Årets första kvartal har varit tufft ur ett investeringsperspektiv då både aktier och obligationer har gett en negativ avkastning. Räntorna har stigit brant vilket är detsamma som obligationskurserna fallit, och starten på året för obligationsmarknaden har varit den svagaste på decennier. Samtidigt har globala aktier också fallit i värde vilket gjort att både aktie- och räntedelen av portföljen minskat i värde.  
Det finns flera orsaker till den negativa utvecklingen under första kvartalet:

  • Omikronvarianten av covid-19 dämpade tillväxten i ekonomin i både Europa och USA under inledningen av året.
  • Stigande inflation och förväntningar om att centralbankerna kommer att strama åt mer och snabbare än tidigare väntat, har fått räntorna att stiga och börserna att sjunka. 
  • Kriget i Ukraina har ytterligare ökat osäkerheten på marknaden och i ekonomin. Stigande priser på bränsle och mat dämpar konsumtionen och tillväxten, särskilt i Europa.
  • Precis när västvärlden började se slutet på pandemin så har istället Kina drabbats av ett stort utbrott av omikronvarianten, med stora nedstängningar till följd. Det har medfört att tillväxten i Kina åter bromsat in.  

Sammantaget har det därför varit ett utmanande kvartal även för Aktiv Kapitalportfölj, där samtliga portföljer gett en negativ avkastning. 


På det stora hela är vi ganska optimistiska när det gäller tillväxten globalt 2022, och vi har sett att den värsta paniken på finansmarknaderna har lagt sig. Mot slutet av första kvartalet hämtade börserna också in en del av nedgången från årets första månader. 

Vi har sänkt våra förväntningar på den globala tillväxten under 2022 till följd av kriget i Ukraina, och då särskilt i Europa, men vi förväntar oss inte att varken Europa eller USA kommer att gå in i någon ny recession. Tillväxten i världen väntas ändå förbli god i år, och den får stöd av att ekonomin har öppnats upp igen efter covid-19.

 

I både Europa och USA blomstrar arbetsmarknaderna, vilket bidrar till att stötta tillväxten. I USA har antalet amerikaner som söker arbetslöshetsstöd varje vecka nått den lägsta nivån på över 50 år, och i euroområdet sjönk arbetslösheten till 6,8 procent, vilket är den lägsta nivån i euroområdets historia. Samtidigt kan ökade investeringar i både den gröna omställningen och försvarsindustrin bidra till att stimulera tillväxten i Europa framöver.

 

I Kina är den stora frågan just nu hur mycket och hur länge omikron kommer att tillåtas bromsa den ekonomiska tillväxten. Här förväntar vi oss att vår och varmare väder återigen kommer att hjälpa till i kampen mot covid-19, och att Kina gradvis kommer att gå från stora nedstängningar till att i första hand skydda de mest utsatta grupperna. Dessutom förväntar vi oss att både penning- och finanspolitik kommer att användas för att säkerställa att tillväxten i den kinesiska ekonomin blir god, så att president Xi Jinping kan bli omvald med starkt stöd vid den 20:e partikongressen som äger rum i höst.

AKTIV KAPITALPORTFÖLJ: Allokeringsförändringar under kvartal 1 2022

Januari: Säljer krediter, köper globala aktier

  • Vi gör kontinuerligt en översyn för att säkerställa att portföljerna är positionerade för att uppnå en så hög förväntad riskjusterad avkastning som möjligt. I dagsläget anser vi att aktierisk är mer attraktivt än kreditrisk. Därför säljer vi tillväxtmarknadsobligationer och köper globala aktier.

Februari: Säljer obligationer, köper globala aktier

  • Vi ökar aktieandelen något. Den mer åtstramande penningpolitiken under 2022 har prisats in av marknaden den senaste tiden, och smittspridningen av omikron har toppat både i USA och i Europa. Värderingarna har kommit ner samtidigt som vår prognos för tillväxten har stigit. Det gör att våra avkastningsförväntningar för aktier har ökat.

Mars: Säljer obligationer, köper globala aktier

  • Vi minskar aktieandelen i portföljerna. Kriget i Ukraina och dess effekter på tillväxt och inflation utgör ett orosmoln för börsutvecklingen i närtid. Men vi behåller fortfarande en liten övervikt. Arbetslösheten är låg, och trots nedrevideringar för 2022 är tillväxten i världsekonomin fortfarande god. Det bekräftades av de preliminära inköpschefsindexen från Europa och USA som kom in över förväntan i slutet av månaden.

Sentimentet på marknaden har stärkts
På det stora hela är vi ganska optimistiska när det gäller tillväxten globalt 2022, och vi har sett att den värsta paniken på finansmarknaderna har lagt sig. Mot slutet av första kvartalet hämtade börserna också in en del av nedgången från årets första månader. 

Under mars såg vi hur sentimentet på marknaden skiftade. Rädslan avtog och fokus gick från kriget i Ukraina till tillståndet i ekonomin. Trots konflikten och de fruktansvärda humanitära konsekvenserna, så fortsätter de ekonomiska kugghjulen att snurra och även om osäkerheten fortfarande är högre än vanligt så förväntar vi oss att börsen kommer att ge en positiv avkastning på tolv månaders sikt. 

På räntemarknaden har vi sannolikt också lagt det värsta bakom oss nu. Den höga inflationen har fått centralbankerna i både Europa och USA att signalera att de kommer att höja räntorna mer och snabbare än tidigare kommunicerat för att inflationen ska pressas tillbaka. Även Riksbanken har kommunicerat att räntan behöver höjas tidigare än förväntat. Mot bakgrund av hur snabbt marknadsräntorna redan har stigit, så bedömer vi nu att den kommande åtstramningen mer eller mindre är insprisad av marknaden. Härifrån och framåt väntar vi oss att räntorna endast stiger marginellt. De högre räntenivåerna vi ser nu, innebär dessutom att den långsiktiga potentialen på obligationsmarknaden har ökat. På kort sikt kan dock fortsatt stigande räntor leda till att obligationskurserna sjunker ytterligare. 

De största riskerna
Kort sammanfattat förväntar vi oss att vi går mot lite bättre tider för både aktier och obligationer efter ett tufft första kvartal. Kriget är givetvis fortfarande en osäkerhetsfaktor. Nya sanktioner från EU, eller att Ryssland slutar leverera olja eller gas, kan göra att utsikterna förändras. Det är dock inte vårt huvudscenario. Den fortsatta utvecklingen för inflation och räntor kommer att vara i fokus även framöver. Det bästa vore om vi får se inflationen toppa under våren, och att ränteuppgången avstannar. Skulle det inte bli fallet, kan det komma att sätta ny press på både aktie- och obligationsmarknaden.  


FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Kom alltid ihåg risken som investerare

Utgångspunkten för den här publikationen är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och finansmarknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen på en investering negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Tala alltid med en rådgivare om du överväger att investera efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att hantera förluster.