Jag är asylsökande

Är du asylsökande behöver vi, tillsammans med din ansökan, få in följande dokument:

 • Kopia på giltig ID-handling. Vilka ID-handlingar vi godkänner, kan du läsa mer om i checklistan. Observera att kopian på din ID-handling måste vara verifierad med stämpel och signatur av Svenska Migrationsverket
 • Kopia på ditt giltiga LMA-kort. LMA-kortet ska visa information om att du har rätt att arbeta under tiden som asylsökande, så kallat AT-UND.
 • Dokument som verifierar den adress som du bor på. Vilka dokument vi godkänner för en sådan verifiering, kan du läsa mer om i checklistan.
 • Intyg om skattehemvist. Observera att blanketten måste skrivas ut, skrivas under och sedan laddas upp i samband med din ansökan.  

Så här gör du för att ansöka om att bli kund:

 1. Skriv ut blanketten för skattehemvist Fråga om Skattskyldighet/Skattehemvist (pdf).
 2. Fyll i formuläret, du når formuläret genom att trycka på ansökningsknappen nedan. Förutom dina personuppgifter så får du t.ex. svara på frågor om anledningen till att du vill bli kund i Danske Bank, Sverige, samt vilka produkter och tjänster du har för avsikt att använda.
 3. Skicka in ansökningsformuläret samt ladda upp de dokument vi beskrivit ovan, länk för uppladdning finns i ansökningsformuläret. 

I ansökningsformuläret ansöker du om de produkter och tjänster som passar dig.

Vi kan erbjuda dig det du behöver för att sköta din vardagsekonomi.

Danske konto – ett konto för in- och utbetalningar

Mastercard Bankkort  | Danske Bank 
Prislista Privat (danskebank.se) 
Hembanken - vår internetbank

 Bli kund

Checklista för dokument

Här hittar du checklistan för de dokument vi godkänner som underlag till ansökan

I am seeking asylum in Sweden

If you are seeking asylum in Sweden, we need to obtain the following documents together with your application:

 • Copy of valid ID documentation. The list of the ID documentations we approve is shown in the checklist. Note that the copy of your ID documentation must be verified with the stamp and signature of the Swedish Migration Agency.
 • Copy of your valid LMA card. Your LMA card must show the information that you have the right to work during time as an asylum seeker, known as AT-UND.
 • Documents verifying your resident address. The documents we approve for such verification can be found in the checklist. 
 • Tax residence certificate. Please note that the form must be printed, signed and then uploaded together with your application. 

How to apply to become a customer:

 1. Print the form for the tax resident Fråga om Skattskyldighet/Skattehemvist (pdf).
 2. Fill in the form, you can access the form by clicking the application button below. In addition to your personal information, you will, for example, be asked questions about the reason for wanting to become a customer in Danske Bank, Sweden, as well as for the products and services you intend to use.
 3. Send the application form and upload the documents we have described above, link to upload is included in the application form.

In the application form you apply for the products and services that are suitable for you.

We can offer you what you need to manage your daily banking.

Danske konto – ett konto för in- och utbetalningar
Mastercard Bankkort | Danske Bank 
Pris se Prislista Privat (pdf).
Hembanken - vår internetbank

Checklist for the documents
Here you will find the checklist for the documents we approve for your application

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.