Political exposed person (PEP):

 • Stats- eller regeringschef, minister eller vice/ biträdande minister.
 • Ledamot i styrelsen för politiskt parti
 • Parlamentsledamot( i Sverige omfattas riksdagen och EU-parlamentet) och ledamöter av liknande lagstiftande organ.
 • Domare i Högsta domstolen,  konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas.I Sverige omfattas
 • Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen)
 • Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheter eller styrelseledamot i centralbankers styrande organ( i Sverige omfattas Riksrevisorer och ledamöter i Riksbankens direktion)
 • Ambassadör, beskickningschef eller hög officerare i försvarsmakten( i Sverige omfattas general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
 • Ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan (t ex VD eller styrelseledamot)
 • Har funktion i ledning i en internationell organisation( direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster).
 • Vi behöver också känna till vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP, se nedan. 

Familjemedlem:

 • Make/maka
 • Registrerad partner
 • Sambo
 • Barn och deras make/maka, registrerad partner eller sambo
 • Föräldrar

Känd medarbetare:

 • Person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.
 • Person som på annat sätt har haft nära förbindelse med en PEP (det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse)
 • Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP

Visit this page in english

Svara