Hållbarhet

På Danske Bank förstår vi att hållbarhetsrisker är finansiella risker. Tillsammans med våra kunder skapar vi framtida affärsmöjligheter och en grön omställning. 

"Danske Bank vill bidra till våra kunders och samhällets viktiga omställning mot en grön och hållbar framtid, både lokalt och globalt"

- Johanna Norberg, VD, Danske Bank Sverige

Våra hållbarhetsmål

 • Hållbar utlåning

  - till vem och till vad lånar vi ut pengar

  Danske Banks mål är över 300 miljarder DKK (Danska Kronor) i hållbar utlåning och hållbar obligationsfinansiering 2023. Senast 2023 ska Danske Bank satt klimatmål för vår företagsutlåning i linje med Paris-avtalets målsättningar. En förutsättning för att nå målet är att inkludera hållbarhetsaspekter i vår rådgivning till både privat- och företagskunder.

  Läs mer om hållbar utlåning på engelska

 • Ansvarsfulla investeringar 

  - hur vi placerar våra kunders pengar

  Senast 2023 ska Danske Bank investera minst 400 miljarder DKK i tillgångar och företag som stödjer omställningen till ett hållbart samhälle och 2030 ska banken ha investerat ytterligare 150 miljarder DKK i företag och fonder med ett uttalat syfte/mål att skapa en hållbar värld. Så fort som möjligt, men senast 2050, ska Danske Banks investeringar vara utsläppsneutrala.

  Läs mer om ansvarsfulla investeringar

 • Danske Banks miljöavtryck

  – CO2-utsläpp, källsortering och konsumtion

  Fram till 2023 ska Danske Bank minska sina egna koldioxidutsläpp med 75 % i jämförelse med 2010. Vi samarbetar också med leverantörer som tydligt redovisar sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv genom ISO-certifiering.

  Läs mer i faktaboken

 • Mångfald och inkludering

  - lika möjligheter för alla oavsett kön, läggning, kultur, religion 

  2023 ska Danske Bank-koncernen ha minst 35 % kvinnor i ledande positioner. För Danske Bank i Sverige är målet 50 % kvinnor i ledarpositioner. 
  Forskning visar att grupper med mångfald ger bättre resultat. Danske Bank vill, som en integrerad del i samhället, att vår organisation ska spegla våra kunder och samhället i stort.

  Läs mer om jämställdhet och mångfald

 • Entreprenörskap

  - nystartade och snabbväxande bolag får rätt hjälp

  Danske Bank spelar en aktiv roll i samhället för underlätta företagande och för entreprenörer att växa. Vi har som mål att stötta minst 10.000 start-ups och tillväxtbolag med verktyg, service och expertis fram till 2023. Det gör vi bland annat genom Danske Banks plattformar The Hub och +impact som binder samman affärsidéer med kapital och arbetskraft.

  Growth and impact
  The hub
  Plusimpact

 • Finansiell kunskap och privatekonomi

  – kunskap för medvetna ekonomiska val

  Danske Bank ska stödja 2 miljoner barn, unga och deras föräldrar med kunskap och expertis kring vardagsekonomi fram till 2023. Vi gör detta genom bland annat rådgivning, nätbaserade kunskapsspel och appar.

 • Ansvar och styrning

  – satsningar på regelefterlevnad och riskmedvetenhet

  Minst 95% av Danske Banks anställda ska årligen genomgå fortbildning i regelefterlevnad och riskfrågor. Utbildningen uppdateras löpande för att inkludera ny lagstiftning och nya riskscenarier i syfte att stärka bankens rådgivning till våra kunder.
  Hållbarhetsrapport 2020 (pdf)


Hur vi hanterar branscher med ökad hållbarhetsrisk

Att agera ansvarsfullt innebär inte sällan att ställas inför och hantera dilemman. Vi har därför tagit fram sex stycken så kallade Position Papers som beskriver hur vi arbetar med branscher som har kända och ofta högre risker som är kopplade till miljö och sociala frågor samt bolagsstyrning.


Skogsbruk

Välskötta skogar är en nödvändighet för en hållbar miljöutveckling både lokalt och globalt och ger en livsmiljö för flora, fauna och människor.

Läs mer om hur vi arbetar

Fossila bränslen

Aktiviteter relaterade till fossila bränslen bidrar till klimatförändringar. Vi erkänner dock behovet av fossila bränslen för att stödja den ekonomiska utvecklingen.

Läs mer om hur vi arbetar

Gruvindustri och metaller

Hållbar gruvdrift bidrar till att upprätthålla naturresurser och minska fattigdom runt om i världen.

Läs mer om hur vi arbetarVapen och försvar

Vapen- och försvarsindustrin medför risker relaterade till olika typer av vapen och deras potentiella användning där internationell humanitär rätt kränks.

Läs mer om hur vi arbetar

Jordbruk

Hållbara metoder inom jordbruksindustrin är viktiga eftersom det kan bidra till att behålla naturresurser, minska fattigdom och hunger runt om i världen.

Läs mer om hur vi arbetar

Klimatförändringar

Genom att minska utsläppen i alla branscher, minskar riskerna för klimatförändringar och ger utrymme för ny, hållbar tillväxt och utveckling

Läs mer om hur vi arbetar

Mänskliga rättigheter

På Danske Bank arbetar vi för att skydda och respektera mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet. 

Läs mer om hur vi arbetar