Vill du vara med och bidra till en hållbar utveckling av samhället när du investerar ditt sparande? Då har vi gjort det ännu enklare för dig att sätta samman en investeringsportfölj med fokus på hållbarhet.

På Danske Bank har vi nyligen lagt till obligationsfonden NN Investment Partners Green Bond i vårt fondutbud med utvalda fonder som vi erbjuder eller rekommenderar till investerare med lämplig investeringsprofil. Fonden investerar minst 75 procent av portföljen i gröna obligationer. 

”Gröna obligationer fungerar som vanliga obligationer, men för gröna obligationer går avkastningen från obligationen till att finansiera eller refinansiera projekt som har ett grönt mål – till exempel inom förnybar energi, förebyggande av föroreningar eller lån till energieffektiva fastigheter”, berättar Tobias Møller, som är Investeringsspecialist på Danske Bank.

Investerare kan antingen handla med fonden via sin rådgivare eller själva köpa den i internetbanken och mobilbanken.

Obligationer med hög kreditkvalitet
NN Investment Partners Green Bond är aktivt förvaltad och investerar i en bred portfölj med europeiska obligationer, inklusive både statsobligationer och företagsobligationer. Fonden fokuserar primärt på obligationer med hög kreditkvalitet – dvs. de säkrare delarna av obligationsmarknaden. Bland företagsobligationer omfattas så kallade Investment Grade-obligationer. 

Fonden förvaltas av den nederländska kapitalförvaltaren NN Investment Partners, som ägs av Goldman Sachs, och i framtiden kommer fonden även att ingå i vissa av våra så kallade portföljer med fokus på hållbarhet. 

 ”Våra modellportföljer med fokus på hållbarhet är grunden när vi ger råd till investerare som är särskilt inriktade på hållbarhet och som vill göra investeringsval med hjälp av oss. I detta sammanhang skapar fonden på ett enkelt och effektivt sätt en god riskspridning i obligationsdelen av portföljen, eftersom den är sammansatt av en lång rad obligationer från olika länder och av olika typer”, säger Tobias Møller.

Tänk på ränteexponeringen
Observera att obligationerna i fondens portfölj generellt sett har en förhållandevis lång löptid – med ett fackuttryck har de en hög duration, som ligger omkring 8. 
”Även om så inte är fallet, ger obligationer med lång löptid i regel högre ränta än obligationer med kort löptid, men de har även en större ränterisk. Det leder till större kursfall för fonden när räntan stiger, och att den ökar i värde om räntan går ner”, berättar Tobias Møller.

En fond med ett hållbart investeringsmål
NN Investment Partners Green Bond är en fond med ett hållbart investeringsmål, vilket också kan betecknas som en artikel 9-fond, enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade information inom den finansiella sektorn. En artikel 9-fond är en fond med ett hållbart investeringsmål och det är därför en bra guide för dig som vill investera med fokus på hållbarhet.

En fond med ett hållbart investeringsmålNN Investment Partners Green Bond är en fond med ett hållbart investeringsmål, vilket också kan betecknas som en artikel 9-fond, enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade information inom den finansiella sektorn. En artikel 9-fond är en fond med ett hållbart investeringsmål och det är därför en bra guide för dig som vill investera med fokus på hållbarhet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

Denna publikation har tagits fram som marknadsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning.

 Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ.

Se till att konsultera dina specialistrådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande för dig.

Före ett investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och informationsblad. Prospektet och informationsbladet för fonden samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter) kan erhållas på svenska på [ange länk när materialet är i elektroniskt format och/eller fysisk plats/webbsida när materialet är framtaget i annat format, t ex papper.]

Externt fondbolag kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder.

För ytterligare information om fondens hållbarhetsegenskaper, se [lägg till länk till fondens websida avseende information om hållbarhetsrelaterade egenskaper.]]

Detta är marknadsföringsmaterial. Före ett investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och informationsblad. Prospektet och informationsbladet för fonden samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter) kan erhållas på svenska på Document archive - NN (L) Green Bond - P Cap SEK (hedged i) NN (L) Green Bond - P Cap SEK (hedged i) (danskebank.se)

NN Investment Partners kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder.

För ytterligare information om fondens hållbarhetsegenskaper, se NN (L) Green Bond | Responsible Investing | Goldman Sachs Asset Management (gsam.com)

Vid ett beslut att investera i fonden bör samtliga fondens hållbarhetsmål som framgår av prospektet beaktas.

Copyright © Danske Bank A/S. Alla rättigheter är reserverade för banken. Presentationen är skyddad av copyright och får inte mångfaldigas helt eller delvis utan tillstånd.
Danske Bank, Sverige Filial
Box 7523
103 92 Stockholm
http://www.danskebank.se/