Jag är medborgare i EU/EEA (och saknar svenskt personnummer)

Är du medborgare i EU/EEA behöver vi, tillsammans med din ansökan, få in följande dokument:

 • Kopia på giltiga ID-handlingar. Vilka ID-handlingar vi godkänner, kan du läsa mer om i checklistan.
 • Dokument som verifierar den adress som du stadigvarande bor på. Vilka dokument vi godkänner för en sådan verifiering, kan du läsa mer om i checklistan.
 • Intyg om skattehemvist. Observera att blanketten måste skrivas ut, skrivas under och sedan laddas upp i samband med din ansökan.   

Så här gör du för att ansöka om att bli kund:

 1. Skriv ut blanketten för skattehemvist Fråga om Skattskyldighet/Skattehemvist (pdf).
 2. Fyll i formuläret, du når formuläret genom att trycka på ansökningsknappen nedan. Förutom dina personuppgifter så får du t.ex. svara på frågor om anledningen till att du vill bli kund i Danske Bank, Sverige, samt vilka produkter och tjänster du har för avsikt att använda. Om du bor utomlands, ange anledningen till att du behöver ett konto i Sverige samt om du i närtid har för avsikt att flytta till Sverige permanent.
 3. Skicka in ansökningsformuläret samt ladda upp de dokument vi beskrivit ovan, länk för uppladdning finns i ansökningsformuläret. 

I ansökningsformuläret ansöker du om de produkter och tjänster som passar dig.

Vi kan erbjuda dig det du behöver för att sköta din vardagsekonomi.

Danske konto – ett konto för in- och utbetalningar
Mastercard Bankkort | Danske Bank
Pris se Prislista Privat (pdf).
Hembanken - vår internetbank

 

 

Checklista för dokument

Här hittar du checklistan för de dokument vi godkänner som underlag till ansökan

I am an EU/EEA citizen without a Swedish Personal Idenfication number

If you are a citizen in EU/EEA, we need to obtain the following documents together with your application: 

 • Copy of valid ID documentation. The list of the ID documentations we approve is shown in the checklist. 
 • Documents verifying your resident address. The documents we approve for such verification can be found in the checklist.
 • Tax residence certificate. Please note that the form must be printed, signed and then uploaded in connection with your application.

 How to apply to become a customer:

 1. Print the form for the tax resident Fråga om Skattskyldighet/Skattehemvist (pdf).
 2. Fill in the form, you can access the form by clicking the application button below. In addition to your personal information, you will, for example, be asked questions about the reason for wanting to become a customer in Danske Bank, Sweden, as well as for the products and services you intend to use.
  If you live abroad, please indicate the reason why you need an account in Sweden and if you intend to move to Sweden permanently in near time.
 3. Send the application form and upload the documents we have described above, link to upload is included in the application form.

In the application form you apply for the products and services that are suitable for you.

We can offer you what you need to manage your daily banking.

Danske konto – ett konto för in- och utbetalningar
Mastercard Bankkort | Danske Bank
Pris se Prislista Privat (pdf).
Hembanken - vår internetbank 

 

Checklist for documents

Here you will find the checklist for the documents we approve for your application

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.