Syftet med swing pricing är att skydda investerares tillgångar i fonden om ett stort antal investerare vill sälja eller köpa andelar samtidigt. Annars kan det medföra oproportionerligt höga kostnader i fonden – och i sin tur för andelsägarna. Swing pricing kan kompensera för det genom att justera ner priset till vilket investerare kan sälja andelar, eller justera upp priset till vilket investerare kan köpa andelar.

Den vanliga maximala rabatten/premien i förhållande till NAV-kursen – den så kallade ”swing pricing-faktorn” – är 2 %. En fond kan dock i särskilda fall, till exempel under perioder med stora marknadsfluktuationer, besluta att swing pricing-faktorn får vara mer än 2 %. 

Från och med den 30 september 2022 sätts en övre gräns för swing pricing-faktorn i Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value till 5 %. Tidigare hade ingen övre gräns definierats.

Vidare kommer även fonden, från och med den 30 september, använda swing pricing de dagar då den totala handeln i fonden överstiger ett förutbestämt gränsvärde. Användningen av swing pricing kan därför variera från dag till dag, beroende på handeln. Det kallas partiell justering.

Läs mer om ändringarna här danskeinvest.se/info/notice (Danske Invest PCC Limited – notice to shareholders)

Möjligheten till swing pricing har använts sedan den 17 mars i år på grund av den stora turbulensen på finansmarknaderna till följd av kriget i Ukraina.