Political exposed person (PEP):

  • Stats- eller regeringschef, minister eller vice/ biträdande minister.
  • Ledamot i styrelsen för politiskt parti
  • Parlamentsledamot( i Sverige omfattas riksdagen och EU-parlamentet) och ledamöter av liknande lagstiftande organ.
  • Domare i Högsta domstolen,  konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas.I Sverige omfattas
  • Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen)
  • Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheter eller styrelseledamot i centralbankers styrande organ( i Sverige omfattas Riksrevisorer och ledamöter i Riksbankens direktion)
  • Ambassadör, beskickningschef eller hög officerare i försvarsmakten( i Sverige omfattas general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
  • Ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan (t ex VD eller styrelseledamot)
  • Har funktion i ledning i en internationell organisation( direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster).

Familjemedlem är:

  • Make/maka
  • Registrerad partner
  • Sambo
  • Barn och deras make/maka, registrerad partner eller sambo
  • Föräldrar

Känd medarbetare:

  • Person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.
  • Person som på annat sätt har haft nära förbindelse med en PEP (det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse)
  • Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP

Visit this page in english