Jämställdhet och mångfald

Mångfald och jämställdhet är strategiskt viktiga dimensioner i vår kultur för att skapa ett innovativt klimat och spegla det samhälle våra kunder och medarbetare lever och verkar i. Varken levnadsvillkor, etnisk tillhörighet, religion, ålder, kön eller sexuell läggning får inverka på anställning eller utveckling i banken. Det ligger i vårt intresse att verka för mångfald och ta tillvara på våra medarbetares olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper. Vi vill genom kompetensutveckling och ett aktivt arbete i hela vår organisation främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla delar av banken. Våra medarbetare ska känna att de har samma möjligheter och behandlas lika oavsett kön eller bakgrund.

  • Vi vill vara en attraktiv arbetsplats för alla med rätt kompetens och som delar våra värderingar.
  • Vi ska underlätta för våra medarbetare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.
  • Lika behandling är inte att behandla lika utan att ge alla samma möjligheter.

Vi fokuserar på jämställdhet och mångfald i vår kompetensutveckling i en ledningsstyrdprocess där våra ledare årligen involverar sina medarbetare i att arbeta med perspektiven för att utveckla en inkluderande kultur och skapa ett inkluderande kundbemötande. Vi arbetar strukturerat mot vårt mål att ha en jämn fördelning av män och kvinnor på ledande befattningar på alla nivåer i banken samt att öka mångfalden i banken för att spegla det samhälle vi och våra kunder verkar i. Ett ansvarstagande och tydligt agerande i jämställdhetsfrågorna är av stor vikt för att banken ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vår strävan är att vårt agerande ska vara synligt för medarbetare, kunder, partners och allmänhet. Vi genomför varje år en lönekartläggning i syfte att analysera och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Vår strävan är att på olika sätt förbättra vår förmåga att skapa en kreativ, utvecklande och inkluderande arbetsplats där mångfald och jämställdhet är en del i vårt grundläggande synsätt. Vi är övertygade om att detta har en stor påverkan på våra förutsättningar att skapa värden för våra kunder.

Läs vår Mångfalds-och jämställdhetspolicy

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.