Det finns många modeller som bygger på att du rapporterar hållbarhetsdata som är ”nice to have”. Men med EU’s taxonomi blir regelverket tydligare och obligatoriskt, så se till att använda en modell som är uppdaterad.

 6. Rapportera!
  Se till att rapportera - en gång per år minst. Skapa transparens kring dit hållbarhetsarbete och dela information med dina leverantörer, dina kunder och andra viktiga parter samt inte minst din bank!

Ta del av artiklar
kundcase, filmer och webinar inom alla ämnesområden

Läs mer här

Få rådgivning med ett hållbarhetsperspektiv

Vi kontaktar gärna dig för en dialog om ditt företags utmaningar och möjligheter

Bli kontaktad av oss


Få koll på ditt företags hållbarhetsrisker och
möjligheter i den gröna omställningen

Danske Bank Images/dbSE/Images/Generic/Hallbarhet/webinar_hallbarhet

Se webinaret

 

EU-taxonomin

EU-Taxonomin är en förordning som kom 1 januari 2020 och tillämpas fullt ut från och med 1 januari 2023.  EU-taxonomins syfte är att hjälpa investerare och kreditgivare att identifiera och jämföra hållbara tillgångar/aktiviteter. I korthet klassificerar taxonomin tillgångar utifrån sex miljömål. För att klassas som en hållbar tillgång/aktivitet måste denna bidra till minst ett av miljömålen och får samtidigt inte orsaka betydande skada på något av de övriga målen.

EU-taxonomins sex miljömål:

 • Begränsning av klimatförändringar
 • Anpassning till klimatförändringar
 • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 • Övergång till en cirkulär ekonomi
 • Förebyggande och kontroll av föroreningar
 • Skydd och återställande av biologisk mångfald
 • Senare kommer även en social taxonomi samt en förteckning över skadliga aktiviteter.

Worldfavor – en global plattform för hållbarhet

Vi samarbetar med Worldfavor Transparency Initiative. Det är en kostnadsfri global plattform som kopplar ihop företag världen över. Här kan du dela ditt företags hållbarhetsarbete och ESG-information och ta del av andras arbete inom hållbarhetsområdet.

Läs mer om Worldfavor


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.