Utestående

Statusrapporter för våra utestående Kapitalskyddade placeringar

Information om våra tidigare utgivna strukturerade placeringar

Förbehåll

Aktieindexobligationer är värdepapper utgivna under Danske Bank A/S svenska MTN-program. Försäljning av obligationer, exempelvis aktieindexobligationer, kan i vissa länder vara begränsade av lag. Erbjudandet om aktieindexobligationer riktar sig endast till investerare som kan förvärva aktieindexobligationen utan att dess deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtaganden än de som följer av svensk rätt. Aktieindexobligationer erbjuds alltså inte till försäljning i till exempel USA och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA.