Varför ställer banken frågor?

Svensk lag ställer höga krav på att bankerna ska ha en god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Vi som bank behöver förstå syftet med affärsförhållandet och även med de transaktioner som du vill utföra. Syftet är att skydda både dig och oss från att utnyttjas för brottslig verksamhet som till exempel penningtvätt.

Kom ihåg att svara på frågorna i Mobilbanken

Just nu kontaktar vi många av våra kunder via vår mobilbank för att samla in och uppdatera informationen vi har om dig som kund. 

 


Vilka frågor ställer vi?

Frågorna rör:

 • I vilket/vilka länder du är medborgare
 • I vilket/vilka länder du är obegränsat skattskyldig
 • Om du är enskild näringsidkare och i så fall använder konto i Danske Bank för detta ändamål
 • Om du själv eller någon närstående är en PEP ( politiskt exponerad person)

 

 

Varför ställer vi de här frågorna?

Vi måste enligt lag ha god kännedom om dig och dina bankaffärer samt veta hur och till vad du som kund använder bankens tjänster. Därför kan vi behöva ställa frågor även till dig som redan är kund hos oss.

Vill du läsa mer om varför bankerna måste ställa frågor till sina kunder? 

 

Frågor & svar

 • Varför ställer banken frågor till mig?

  Svensk lag ställer höga krav på att bankerna ska ha en god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Vi som bank behöver förstå syftet med affärsförhållandet och även med de transaktioner som du vill utföra. Därför kommer vi då och då att behöva ställa frågor till alla våra kunder.

  Syftet är att skydda både dig och oss från att utnyttjas för brottslig verksamhet.

 • Varför har ni bett mig om uppgifter nu?
  Vi behöver regelbundet samla in och uppdatera informationen vi har om dig som kund. Därför kontaktar vi dig nu.
 • Jag har varit kund i många år, varför ställer ni dessa frågor nu?
  Svensk lag ställer krav på att bankerna ska ha en god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Därför behöver vi då och då ställa frågor till alla våra kunder, även till dig som redan är kund hos oss.
 • Misstänker ni mig för bedrägeri/penningtvätt?

  Det handlar inte om att vi misstänker dig för någonting. Vi, liksom alla banker, måste ha god kännedom om våra kunder och deras bankaffärer samt veta hur, och till vad, våra kunder använder bankens tjänster. Syftet är att skydda både dig och oss från att utnyttjas för brottslig verksamhet. Därför behöver vi då och då ställa frågor även till dig som redan är kund hos.

 • Vilka uppgifter behöver ni nu?
  Det vi ber dig om i  nuläget är att bekräfta och eventuellt uppdatera information om exempelvis skattskyldighet och medborgarskap. Vi frågor även om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) dvs en person som har eller har haft en framträdande offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation.
 • Hur identifierar jag mig?

  Du kan identifiera dig med en giltig svensk identitetshandling, som pass, nationellt identitetskort, svensk körkort eller BankID.

  Om du saknar svensk identitetshandling kan du identifiera dig med ett giltigt utländskt pass eller en annan fotoförsedd identitetshandling, och där behöver även ditt medborgarskap framgå. Identitetshandlingen ska vara utfärdad av en myndighet eller en annan behörig utfärdare. Observera att banken kan begära att du visar upp ytterligare handlingar.


 • Vad menas med PEP?
  PEP innebär en person som anses vara i politiskt utsatt ställning det vill säga en person som har eller de senaste 18 månaderna har haft en framträdande offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Banken behöver veta om du, någon i din familj eller någon du arbetar nära är en PEP.
 • Hur vet jag om jag är en PEP?

  Innehar du någon av följande befattningar, så är du en PEP.

  • Stats- eller regeringschef, minister eller vice/ biträdande minister.
  • Ledamot i styrelsen för politiskt parti som är representerat i ett lagstiftande parlament
  • Parlamentsledamot( i Sverige omfattas riksdagen och EU-parlamentet) och ledamöter av liknande lagstiftande organ.
  • Domare i Högsta domstolen,  konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas.(I Sverige omfattas Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen)
  • Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheter eller styrelseledamot i centralbankers styrande organ( i Sverige omfattas Riksrevisorer och ledamöter i Riksbankens direktion)
  • Ambassadör, beskickningschef eller hög officerare i försvarsmakten( i Sverige omfattas general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
  • Ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan (t ex VD eller styrelseledamot)
  • Har funktion i ledning i en internationell organisation( direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster).
 • Varför vill ni veta om jag är en politiskt exponerad person?

  En PEP anses genom sin position och sitt inflytande ha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

  För en person som räknas till PEP måste banken vidta extra åtgärder utöver det normala. Banken måste få godkännande från en behörig beslutsfattare i banken innan en affärsförbindelse inleds med en PEP. Banken behöver också vidta åtgärder för att fastställa källan till kundens tillgångar och/eller transaktionerna som ska hanteras inom ramen för affärsförbindelsen. Detsamma gäller för familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP.

