Insättningsgaranti

– och investerarskydd

Insättning på konto

Dina pengar skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, är också ansluten till den svenska insättningsgarantin som ett komplement till Garantiformuen.

Insättningsgarantin gäller för privatpersoner, flertalet företag och andra juridiska personer. Om kontot är öppnat i två eller flera personers namn räknas varje person för sig.

Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser.

Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

Följande svenska eller motsvarande utländska insättare kan inte få ersättning från insättningsgarantin: en bank, ett kreditmarknadsföretag, ett värdepappersbolag, ett försäkringsföretag, ett återförsäljningsföretag, en understödsförening, ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond, en pensionsfond, ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet eller en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Värdepapper

I händelse av en konkurs i banken har du rätt att få ut alla dina värdepapper, vilka endast förvaras hos banken och därmed till skillnad kontanta medel på konto inte är ett lån till banken. Skulle det mot förmodan vara så att dina värdepapper har sammanblandats med bankens på sådant sätt att det inte går att avgöra vem de tillhör träder det danska investerarskyddet in, där du kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Om du äger en depå tillsammans med andra har var och en rätt till ersättning upp till 20 000 euro.

Banken omfattas av regler som innebär att banken, i förekommande fall med hjälp av värdepapperscentraler, fondbolag eller andra depåförande institut, för register över vem som är ägare till olika värdepapper. Det är endast i en situation där banken underlåtit att leva upp till dessa skyldigheter som det kan förekomma en risk för sammanblandning och ett behov av ersättning ur det investerarskydd som Garantiformuen ger.
För likvidkonto som hör samman med depå eller VP-konto på Danske Bank gäller samma regler som angivits ovan för insättning på konto.

Det är värt att notera att sådana värdepapper som är utgivna av Danske Bank, t.ex. aktier i Danske Bank A/S, obligationer, derivat och strukturerade produkter, är föremål för kreditrisken i Danske Bank och återbetalningen under dessa är inte skyddad av någon insättningsgaranti.
Processen för att kräva betalning från Garantiformuen och de begränsningar i vilka som kan göra anspråk är desamma för investerarskyddet som för insättningsgarantin.


För mer information om Garantiformuen besök www.fs.dk.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.