Hållbara investeringar

När vi förvaltar våra kunders tillgångar är vårt uppdrag att skapa konkurrenskraftig, riskjusterad avkastning på lång sikt. Att låta hållbarhet genomsyra detta arbete är en självklarhet för oss och vi gör det genom att integrera miljö- och sociala aspekter samt bolagsstyrning i vår förvaltning

Hur vi hanterar branscher med ökad hållbarhetsrisk

Att agera ansvarsfullt innebär inte sällan att ställas inför och hantera dilemman. Vi har därför tagit fram sex stycken så kallade Position Papers som beskriver hur vi arbetar med branscher som har kända och ofta högre risker som är kopplade till miljö och sociala frågor samt bolagsstyrning.


Skogsbruk

Välskötta skogar är en nödvändighet för en hållbar miljöutveckling både lokalt och globalt och ger en livsmiljö för flora, fauna och människor.

Läs mer om hur vi arbetar

Fossila bränslen

Aktiviteter relaterade till fossila bränslen bidrar till klimatförändringar. Vi erkänner dock behovet av fossila bränslen för att stödja den ekonomiska utvecklingen.

Läs mer om hur vi arbetar

Gruvindustri och metaller

Hållbar gruvdrift bidrar till att upprätthålla naturresurser och minska fattigdom runt om i världen.

Läs mer om hur vi arbetarVapen och försvar

Vapen- och försvarsindustrin medför risker relaterade till olika typer av vapen och deras potentiella användning där internationell humanitär rätt kränks.

Läs mer om hur vi arbetar

Jordbruk

Hållbara metoder inom jordbruksindustrin är viktiga eftersom det kan bidra till att behålla naturresurser, minska fattigdom och hunger runt om i världen.

Läs mer om hur vi arbetar

Klimatförändringar

Genom att minska utsläppen i alla branscher, minskar riskerna för klimatförändringar och ger utrymme för ny, hållbar tillväxt och utveckling

Läs mer om hur vi arbetar

Mänskliga rättigheter

På Danske Bank arbetar vi för att skydda och respektera mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet. 

Läs mer om hur vi arbetar

Fokus på hållbarhet

För oss innebär en hållbar investering en sund investering. Vi arbetar kontinuerligt med att integrera och utveckla ESG i våra investeringsprocesser för våra egna fonder. Vi analyserar miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning och finansiella faktorer för att få en bättre förståelse om de företagen vi investerar i.

Våra egna fonder som förvaltas av Danske Invest har en hållbarhetsprofil som ger investerarna ökad inblick i hur fonderna arbetar med ansvarstagande och hållbarhet. De har även ett hållbarhetsbetyg från Morningstar.

Läs mer på danskebank.com
Läs mer på danskeinvest.se
Investera i impactfonder

Att påverka tillsammans

Genom att samarbeta med andra likasinnade investerare och intressenter vill vi bidra till att öka kunskapen och förståelsen i takt med att frågor om hållbarhet utvecklas och förhoppningsvis göra en större påverkan tillsammans via olika forum och initiativ.

 • Principles for Responsible investments

  Principles for Responsible investments

  Danske Bank har undertecknat FN-stödda principer för ansvariga placeringar, vilket är ett investerarinitiativ som lanserades 2006 med över 1 600 signatörer globalt. Vi har även gått med i ett samarbete med andra investerare gällande oljeprospektering i Arktis och ett annat gällande att uppmuntra utvinningsföretag (olja och gas och gruvdrift) att göra no-go åtagande avseende prospektering eller verksamhet inom områden på UNESCOs världsarvslista.

  https://www.unpri.org/

 • Institutional Investor Group on Climate Change

  Institutional Investor Group on Climate Change

   

  IIGCC: s uppdrag är att tillhandahålla en samarbetsplattform för att uppmuntra allmän politik, investeringspraxis och företagsbeteende som tar itu med de långsiktiga risker och möjligheter som är förenade med klimatförändringen. Senast har vi genom IIGCC undertecknat ett brev till G7-ledare för att uppmuntra dem att fortsätta sitt stöd för Parisavtalets mål.

  http://www.iigcc.org/

 • Paris Pledge

  Paris Pledge

   

  År 2015 undertecknade vi Paris Pledge för att visa stöd för att möta och överstiga regeringarnas ambition att hålla världen på en bana som begränsar den globala uppvärmningstemperaturen till mindre än 2 grader Celsius.

  http://www.parispledgeforaction.org/

 • Montreal Pledge

  Montreal Pledge

   

  Montreal Carbon Pledge är ett globalt initiativ där investerare åtar sig att avslöja sina koldioxidutsläpp. Genom att underteckna Montreal Carbon Pledge har Danske Bank åtagit sig att publicera koldioxidavtryck på ett urval av våra fonder.

  http://montrealpledge.org/

 • Green Bond Principles
 • Carbon disclosure project

  Carbon disclosure project

  Danske Bank har undertecknat CDP, en icke-vinstdrivande organisation som samlar in och delar information om utsläpp av växthusgaser och klimatstrategier för att göra det möjligt för investerare att minska riskerna och utnyttja möjligheterna i samband med klimatförändringar.

  https://www.cdp.net/en

 • United Nations Environment Programme Finance Inititative

  United Nations Environment Programme Finance Inititative

   

  Danske Bank är medlem i UNEPFI, som är ett globalt partnerskap mellan UNEP och finanssektorn. Mer än 200 institutioner, inklusive banker, försäkringsbolag och fondförvaltare, arbetar med UNEP för att förstå effekterna av miljömässiga och sociala överväganden om finansiella resultat.

  http://www.unepfi.org/

 • Swesif

  Swesif

   

  Danske Bank är medlem i Swesif som är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Den långsiktiga målsättningen är att:

  • Öka kunskapen om hållbara investeringar
  • Vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter
  • Bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige.
  • Vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU genom medlemskap i Eurosif
  • Bidra till den allmänna debatten genom aktivt deltagande

  http://www.swesif.org/

Vill du veta mer?

För ytterligare information om Danske Bank och hur vi arbetar med hållbarhet, besök gärna www.danskebank.se/hallbarhet. Nedan kan du också ta del av vår policy, exkluderingslista på bolag och andra beskrivningar kring ansvarsfulla investeringar.

Hållbarhetsöversikt för våra fonder

Policy – Ansvarsfulla investeringar

Lista med exkluderade företag

Mätning av koldioxidavtryck i våra fonder

Investment Restrictions

Pooled engagement through third party