Få rådgivning med hållbarhetsperspektiv

Prata med oss om företagets behov och hållbar finansiering.

Bli kontaktadHållbara lösningar för företaget

Hur långt har ni kommit i omställningen till att bli ett mer hållbart företag? Hållbara företag, grön finansiering och gröna investeringar uppmuntras genom nya EU-regler. Verksamheter utan en tydlig hållbarhetsstrategi kan bli dyrare att både finansiera och bedriva. EU-taxonomin driver på företag att inte bara leverera finansiella resultat, utan också redovisa hur företaget bidrar till en positiv utveckling av samhället. När ditt företag bestämt hur ni ska arbeta med era hållbarhetsutmaningar så kan vi hjälpa dig med den finansiella lösningen. 
 


Våra hållbarhetserbjudanden

GreenFleet70

  • Senast 2030 ska utsläppen från svenska inrikestransporter minska med 70 %
  • Därför vill vi under temat GreenFleet70, ta initiativ till en dialog med er om miljöprofilen på er vagnpark och anpassningen till en bilpolicy som ger lägre utsläpp
  • GreenFleet70 tar utgångspunkt i er nuvarande vagnpark, ert transportbehov och er ambition att reducera utsläppen framåt
  • Tillsammans kommer vi fram till omfattningen och innehållet av den omställning som behövs, från fossildrivna bilar till bilar med eldrift

Läs mer

Grönt företagslån

  • Finansiering av projekt med positiv miljöpåverkan
  • Finansiering av projekt med positiv social påverkan
  • Stärker företagets hållbarhetsprofil

Läs mer

 

Ansvarsfulla investeringar

  • Vi erbjuder olika nivåer av hållbara placeringsalternativ
  • Vi analyserar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer (ESG)
  • Gör det enklare för er att välja investeringar som kan ge företaget en attraktiv avkastning på ett ansvarsfullt sätt

Läs mer

"Med Danske Bank har ni möjlighet att finansiera omställningen mot net zero"
- Gustav Runeberg Schultz, Hållbarhetsspecialist

Changemakers

2045 ska Sverige vara klimatneutralt. För att klara den utmaningen krävs både innovationer och investeringar. Initiativet Changemakers för samman hela ekosystemet av företag, politiska beslutsfattare och finansmarknaden för att öka takten i omställningen mot ett hållbart samhälle. Är ni också en Changemaker?

Läs mer

byggarbetare

Finansiering genom hållbara obligationer

Stora organisationer och stora projekt med en tydlig social- eller miljönytta kan få finansiering på kapitalmarknaden genom hållbara obligationer. Det finns också obligationer som är hållbarhetslänkade, det vill säga mäter hela bolagets verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessa obligationer kopplas till företagets generella mål, exempelvis "resucerande koldioxidutsläpp", och inte till ett specifikt projekt.

Läs mer

Så kommer du igång med företagets hållbarhetsarbete 

25% dyrare företagsbilar i Sverige 

Genomsnittskostnaden för inköp av företagsbilar har stigit med 25 procent på ett år. Det visar statistik som Danske Finans sammanställt. Trots det och att klimatbonusen avskaffats, kan omställningen till en vagnpark utan fossildrivna bilar ändå vara en bra affär.
Läs artikeln

Orosmoln tornar upp sig för svenska företag
Riksbankens chockhöjda styrränta, skenande energi- och transportkostnader. Orosmolnen tornar upp sig för svenska företag och det finns flera scenarier som påverkar företagens finansieringskostnader.
Läs artikeln

”Gratispengarnas tid är över”

Ekonomiska bedömare förutspår ytterligare räntehöjningar innan årets slut vilket slår hårt mot kapitalintensiva branscher. För att underlätta tillgång till framtida finansiering kan ett intensifierat hållbarhetsarbete vara av vikt.
Läs artikeln

Investera företaget ur energikrisen 
Stigande elpriser riskerar att drabba verksamheter hårt. Nu väljer allt fler företagare att se över möjligheten att investera sig ur energikrisen. Danske Banks gröna lån kan göra nödvändiga investeringar möjliga.
Läs artikeln

Grönare billeasing
Utsläppen från svenska inrikestransporter ska minska med 70 procent senast 2030. Hur ser miljöprofilen ut i er vagnpark? Vi kan hjälpa er med att anpassa er till en bilpolicy som ger lägre utsläpp. Vi kallar vår temasatsning för GreenFleet70. Den tar utgångspunkt i er nuvarande vagnpark, ert transportbehov och er ambition att reducera utsläppen. Tillsammans kan vi komma fram till omfattningen och innehållet av den omställning som behövs, från fossildrivna bilar till bilar med eldrift och hjälpa er med den finansiella lösningen.