  Banken kommer därför att ställa fler frågor till PEP, dennes familjemedlemmar och kända medarbetare. Det kommer därför att ta längre tid för banken att inleda och hantera affärsrelationer med dessa personer. 

  Penningtvättslagen ställer höga krav på att banken har god kunskap om sina kunder vilket innebär att banken måste förstå syftet med affärsförhållandet och kundens olika transaktioner, och omfattningen av frågor kan därför variera.

 • Vilka räknas som familj till PEP?
  Som familj räknas i detta sammanhang make/maka/registrerad partner, sambo eller barn, samt dennes make/maka/registrerad partner, sambo eller kundens förälder.
 • Jag ska ta ställning till om jag arbetar nära en PEP. Hur ska jag tänka här?

  Du anses arbeta nära en PEP om du är en person som:

  • gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag
  • på annat sätt har haft nära förbindelse med en PEP( det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse)
  • ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP

 • Vad är ett skatteregistreringsnummber (TIN)?

  TIN står för Taxpayer Identification Number och är ett  skatteregistreringsnummer.
  Detta nummer är ett identifikationsnummer för skattebetalare och tilldelas av det land där man har sin skatterättsliga hemvist.

  Skatteregistreringsnumren (TIN) ser olika ut i olika länder. I Sverige till exempel används personnummer som skatteregistreringsnummer för privatpersoner. Länken visar hur TIN-numret är uppbyggt i olika länder.

  Är du osäker på vad som gäller för dig så kan du kontakta Skatteverket.


 • Varför vill ni veta i vilka länder jag betalar skatt?

  Enligt de regelverk och avtal som finns mellan Sverige och andra länder så måste banken lämna upplysningar om sina kunders finansiella tillgångar och inkomster till Skatteverket. Skatteverket skickar i sin tur uppgifterna vidare till skattemyndigheten i det land där kunden har skatterättslig hemvist. 

  Bankerna har krav på sig att kunna lämna uppgifter på finansiella konton som innehas av kunder med skatterättslig hemvist utanför Sverige och USA. Därför ställer vi frågan om var du har din skattskyldighet.

  Om du är skattskyldig i annat land än Sverige så behöver du även till banken uppge ditt utländska skatteregistreringsnummer (TIN).

 • Var hittar jag mitt skatteregisteringsnummer (TIN)?
 • Vad menas med "obegränsad skattskyldighet"?

  Med obegränsad skattskyldighet avses skattehemvist  enligt ett lands regler. Länder har olika regler för när obegränsad skattskyldighet inträder, men generellt inträder obegränsad skattskyldighet vid bosättning i ett land eller vistelse längre än sex månader. 

  I USA gäller dock att även amerikanskt medborgaskap innebär att man är obegränsad skattskyldig där. 

  Obegränsad skattskyldighet betyder dock inte att man alltid betalar skatt på sina inkomster i skattehemvistlandet. Exempelvis om en person är bosatt i Malmö och dagspendlar till Köpenhamn för arbete där, så är personen begränsat skattskyldig i Danmark (betalar dansk skatt på sin tjänsteinkomst) och obegränsat skattskyldig i Sverige (betalar skatt på övriga inkomster i Sverige)


 • Hur vet jag om jag är "obegränsat skattskyldig" i ett land?
  Om du är osäker på vad som gäller för dig, så kontakta den lokala skattemyndigheten.
 • Om jag inte svarar på meddelandet i Mobilbanken direkt, vad händer då?

  Det är viktigt att du svarar på frågorna så svara gärna så fort du får möjlighet. Det tar bara några minuter.  Frågemeddelandet ligger kvar och du hittar det när du är inloggad i Mobilbanken, under Startsidan längst ned under rubriken ”Meddelanden”. 

  Efter 14 dagar kommer du att bli påmind vid varje ny inloggning.

 • Jag har fått frågor både i Mobilbanken och i Hembanken, var ska jag svara?
  Du kan välja att svara i Mobilbanken eller Hembanken. Det räcker att du lämnar dina svar på ett ställe.
 • Varför frågar ni om jag är företagare?

  Kravet på att bankerna ska ha god kännedom om sina kunder och deras bankaffärer gäller såväl privat- som företagskunder.

  Därför behöver banken veta om du driver näringsverksamhet o/e företräder ett företag och även ställa frågor om din koppling till företaget.

  Du som företräder ett företag måste kunna visa giltig id-handling och att du har rätt att företräda företaget. Dessutom måste banken kontrollera vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur man kommer att utnyttja bankens tjänster.

 • Var kan jag hitta mer information?

Har du frågor?

Vi är här för att svara på dina frågor.
Ring oss på:

00 00 00 00

Öppet vardagar 0 - 0