Byggnadskreditiv

Vi säkerställer att du får en god ekonomisk rådgivning under hela byggprocessen.

Ansök om lånelöfte

Personlig och trygg rådgivning

Våra specialister på byggnadskreditiv är med dig hela vägen fram till slutbesiktning, och granskar husleverantör och entreprenör vilket gör att du kan känna dig trygg i den ekonomiska hanteringen av byggfinansieringen.

Individuella villkor

Du får bra individuella villkor på byggnadskreditiv. Du är välkommen att göra en ansökan om lånelöfte för byggnadskreditiv så kontaktar vi dig för att gå igenom planerna för ditt husprojekt.

Läs mer om vårt bolån

Se aktuella räntor för våra bolån

Från idé till inflyttning

Det är många saker att hålla reda på innan och under en husbyggnation. Vår ambition är att genom vår specialistkunskap om byggnadsfinansiering guida dig från första idén att bygga nytt till färdigt hus. För att underlätta processen har vi sammanfattat de viktigaste momenten i fyra steg.


1. Ansökan om lånelöfte

Du lämnar uppgifter om:

 • Den totala kostnaden för byggprojektet
 • Hur mycket du avser att låna
 • Övrig ekonomisk situation

Du får en personlig kontakt inom fyra arbetsdagar.


2. Dags att bygga hus

När du har bestämt dig för vilket hus du vill bygga tar du kontakt med oss för att diskutera byggprocessen och uppläggningen av byggnadskreditivet.

Du får givetvis möjlighet att även se över hela din ekonomi med en av våra kvalificerade rådgivare.


3. Skicka fakturor för betalning

Under byggtiden administrerar vi alla fakturabetalningar. Du godkänner fakturorna genom att underteckna och skicka dem via e-mail till oss för betalning.


4. Slutbesiktning

Nu har du kommit långt i din byggprocess och det närmar sig slutbesiktning. Vi tar del av slutbesiktningsprotokollet, kommunens slutbesked samt en värdering av huset för att kunna lägga om byggnadskreditivet till bolån.


Danske Byggnadskreditiv

En byggnadskredit är ett reserverat belopp som används för att betala alla större kostnader som berör husbygget – det utgår endast ränta på det utnyttjade beloppet. Vi sköter betalningarna av fakturorna till entreprenören och leverantörerna enligt en betalplan (s.k. lyft).

Pris för byggnadskreditiv

Uppläggningsavgift:
4 500 kr
Ränta:
Individuell
Kreditavgift:
Individuell
            

Våra rådgivare på Danske Byggnadskreditiv är med dig från idé till färdigbyggt hus och guidar dig genom den ekonomiska hanteringen av din byggnation.

Ansök om lånelöfte via vår hemsida så kontaktar vi dig. Skriv gärna en kommentar i din ansökan att det gäller byggnadskreditiv.

Kontakta oss

Vi tror på att göra skillnad genom kvalificerad rådgivning.
Varmt välkommen med dina frågor.

0752-48 47 00

byggnadskreditiv@danskebank.se

Vanliga begrepp

 • Bygganmälan

  Bygganmälan

  En bygganmälan innehåller byggherrens beskrivning av byggnationen och ska lämnas för godkännande till byggnadsnämnden hos kommunen minst tre veckor innan byggstart.

 • Byggherre

  Byggherre

  Byggherre är den som för egen räkning utför själv eller låter utföra byggnadsarbeten. 

 • Bygglov

  Bygglov

  Bygglov är ett tillstånd från kommunen som behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer.

 • Byggnadskreditiv

  Byggnadskreditiv

  Byggnadskreditiv är en kontokredit som används under byggtiden där kreditbeloppet ökar i takt med att fakturor betalas.

 • Entreprenadavtal

  Entreprenadavtal

  Entreprenadavtal är det avtal som ingås med entreprenören, det beskriver hur entreprenaden ska genomföras och finansieras. Entreprenadavtalets betalningsplan skall stämma överens med lyftplanen vilken i regel ingår som bilaga i avtalet.

 • Entreprenör

  Entreprenör

  Entreprenör är en person eller ett företag som tar på sig att utföra ett specifikt arbete.

 • Generalentreprenad

  Generalentreprenad

  Generalentreprenad innebär att husföretaget enbart levererar huset och en annan entreprenör ansvarar för arbetet med att uppföra huset.

 • Kontrollansvarig

  Kontrollansvarig

  Kontrollansvarig är en sakkunnig person som utses av byggherren och ser till att kontrollplanen följs, biträder byggherren vid nybyggnationen, deltar i byggsamråd samt närvarar vid kontroller och besiktningar. Kontrollansvarig har ansvar för att bevaka och se till att samhällskrav och tekniska krav uppfylls.

 • Kontrollplan

  Kontrollplan

  Kontrollplan är ett dokument som beskriver de moment som ska kontrolleras under byggets gång.

 • Lagfart

  Lagfart

  Lagfart är bevis på att man står som ägare till sin fastighet. Lagfart söks hos inskrivningsmyndigheten och ska sökas inom tre månader efter att köpet ägt rum. Vid köp av fastighet betalas en stämpelskatt på 1,5 % av köpeskillingen samt 825 kronor i expeditionsavgift.

 • Lyftplan

  Lyftplan

  Lyftplan är ett dokument som beskriver utbetalningsmomenten som kommer ske under byggtiden. Den ska närmare ange när och med vilket belopp, så kallat lyft, ska ske i förhållande till nedlagt arbete och genomförd fakturering.

 • Pantbrev

  Pantbrev

  Pantbrev utfärdas av inskrivningsmyndigheten och är ett bevis på att fastighetsägaren fått inteckning i sin fastighet med ett visst belopp. Pantbrev kan användas som säkerhet för lån. Kostnad för inteckningen är 2% av inteckningsbeloppet samt 375 kronor i expeditionsavgift.

 • Produktionskostnadskalkyl

  Produktionskostnadskalkyl

  Produktionskostnadskalkyl är en ekonomisk sammanställning innehållande byggprojektets samtliga uppskattade kostnader. Till exempel tomtkostnad, projektering, anslutningsavgifter och entreprenadkostnader.

 • Slutbesiktning

  Slutbesiktning

  Slutbesiktning innebär att en oberoende besiktningsman besiktar det färdigställda huset, kontrollerar att arbetet utförts så som avtalats och att entreprenaden är godkänd.

 • Slutbesiktningsprotokoll

  Slutbesiktningsprotokoll

  Slutbesiktningsprotokoll är ett protokoll som besiktningsmannen upprättar vid slutbesiktning. Det är ett utlåtande som beskriver de fel som behöver åtgärdas och om entreprenaden godkänns. Det är detta dokument som skickas in till banken för att kunna lägga om byggnadskreditivet till bolån.

 • Slutbesked

  Slutbesked

  Slutbesked är en bekräftelse från Byggnadsnämnden på att huset byggts enligt uppställda krav och i enlighet med kontrollplanen.

 • Spärrförbindelse

  Spärrförbindelse

  Spärrförbindelse är en förpliktelse från bankens sida att utbetala ett visst belopp till husföretaget och/eller entreprenören under tiden för byggnationen.

 • Totalentreprenad

  Totalentreprenad

  Totalentreprenad innebär att det är en entreprenör man ingår avtal med, som levererar både huset och ansvarar för allt arbete för att upplåta huset.