Insättningsgaranti

– och investerarskydd

Insättning på konto

Dina pengar skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande 100 000 euro per insättare.

Insättningsgaranti gäller för privatpersoner, flertalet företag och andra juridiska personer. Om kontot är öppnat i två eller flera personers namn räknas varje person för sig.

Du har rätt till avtalad ränta fram till betalningsinställelse/konkurs om det maximala ersättningsbeloppet inte överskrids.

Följande insättare – eller utländska motsvarigheter – kan inte få ersättning enligt garantin: en bank, ett kreditmarknadsföretag, ett värdepappersbolag, ett försäkringsföretag, ett återförsäljningsföretag, en understödsförening, ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond, en pensionsfond, ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet eller en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Värdepapper i depå, fonddepå eller på VP-konto

Du har äganderätt till dina värdepapper och kan därmed göra anspråk på dem vid bankens eventuella konkurs, med andra ord delas dina värdepapper ut till dig ograverat vid sådant tillfälle. Skulle det mot förmodan vara så att dina värdepapper har blandats med bankens (men bara då) träder det danska investerarskyddet in, där du kan få ersättning med upp till € 20 000. Med bankens rutiner är detta dock ett osannolikt scenario och med all sannolikhet får du ut hela ditt innehav av värdepapper ograverat.

Utbetalning av ersättning från Garantifonden

Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret.

Mer information

För mer information om Garantifonden kan du läsa på www.garantifonden.dk.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.