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsfrågor
När vi investerar dina pengar i våra fonder tar vi hänsyn till olika miljöaspekter, social påverkan och bolagsstyrning (ESG = Environmental, Social and Governance). Genom vårt fokus på ESG-frågor blir vi bättre på att välja hållbara företag att investera i. Vi arbetar också aktivt med att påverka de företag vi investerar i så att de bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Läs mer

Finansiering genom hållbara obligationer 
Stora organisationer och stora projekt med en tydlig social- eller miljönytta kan få finansiering på kapitalmarknaden genom hållbara obligationer. Det finns också obligationer som är hållbarhetslänkade, dvs mäter hela bolagets verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessa obligationer kopplas till företagets generella mål, exempelvis ”reducerade koldioxidutsläpp”, och inte till ett specifikt projekt. Vi på Danske Bank kan hjälpa till med både utformningen av ramverket för företagets obligation och med kontakter till investerare som kan vara intresserade av att finansiera ditt projekt.

Läs mer

Finansiering med gröna lån
Om ditt företag är i behov av finansiering till större projekt med ett tydligt grönt ändamål kan du ansöka om grön finansiering. Med gröna lån kan du stärka ditt företags hållbarhetsprofil. För att få ett grönt lån hos oss ska ändamålet för finansieringen leva upp till Danske Banks officiella ramverk för gröna obligationer, Green Finance Framework. Vårt ramverk baseras på Green Bond Principles från International Capital Market Association (ICMA) som definierar aktiviteter som bidrar till övergången mot en mer hållbar och klimatvänlig ekonomi.

Läs mer

Få rådgivning
med hållbarhetsperspektiv

Bli kontaktad för en dialog om ditt företags utmaningar och möjligheter.

Bli kontaktad

Dags att investera i hållbara lösningar?
Förkortningen ESG kommer från engelskans Environmental, Social and Governance, dvs miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Dessa faktorer brukar sammanfattas i ordet hållbarhet. Från ett företagsperspektiv beskriver ESG-faktorer hur företagets produkter och tjänster bidrar till ett mer hållbart samhälle samt hur företaget hanterar risk och minskar negativa effekter av verksamheten. Socialt ansvar innebär bland annat att erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor, respektera anställdas rättigheter och sträva efter mångfald i organisationen. Styrning adresserar bland annat frågor om mutor, korruption och ersättningar till ledning- och styrelse. Dessa aspekter ingår i vår analys och syftar till att gynna både anställda, aktieägare och samhället i stort. 

Ta del av artiklar
kundcase, filmer och webinar inom alla ämnesområden

Läs mer här

Få rådgivning med ett hållbarhetsperspektiv

Vi kontaktar gärna dig för en dialog om ditt företags utmaningar och möjligheter

Bli kontaktad av oss

Danske Bank har kartlagt koncernens direkta och indirekta koldioxidutsläpp och tagit fram en ny klimatplan med konkreta mål för hur banken ska reducera utsläpp från både utlånings- och investeringsverksamheten fram till 2030 och mot net zero 2050.

Klimatplan med Science Based targets

EU-taxonomin

EU-Taxonomin är en förordning som kom 1 januari 2020 och tillämpas fullt ut från och med 1 januari 2023.  EU-taxonomins syfte är att hjälpa investerare och kreditgivare att identifiera och jämföra hållbara tillgångar/aktiviteter. I korthet klassificerar taxonomin tillgångar utifrån sex miljömål. För att klassas som en hållbar tillgång/aktivitet måste denna bidra till minst ett av miljömålen och får samtidigt inte orsaka betydande skada på något av de övriga målen.

Bankinitiativet Hållbar byggbransch

Danske Bank är en av grundarna till bankinitiativet ”Hållbar byggbransch” som förväntas bidra till sund konkurrens och motverka missförhållanden i byggbranschen.

Läs mer

Worldfavor – en global plattform för hållbarhet

Vi samarbetar med Worldfavor Transparency Initiative. Det är en kostnadsfri global plattform som kopplar ihop företag världen över. Här kan du dela ditt företags hållbarhetsarbete och ESG-information och ta del av andras arbete inom hållbarhetsområdet.

Läs mer om Worldfavor

Optimera ditt företags energiförbrukning

Blir mer kostnadseffektiva och klimatsmarta. Genom vår samarbetspartner KTC, verksamma inom intelligent energioptimering, kan du få hjälp med ett brett utbud av moderna energitjänster som kan sänka dina kostnader, optimera energiprestandan och få en så bekymmersfri fastighetsdrift som möjligt.

Läs mer härContent is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.