Investeringssparkonto (ISK)

Ett investeringssparkonto gör det lättare för dig att handla med aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper. Du slipper att hålla reda på vinst eller förlust i deklarationstider då värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas enligt en schablon. Läs mer om vårt ISK nedan.

 

Kontanta medel på Investeringssparkonto omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr per person och institut. 

Kontanta medel på Investeringssparkonto omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser.

Värdepapper skyddas i första hand genom att hållas åtskilda från bankens tillgångar, och du har rätt att få ut dina värdepapper i händelse av bankens konkurs. Det danska investerarskyddet ersätter dock värden upp till 20 000 euro om det på grund av sammanblandning inte skulle gå att särskilja vilka värdepapper som tillhör dig. Mer information om vad som händer med dina värdepapper vid en eventuell konkurs finns på länken nedan under rubriken ”Värdepapper”.

Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

Mer information om insättningsgarantin och investerarskyddet

Fördelar med ISK

 • Du slipper deklarera när du handlar

 • Årlig schablonskatt istället för vinstskatt

 • Möjlighet att spara i fonder, aktier och andra värdepapper

 Öppna ISK

   Bli kund    


Nackdelar med ISK

 • Inga avdrag för eventuella förluster
 • Även när placeringar minskar i värde får du betala schablonskatt
 • Placeringar med låg förväntad avkastning är inte att föredra

Beskattning av ISK

Du slipper att hålla reda på vinst eller förlust i deklarationstider då värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas enligt en schablon. Inte heller beskattas ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du förvarar på kontot.

Schablonintäkten = kapitalunderlaget x statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret ökad med 1 procentenhet, dock lägst 1,25 %.

 

 • Kapitalvinster och kapitalförluster beskattas inte direkt utan genom en schablonbeskattning.

 • Beskattning sker som inkomst av kapital med 30 % av schablonintäkten.

 • Schablonintäkten kan kvittas mot kapitalförluster och ränteutgifter i inkomstslaget kapital.

Kom igång med ISK – steg för steg

Kom igång med månadsspar

Frågor och svar om ISK

 • Vad är ett ISK?

  Ett investeringssparkonto består av ett konto och en depå och gör det lättare för dig att handla i aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper. För depåer erbjuder banken möjlighet att rösträttsregistrera depån, vilket betyder att du som kund har möjlighet att rösta på bolagsstämmor.
 • Vad kan jag ha på ett investeringssparkonto? 

  Du kan förvara fonder, aktier och andra värdepapper som är upptagna till handel på en av banken godkänd reglerad marknad eller handelsplattform och likvida medel på ett investeringssparkonto. Av skatteskäl är det inte fördelaktigt att ha likvida medel på ett investeringsparkonto.

  Nedan följer en lista över bankens godkända investeringstillgångar. 

  Aktier
  Obligationer
  Aktiefonder
  Räntefonder
  Börshandlade fonder (ETF:er)
  Börshandlade certifikat
  Strukturerade produkter
  Warranter 

 • Vad händer om jag byter bank?

  Tillgångar på ett ISK kan normalt sett överföras till ISK i annan bank, men några banker har begränsningar vad gäller möjlighet att överföra vissa typer av finansiella instrument.
 • Finns det några begränsningar för uttag ut ISK?

  Nej, det ligger inte några begränsningar för uttag.
 • Kan jag ha flera ISK?

  Ja, du kan ha flera inom banken eller på andra banker.
 • Gäller insättningsgarantin och insättarskyddet för medlen på kontot?

  Ja, likvida medel på kontot ingår. Villkor för innehav i depån följer samma regler som för en vanlig depå.
 • Kan jag ha kontot tillsammans med min partner?

  Nej, ett ISK kan bara innehas av en person.
 • Hur påverkar kontot min deklaration?

  Du behöver inte deklarera de affärer som görs inom ISK. I stället beräknas en schablonintäkt som beskattas som inkomst av kapital.

 • Hur beräknas skatten?

  Varje kvartal mäts värdet på kapitalet. Till det läggs insättningar av likvida medel och värdepapper som flyttats in under perioden. En fjärdedel av summan blir kapitalunderlaget som multipliceras med statslåneräntan 30 november föregående år ökad med 1 procentenhet och med ett golv på 1,25 %. Det blir en schablonintäkt som redovisas som intäkt av kapital och beskattas med 30 procent.

 • Kan jag föra över tidigare sparande utan att skatta för reavinsten?

  Nej, värdepapper kan flyttas över, men dessa räknas som en insättning och räknas därför med i kapitalunderlaget. Överföring av finansiella instrument från egen depå räknas skattemässigt som en avyttring och kapitalvinst- respektive förlustberäkning. Överföringen räknas som en insättning på ditt ISK, vilken ökar kapitalunderlaget.
 • Kan jag föra över tidigare sparande utan att skatta för reavinsten?

  Nej, värdepapper kan flyttas över, men dessa räknas som en insättning och räknas därför med i kapitalunderlaget. Överföring av finansiella instrument från egen depå räknas skattemässigt som en avyttring och kapitalvinst- respektive förlustberäkning. Överföringen räknas som en insättning på ditt ISK, vilken ökar kapitalunderlaget.
 • Kan jag ha valutakonton i ISK?

  Ja.
 • Vad kostar ISK?

  Konton och depån som utgör ISK är kostnadsfria. Courtage, fondförvaltningsavgifter och andra kostnader för underliggande tillgångar betalas av dig som kund.

Priser och villkor
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.