Med en kassaflödesprognos eller likviditetsprognos får du en överblick över företagets kommande in- och utbetalningar. Den visar er kortsiktiga betalningsförmåga och gör att du kan se när ni kan förvänta er att få betalt – och när ni behöver pengar för att till exempel betala leverantörer, löner och skatter. Det är viktigt att planera framåt och en likviditetsprognos hjälper er också att identifiera valutarisker, finansieringsbehov och om det finns utrymme att göra investeringar. 

Få en rättvisande bild av kassaflödet
Med hjälp av en kassaflödesprognos/likviditetsprognos ser du direkt hur det står till i kassan och kan också identifiera likviditetsbrist i tid – och se till att hantera eller förhindra att den uppstår. Det kan handla om att till exempel skjuta upp icke-nödvändiga utgifter, omfördela medel eller ta en diskussion med banken om en utökad kredit.

Räcker det inte med resultatbudgeten?
Resultatbudgeten fokuserar på om det förväntade resultatet är tillräckligt för att ni ska nå upp till företagets mål och den används för att kunna fatta beslut om priser, kostnader och produktionsplanering. Kassaflödesprognosen visar företagets förväntade kassaflöde. Målet är att se till att företaget har tillräckligt med likviditet för att betala sina leverantörer, löner, lån och skatter i tid. Båda prognoserna är viktiga verktyg för att du ska ha en ökad kontroll och en hjälp för att nå företagets mål och undvika likviditetsbrist.

Hur kommer man igång?
Innan du börjar prognosticera ska du veta vilket syfte du har med prognosen. Är den kortsiktig eller långsiktig? Hur ska prognosen stödja företagets övergripande strategi och ambitioner? När du bestämt syftet med prognosen behöver du identifiera vilken data som är relevant att ta med. Från vilka källor kan information om förväntade in- och utbetalningar hämtas? Finns det variationer som bör ses som engångsbetalningar eller säsongsvariationer?

Nästa steg är att identifiera hur prognosen ska uppdateras med aktuell data så effektivt som möjligt och se till att all relevant data verkligen är med. När all information är på plats är det dags att analysera prognoserna och planera framåt. Minst lika viktigt är också att i efterhand utvärdera dem och jämföra med det faktiska utfallet för att se hur tillförlitliga prognoserna är och hur de kan förbättras.

Mer information om vikten av att identifiera likviditetsbehov och valutarisker
Att skapa likviditetsprognoser är centralt för alla företag, oavsett storlek, för att få svar på frågor som hur länge företaget kan fortsätta uppfylla sina skyldigheter som att betala löner, leverantörer och skatter i tid och för att avgöra hur mycket likviditet företaget behöver för att fortsätta bedriva sin verksamhet. 
Genom att tidigt identifiera likviditetsbehov och valutarisker skapas handlingsutrymme
Vid ett kortsiktigt finansieringsbehov kan en lösning vara att ansöka om en tillfällig höjning av företagets kreditlimit, att ha en dialog med leverantörer om att senarelägga betalningar eller att omfördela resurser från andra delar av verksamheten. Vid ett långsiktigt finansieringsbehov kan företaget överväga en förfrågan om ytterligare finansiering från banken eller rörelsekapitalsåtgärder, som att omförhandla betalningsvillkor med era kunder och leverantörer eller söka andra finansieringsalternativ.
 
Visualiserar effekten och ger värdefulla insikter 
Att skapa prognoser gör det möjligt att visualisera effekten av olika scenarier, inte bara planera för det väntade utan också förbereda företaget för det oväntade. Prognostiserade nettoflöden i olika valutor ger värdefulla insikter om valutaexponeringar och är ett stort stöd vid beslut om valutasäkring, eftersom det gör det enklare att upptäcka potentiella risker i relation till kassaflöden. Ett företag kan inte gardera sig mot risker innan riskerna är identifierade. Prognoser står i centrum för all valutasäkring och för många företag med verksamhet i olika valutor är valutarisken en nyckelfaktor för volatilitet i företagets resultat. Danske Bank för många diskussioner med kunder om att skapa en hållbar riskhanteringspolicy. Tillförlitliga prognoser över framtida kassaflöden ligger ofta till grund för en väl utformad sådan policy. 

 

Cash Flow Forecast i Danske Banks finansiella plattform för företag, District 
Det hjälper inte att ha översikt i realtid över företagets likviditet om ni inte vet vart ni är på väg, och här kan Danske Banks verktyg Cash Flow Forecast hjälpa till att identifiera likviditetsbehov, valutarelaterade risker och testa olika scenarier. Du kan du skapa flera prognoser för dina olika affärsbehov och konsoliderade prognoser över flera legala enheter, valutor, länder och banker. Cash Flow Forecast kan förbättra din dagliga likviditetshantering och hjälpa dig att fatta beslut i rätt tid. Lösningen gör det också möjligt för dig att anpassa dig efter säsongsvariationer och förutse framtida finansieringsbehov. Är du kund i Danske Bank kan du få tillgång till Cash Flow Forecast inne i vår finansiella plattform District, där du kan skapa en enkel åtkomst och överblick över dina prognoser genom widgets i Districts Dashboard.
Så kommer du igång med likviditetsprognoser i Danske Banks finansiella plattform District: Cash Flow Forecast | Danske Bank

Se ett webinarie om likviditetsplanering och likviditetsprognoser här: 
Så möjliggör prognoser bättre likviditetsplanering och riskhantering för ditt företag (danskebank.se)

Läs mer om likviditetsstyrning här: Likviditetsstyrning | Danske Bank

 

Viktig information om innehållet i denna guide 

Denna guide är marknadsföringsmaterial för tjänser som kan erhållas som kund i Danske Bank. Den har sammanställts enbart i syfte att utgöra informationsmaterial och är inte avsedd som ett erbjudande eller begäran om ett erbjudande att köpa eller sälja finansiella instrument. Presentationen ska inte ses som någon form av investerings-, juridisk, skatte- eller finansiell rådgivning. Konsultera en specialistrådgivare vad avser juridiska-, skattemässiga-, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämplig eller passande för dig.

Även om skäliga åtgärder vidtagits för att tillförsäkra att innehållet är riktigt och rättvisande och inte vilseledande, svarar Danske Bank inte för innehållets riktighet eller för dess fullständighet. Danske Bank påtar sig inget ansvar för förlust eller annan skada som uppkommer till följd av att mottagaren förlitat sig på innehållet. Danske Bank påtar sig heller inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av någon information tillhandahållen från tredje part, som erhållits från källor som bedömts vara tillförlitliga, men som inte har verifierats av en oberoende part.