Hälsa och balans i livet

Alla människor kan i större eller mindre omfattning drabbas av att tid och resurser inte räcker till. För att främja en god hälsa erbjuder vi alla våra medarbetare att vartannat år genomgå en hälso- och livsstilsundersökning. Den har bland annat till syfte att stimulera och motivera till ett aktivt hälsosamt liv. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och möjlighet till deltagande i olika motionslopp och andra friskvårdsaktiviteter.

  • I banken vill vi vara delaktiga i att trygga en balans mellan arbetsliv och privatliv.
  • Ledare och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att se till att insatser mot överansträngning och arbetstoppar sätts in i tid.
  • Om en medarbetare ändå drabbas av stress vill vi medverka till att arbetsrelaterade orsaker elimineras och medarbetaren återfår balansen i livet.

Helhetsperspektivet

Förhållandet mellan medarbetarens arbetsliv och privatliv har stor betydelse för den psykiska arbetsmiljön. Det gagnar det dagliga arbetet att ha ett gott liv vid sidan om - och att kunna skilja de båda liven åt. Privatlivet är inte en tankstation där man laddar energi till nästa arbetsdag - det är en del av livet som är viktig i sig själv.

Banken vill medverka till att möjliggöra en sund balans mellan arbete, familj och fritid. Vi vill bland annat underlätta för våra medarbetare att förena arbete, föräldraskap och karriär oavsett om du är man eller kvinna. Bärbar dator, mobiltelefon och så vidare ger möjlighet att arbeta dygnet runt, men det är inte avsikten. Banken tillhandahåller dessa verktyg för att medarbetaren i samråd med sin ledare ska kunna arbeta mera flexibelt och ha möjlighet att arbeta utanför den ordinarie arbetsplatsen.

Gemensamt ansvar

Alla ledare och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att se till att ingen försätts i en situation där stress blir en fara för hälsan. Det betyder att oavsett om man är kollega eller ledare, är det viktigt att ta kontakt med medarbetaren eller dennes chef så att åtgärder kan sättas in omedelbart. På våra arbetsplatser kommer vi inte undan arbetstoppar men vi gör insatser för att planera bättre, prioritera och tillsammans utveckla en kultur där vi har en dialog och öppenhet om stress och de följder den kan ha för att skapa förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.