Fonder som är valbara för
HSB bosparare

När vi investerar är hållbarhetsaspekter en integrerad del av vår förvaltning. Vi går på djupet för att skaffa oss bättre beslutsunderlag. Vi identifierar de möjligheter och hanterar de risker som en investeringsmöjlighet medför. Vi drar oss inte för att ta i komplicerade frågor eller dilemman. Vi tror att vi kan påverka genom att gå i dialog direkt med bolagen för att på så sätt påverka till förändring, förbättring och därmed bidra till en positiv utveckling.

Läs mer om hållbara investeringar

Vårt arbete med hållbara investeringar (”ESG Inside”) innebär just att hållbarhetsaspekter är en integrerad del av vår förvaltning. ESG Inside handlar om att fatta mer välgrundade investeringsbeslut, hantera risker, påverka bolag genom dialog med mera.

Vi delar in våra fonder i tre olika hållbarhetskategorier:

ESG Inside – Integration:

Fonder som på ett systematiskt sätt integrerar ESG för att fatta mer välinformerade investeringsbeslut

ESG Inside – Restricted:

Fonder med ett mer restriktivt investeringsramverk baserat på specifika kriterier eller tröskelvärden

ESG Inside – Sustainablility themed:

Fonder som investerar för att uppfylla på förhand definierade hållbarhetsteman eller -lösningar


Aktiefonder: indexfonder och aktivt förvaltade fonder

Danske Invest Global Emerging Markets Restricted:
ESG Inside  - Restricted

Fonden är en indexfond med en så kallad etisk placeringsinriktning. Fonden investerar i aktier, efter etiska restriktioner, på tillväxtmarknader. Fonden förvaltas med andra ord passivt, och inga aktiva positioner tas. Valutarisken är inte säkrad och fluktuationer i växelkurser kan komma att påverka avkastningen.
Danske Invest USA Restricted:
ESG Inside  - Restricted

Fonden är en indexfond med en så kallad etisk placeringsinriktning. Fonden investerar i amerikanska aktier, efter etiska restriktioner. Fonden förvaltas med andra ord passivt, och inga aktiva positioner tas. Valutarisken är inte säkrad och fluktuationer i växelkurser kan komma att påverka avkastningen.
Danske Invest Sverige Beta:
ESG Inside – Restricted

Fonden är en indexfond med en så kallad etisk placeringsinriktning. Fonden placerar i de aktier, efter etiska restriktioner, som ingår i fondens jämförelseindex. Fonden förvaltas med andra ord passivt, och inga aktiva positioner tas i förhållande till jämförelseindex.

Danske Invest Sverige:
ESG Inside – Integration 

Fonden är en aktivt förvaltad svensk aktiefond som investerar i svenska och utländska värdepapper noterad på den reglerade marknaden i Sverige. Eftersom fonden förvaltas aktivt tas aktiva positioner i förhållande till jämförelseindex. Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Danske Invest Sverige Småbolag:
ESG Inside – Integration 

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond. Den investerar företrädesvis i svenska aktier med ett särskilt fokus på små och medelstora bolag som har eller förväntas få en hållbarhetsprofil. Förutom den hållbarhetsprofil som omfattar samtliga fonder från Danske Invest, investerar denna fond inte i bolag vars intjäning huvudsakligen härrör från sektorer som alkohol, tobak och pornografi. Som ett led i den aktiva förvaltningen av fonden övervakar förvaltningsteamet utgivarens hållbarhetsprofil samt efterlevnad av internationellt erkända principer för hållbara investeringar. Vidare för teamet en proaktiv dialog med utgivarna om frågor som rör hållbarhet, strategi, finans och den operationella verksamheten.

Danske Invest SRI Global:
ESG Inside – Restricted 

Fonden är en indexfond med en så kallad etisk placeringsinriktning. Fonden placerar i de aktier, efter etiska restriktioner, som ingår i fondens jämförelseindex. Fonden förvaltas med andra ord passivt, och inga aktiva positioner tas i förhållande till jämförelseindex.

