Connor Lambe, Chefsekonom Danske Bank Nordirland

Conor Lambe anlitas regelbundet som kommentator i brexit-relaterade frågor i regionens media. Han träffar också regelbundet bankens företagskunder för att diskutera den senaste utvecklingen i brexit-processen och de potentiella konsekvenserna för företagen.


De senaste veckorna har brexit-processen gått in i en kritisk fas. Ett utkast till ett avtal om utträdet har nu tagits fram av Storbritannien och EU: s förhandlare. Det finns emellertid fortfarande stor osäkerhet om detta kommer att godkännas av Storbritanniens parlament och hur relationen mellan Storbritannien och EU kommer att se ut på längre sikt. 

Trots att så mycket kvarstår innan lösningen är klar, menar Conor att det är hög tid för företag både i EU och Storbritannien att börja förbereda sig:

”Den höga graden av osäkerhet, både när det gäller utkastet till avtalet och hur det långsiktiga förhållandet mellan Storbritannien och EU kommer att se ut, gör det mycket svårt för företagen att förbereda sig för brexit. Men företagen i Nordirland har inte råd att vänta utan måste börja titta på vilka förberedelser de bör göra. Det gäller också deras motsvarigheter i Sverige.”

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartner – UK är ett av de tio länder som Sverige exporterar mest varor till och importerar varor från. Handeln av varor mellan de två länderna har en stor bredd och består av bland annat petroleumprodukter, papper, motorfordon, trä och fisk på exportsidan, liksom olja, motorfordon, läkemedel och telekomutrustning på importsidan. När det gäller handeln med tjänster är Storbritannien också en viktig partner. Under 2017 stod tjänsteexporten till Storbritannien för nära 10 procent av Sveriges totala tjänsteexport och ca 12 procent av Sveriges import av tjänster kom från Storbritannien.

Men hur ska företag i Sverige formulera sina planer för en brexit? Conor menar att det finns ett antal utmaningar kopplade till brexit för företagen i Nordirland och att dessa även är relevanta för svenska företag som har relationer med Storbritannien. Även om det fortfarande är mycket som måste falla på plats, finns det saker som svenska företag kan se över så snart som möjligt:

• Företag kan börja med att analysera sitt nuvarande utbyte med Storbritannien. Detta kan handla om omfattningen av deras försäljning i Storbritannien och om det finns brittiska företag i deras leverantörskedja.

• Det är klokt att se över hur ofta verksamheten anställer brittiska medborgare med tanke på att den fria rörligheten för människor mellan Storbritannien och EU kan upphöra.

• Företagen måste också se över om planerna att börja eller utöka exporten och importen till Storbritannien är en central del av deras tillväxtstrategi.

När de kartlagt detta råder Conor företag att identifiera olika brexit-scenarios, konsekvenserna av dessa och formulera planer för hur de skulle hantera eventuella problem de kan möta. Företagen bör också fortsätta att bevaka utvecklingen i brexit-processen noggrant och förfina sina planer i takt med att fler detaljer klarnar. 

Vill du veta mer, följ Conor på twitter: @ConorLambe eller linkedin: Conor Lambe