Gå till huvudinnehåll

Fortsatt tro på aktier efter en stark börssommar

INVESTMENT INSIGHT: Sommaren bjöd på positiv avkastning på de flesta aktie- och obligationsmarknader. Blickar vi framåt ser vi fortsatt högst potential på aktiemarknaden, men riskerna har ökat den senaste tiden. 

Det senaste kvartalet har varit gynnsamt för de flesta investerare. Världens börser har fortsatt uppåt, och sjunkande räntor har inneburit stigande obligationspriser. 
Under sommarens rapportsäsong lyckades företagen återigen överträffa analytikernas högt ställda förväntningar. Även om många företag signalerade att de förväntar sig en mer måttlig vinsttillväxt framöver bidrog rapporterna till ökad riskaptit och lyfte börsen till nya rekordnivåer. 
Den största överraskningen var att räntorna föll kraftigt fram till början av augusti – bland annat till följd av oro över minskad ekonomisk tillväxt och deltavarianten av coronaviruset. Oron var dock inte tillräckligt stor för att få någon bestående effekt på börsen, och framför allt europeiska och amerikanska aktier utvecklades väl.
Tillväxtmarknadsaktier hade en svagare kursutveckling. Deltavarianten har slagit hårt mot många utvecklingsländer på grund av den låga vaccinationsgraden och fortsatta nedstängningar. Tillväxten i Kina, vars utveckling är en viktig drivkraft även för andra tillväxtmarknader, mattades av, och de kinesiska myndigheterna skärpte regleringen av bland annat teknik- och utbildningsbolag. Det slog hårt mot börsjättar som Alibaba och Tencent. 

Nuvarande rekommendationer

Ett bra val när osäkerheten ökar
ÖVERVIKT I AMERIKANSKA AKTIER

Extra sårbara för coronaviruset
UNDERVIKT I AKTIER PÅ TILLVÄXTMARKNADER

LEn attraktiv balans mellan risk och avkastning
ÖVERVIKT I OBLIGATIONER AV INVESTMENT GRADE

Fortsatt låg potential i japanska aktier
UNDERVIKT I JAPANSKA AKTIER

Läs mer här

Fortsatt tro på aktier, men riskerna har ökat

Under våren och sommaren, när samhället gradvis öppnades upp efter vinterns nedstängningar, ökade tillväxten i ekonomin mycket kraftigt. Det har dock hela tiden stått klart att tillväxttakten så småningom skulle toppa och bli lägre, och vi har nu nått fram till den punkten. 

Det betyder dock inte att vi är på väg in i en recession. Världsekonomin fortsätter att växa, men i ett lägre tempo än tidigare. Vi förväntar oss att vi är på väg in i en mer normal högkonjunktur, och det bör ge fortsatt stöd åt aktiemarknaden. Den förväntade avkastningen på ett globalt index är dock betydligt lägre än den varit de senaste 18 månaderna. Även avkastningspotentialen på obligationer är mycket begränsad till följd av de låga räntorna, och stiger räntorna framöver ger det ytterligare motvind, särskilt för obligationer med långa löptider. 

Baserat på detta rekommenderar vi fortsatt en liten övervikt i aktier, och en liten undervikt i obligationer.

Vi anser dock inte att det är läge att öka risken just nu. På tolv månaders sikt förväntar vi oss att ett globalt aktieindex ger en avkastning på 0-5 procent, och ser samtidigt en ökad risk för en rekyl på börsen. Exempelvis skulle en fortsatt spridning av deltavarianten kunna drabba tillväxten hårdare än befarat, eller räntorna stiga snabbare än förväntat.

De största riskerna för börsen

Det råder ingen tvekan om att pandemin kommer att vara betydelsefull för utvecklingen på de finansiella marknaderna fram till årsskiftet, men även räntorna kan komma att spela en viktig roll. Den globala ekonomin gynnas av att räntorna är mycket låga tack vare centralbankernas expansiva penningpolitik, men förr eller senare kommer vi till den tidpunkt då det är dags att byta fot från gas till broms. I USA närmar sig den tidpunkten nu. 
Sommarens sjunkande räntor var som bekant en överraskning, men vi väntar oss att räntorna kommer att stiga framöver, om än i ett långsamt tempo. En bidragande anledning till det är att den amerikanska centralbanken, Fed, inom kort väntas tillkännage att de enorma stödköpen av obligationer ska börja trappas ner. Stödköpen har under pandemin spelat en viktig roll genom att hålla nere räntorna, förse marknaden med likviditet och stötta ekonomin. En nedtrappning är vida förväntad och kommer inte att bli någon överraskning för marknaden, men kan ändå orsaka perioder med ökad oro och större kursrörelser – inte minst om räntorna stiger snabbare än väntat. Stigande räntor är negativt för avkastningen på obligationer, och den negativa effekten blir större ju längre obligationens löptid är. 
Kort och gott förväntar vi oss en mjuklandning för både ekonomin och börsen framöver efter en period med kraftig tillväxt och stora kursuppgångar. Samtidigt som vi bedömer att det finns stöd för en positiv börsutveckling även framöver, bedömer vi att riskerna har ökat och att det därför inte är rätt tidpunkt att öka risken i portföljen. 
 

Kom alltid ihågrisken som investerare
Utgångspunkten för denna information är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och de finansiella marknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Kontakta alltid en rådgivare om du överväger att göra en investering efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, din risktolerans, placeringshorisont och din förmåga att hantera förluster.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.