Danske Invest European High Dividend:
ESG Inside – Integration

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond. Den investerar i aktier från företag som hör hemma i, eller har verksamhet som huvudsakligen bedrivs i Europa och som är noterade på en officiell fondbörs. En mindre andel kan investeras i aktier från företag hemmahörande i länder som angränsar till Europa. Portföljen eftersträvar att sammansättas genom att en väsentlig del av avkastningen på fondens investeringar kommer från företagens utdelning. Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Danske Invest Global Emerging Markets:
ESG Inside – Integration

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond. Den investerar i aktier från företag som är verksamma på tillväxtmarknaderna. Fonden består vanligtvis av 100-125 aktier. Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att förvaltaren försöker att hitta de bästa investeringsalternativen för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen. Samtidigt medför strategin att investeringarna kan avvika från jämförelsesindex och att avkastningen kan bli både högre och lägre än jämförelseindex. Valutarisken är inte säkrad och fluktuationer i växelkurser kan komma att påverka avkastningen.

Danske Invest Global Sustainable Future
ESG Inside – Thematic

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond. Den investerar främst i aktier över hela världen som förväntas bidra till eller dra nytta av övergången till en hållbar framtid och cirkulär ekonomi. Fonden fokuserar på eller bidrar till specifika hållbarhetslösningar och -teman. Fonden integrerar på ett systematiskt sett materiella ESG-faktorer tillsammans med finansiella faktorer. De materiella ESG-aspekter tas upp och adresseras inom ramen för aktivt ägarskap. Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

BNP Paribas Funds Aqua Classic:
Sustainability themed

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond. Vattenbrist är en global utmaning med stora mänskliga kostnader. Aktiefonden BNP Paribas Aqua Classic investerar i bolag som medverkar till att säkerställa och förbättra vattenförsörjningen i hela världen. Det är ett intressant ekonomisk tillväxtområde, som också kan hjälpa miljontals människor till ett bättre liv.
Global aktiefond som investerar i noterade bolag inom temat vatten, bland annat vattenförsörjning, infrastruktur för vatten och vattenrening, samt effektiviteten i vattenanvändningen.

BNP Paribas Funds Climate Impact:
Sustainability themed

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond. Hållbara lösningar för klimatet och miljön är ett globalt tillväxtområde där det finns möjligheter för oss som investerare att göra en skillnad. Aktiefonden BNP Paribas Climate Impact investerar i bolag som aktivt bidrar till en grön omställning.

Global aktiefond som investerar i börsnoterade bolag inom temat klimat och miljö indelat i fyra huvudområden: ny energi, vatten, återvinning av avfall och resurser samt hållbara livsmedel, jordbruk och skogsbruk.


Räntefonder:

Danske Invest Sverige Kort Ränta:
ESG Inside – Integration 

Fonden är en räntefond som företrädesvis investerar i svenska obligationer med korta löptider samt penningmarknadsinstrument utgivna av företag och kreditinstitut (banker) som har eller förväntas få en hållbarhetsprofil. Förutom den hållbarhetsprofil som omfattar samtliga fonder från Danske Invest, investerar denna fond inte i bolag vars intjäning huvudsakligen härrör från sektorer som alkohol, tobak och pornografi. Den totala genomsnittliga modifierade duration (ränterisk), inklusive kontanter, är mindre än 1 år. 
Som ett led i den aktiva förvaltningen av fonden övervakar förvaltningsteamet utgivarens hållbarhetsprofil samt efterlevnad av internationellt erkända principer för hållbara investeringar. Vidare för teamet en proaktiv dialog med utgivarna om frågor som rör hållbarhet, strategi, finans och den operationella verksamheten.

Danske Invest Sverige Ränta:
ESG Inside – Integration

Fonden är en räntefond där investeringarna sker i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utställda i svenska kronor. Den totala genomsnittliga modifierade durationen (ränterisk), inklusive kassa, är 1 till 5 år. Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om fonder


Guide: Hur du flyttar bosparande samt frågor och svar på olika språk

Svenska  |   English  |  العربية   Español  |  فارسی  |  Af soomaali

Guide: Hur du blir ny bosparare samt frågor och svar på olika språk

Svenska  |   English  |  العربية   Español  |  فارسی  |  Af soomaali