Valutahandel

Vi erbjuder företag, med exponering mot marknader utanför Sverige, rådgivning kring hantering av valutarisker. Våra specialister hjälper företag att analysera effekterna av valutarörelsers påverkan på resultat, balansräkning och kassaflöden. Med utgångspunkt i det enskilda bolaget erbjuder vi våra kunder lämpliga strategier för sin valutahantering.

Det finns olika sätt att handla valuta på. Förutom att växla för betalningar och överföringar omgående, kan företag valutasäkra för att skydda sig mot framtida valutakurssvängningar. Svängningar i valutakursen kan leda till oförutsedda förluster, exempelvis om ett företags budget baserats på en fördelaktigare kurs än vad det faktiska utfallet blir. Genom att valutasäkra låses valutakursen fast för det framtida valutaflödet.

Kontakta oss

Bästa bank inom valutahandel enligt Prospera

För åttonde året i rad rankas Danske Bank som etta inom valutahandel i TNS Sifo Prosperas undersökning. Prospera mäter kundnöjdheten bland stora bolag, genom att fråga finans och treasurychefer hur de bedömer olika marknadsaktörer utifrån en mängd faktorer från finansiell kompetens till servicenivå. I den senaste undersökningen, ”Foreign Exchange 2022 Sweden”, tillfrågades 91 organisationer, vilka sammantaget rankade Danske Bank högst bland alla aktörer inom valutahandel.


Valutahandel

Mer information

 • Valutakonto

  Om man har återkommande betalningsflöden i utländsk valuta kan ett valutakonto vara passande. Ett valutakonto ger en bra överblick över flöden i utländsk valuta, och om man både har in- och utflöden i samma valuta undviks onödiga växlingar och valutarisk. Ett valutakonto går att öppna i de flesta konvertibla valutor. Räntesatsen sätts för respektive valuta. Kontakta din företagsrådgivare eller ring oss på 0752-48 49 30 för mer information.

  Beställ i Marketplace

 • Research

  På Danske Banks Research hemsida hittar du prognoser och analyser. Vi har specialiserade team som bevakar ett brett spektrum av marknader och ekonomier, med fokus på makroekonomi, valutor, aktier, kredit- och räntemarknaden. Du når hemsidan här.
 • Produkter

  Spotaffär 

  En spotaffär är en växling från en valuta till en annan, till den kurs som råder när affären görs. Likvid i en spotaffär är för de flesta valutapar två dagar efter det att affären görs, förutsatt att det ej är helgdag i något av länderna för de involverade valutorna.

   

  Valutatermin

  En valutatermin är ett bindande kontrakt om att växla ett visst belopp i en valuta till ett förutbestämt belopp i en annan valuta, på en förutbestämd dag i framtiden. Genom en valutatermin säkerställs vilken kurs i framtiden som valutaväxlingen sker till. Läs mer om valutaterminer och dess risker i faktabladet PRIIPs KID och i allmän riskinformation om derivatinstrument.

  PRIIPs KID

  Allmän riskinformation om derivatinstrument

   

  Valutaswap

  En valutaswap är en produkt som lämpar sig för företag som har både in- och utflöden i utländsk valuta. En valutaswap är ett bindade kontrakt där man avtalar om att köpa (sälja) en viss valuta mot en annan, för att sedan sälja (köpa) tillbaka vid ett framtida tillfälle. Läs mer om valutaswappar och dess risker i faktabladet PRIIPs KID och i allmän riskinformation om derivatinstrument.

  PRIIPs KID

  Allmän riskinformation om derivatinstrument

   

  Valutaoption

  En valutaoption ger mer flexibilitet än en valutatermin. Valutaoptioner kan kombineras i strukturer efter företagets specifika behov. En djupare presentation över de vanligaste optionsstrukturerna och dess risker hittas i faktabladet PRIIPs KID och i allmän riskinformation om derivatinstrument.

  PRIIPs KID

  Allmän riskinformation om derivatinstrument

 • Utlandsbetalningar

  Om du betalar eller tar emot gränsöverskridande betalningar, finns det vissa regler och förfaranden som ska iakttas. Till exempel att ni anger rätt IBAN och BIC. För betalningar mellan EU-länderna, måste du också uppfylla EU-kraven.

  Danske Banks Cash Management- och affärssystem är effektiva verktyg som kan göra gränsöverskridande betalningar enklare och mer kostnadseffektiva.

  Läs mer om utlandsbetalningar.

 • Elektroniskt handelsystem OneTrader

  OneTrader är vår webbbaserade fullserviceplattform för valutahandel. OneTrader kan skräddarsys efter dina individuella behov och önskemål. Plattformens funktioner omfattar allt från djupgående pre trade-marknadsanalys till förstklassiga post trade-tjänster.

  Läs mer om OneTrader.
 • Valutakurser och kostnadsöversikt

  Här hittar du utvalda valutakurser. Vill du få information om särskilda priser är du välkommen att kontakta oss.

  Om du vill omvandla ett belopp från en valuta till en annan kan du göra det med vår valutaomvandlare.

  Kostnadsöversikt

  För information om bankens avista/spot marginaler vid valutaväxling vänligen läs här.
  Kostnadsöversikt för valutaderivat finns vänligen läs här.

 • LEI

  Du behöver skaffa en LEI-kod (Legal Entity Identifier) till ditt företag, din sammanslutning eller din stiftelse om du i företagets namn handlar med värdepapper eller derivat som kan handlas med på börser eller andra finansiella handelsplatser i Europa (EEA). Detta kan till exempel vara välkända börser som Nasdaq Stockholm eller mindre handelsplatser som First North.

  Läs mer om LEI.

 • MiFID II

  MiFID II är en förkortning för ”Markets in Financial Instruments Directive II”. Direktivet och den tillhörande förordningen består av ett stort antal regler inom investeringsområdet. Reglerna gäller inom hela EU. Syftet med lagstiftningen är att stärka skyddet för investerare. Vidare ska regelverket säkerställa en stabil inre marknad för investeringar och förbättra transparensen. Läs mer om MiFIDII

   

 • EMIR

  Förordningen om den europeiska marknadsinfrastrukturen, EMIR, trädde i kraft den 16 augusti 2012. Genom förordningen införs stegvis varierande krav för alla företag och institutioner som ingår derivattransaktioner, i syfte att öka transparensen och reducera riskerna som förknippas med derivatmarknaden. Läs mer om EMIR.

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.