Person i politiskt utsatt ställning (PEP):

Begreppet PEP avser en person i politiskt utsatt ställning, det vill säga en person som har eller under de senaste 18 månaderna har haft en framträdande offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Banken behöver även veta om du, någon i din familj eller någon du arbetar nära med är en PEP.

 

Om du har, eller under de senaste 18 månaderna har haft någon av följande befattningar, så är du en PEP:

 • Stats- eller regeringschef, minister eller vice/ biträdande minister.
 • Ledamot i styrelsen för politiskt parti.
 • Parlamentsledamot (i Sverige omfattas riksdagen och EU-parlamentet) och ledamöter av liknande lagstiftande organ.
 • Domare i Högsta domstolen, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas. I Sverige omfattas Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.
 • Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheter eller styrelseledamot i centralbankers styrande organ (i Sverige omfattas Riksrevisorer och ledamöter i Riksbankens direktion).
 • Ambassadör, beskickningschef eller hög officerare i försvarsmakten (i Sverige omfattas general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
 • Ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan (t ex VD eller styrelseledamot).
 • Har funktion i ledning i en internationell organisation (direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster).

Vi behöver också veta om någon i din familj  eller någon du arbetar nära är en PEP. Familjemedlem räknas i detta sammanhang:

 • Make/maka
 • Registrerad partner
 • Sambo
 • Barn och deras make/maka, registrerad partner eller sambo
 • Föräldrar

Du anses arbeta nära (vara känd medarbetare till) en PEP om du är en person som:

 • Gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.
 • På annat sätt har haft nära förbindelse med en PEP (det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse).
 • Ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

Visit this page in english

Content is loading