I korthet

  • Investerare kan se tillbaka på ett bra första halvår under 2023.
  • En överaskande stark ekonomisk utveckling har varit den primära drivkraften bakom börsuppgången.
  • Vi är försiktigt optimiska inför resten av året, men osäkerheten är fortfarande hög.

Årets andra kvartal var bra för investerare i Aktiv Kapitalportfölj, med mestadels positiv avkastning – precis som under första kvartalet. Halvvägs in i 2023 kan vi därför glädja oss åt en god utveckling. Eftersom börsuppgången har varit den främsta drivkraften för avkastningen har det varit ett särskilt bra halvår för investerare med hög risk och därmed en hög andel aktier i portföljen.

Det finns flera drivkrafter bakom den positiva utvecklingen:

  • Först och främst har världsekonomin hittills utvecklats något bättre än vad de flesta förväntade sig i början av året. Det fanns en utbredd oro för en global lågkonjunktur när vi gick in i 2023, men hittills har den visat sig obefogad.
  • Tillväxten inom framför allt tjänstesektorn har bidragit till den fortsatt goda konjunkturen, och eftersom tjänstesektorn är personalintensiv är arbetslösheten fortfarande mycket låg i både Europa och USA. 
  • Även det kinesiska återöppnandet av ekonomin efter covid-19 bidrog till att stödja den globala tillväxten under årets första månader.
  • Finansmarknaderna har även reagerat positivt på en betydande nedgång i inflationen tack vare fallande energipriser och avtagande prisökningar på livsmedel och fraktpriser.
  • Slutligen har det funnits en positiv förväntan om att centralbankerna snart närmar sig slutet på den aggressiva räntehöjningscykeln som syftat till att dämpa den ekonomiska aktiviteten och på så sätt få bukt med den höga inflationen. 

Tack vare de många positiva faktorerna spelade det mindre roll att de finansiella marknaderna under mars månad skakades av kollapsen av amerikanska Silicon Valley Bank, följt av schweiziska Credit Suisse samt några mindre, regionala amerikanska banker. Stämningsläget på marknaden återhämtade sig snabbt tack vare att myndigheterna vidtog kraftiga åtgärder för att säkerställa att inte problemen skulle sprida sig till resten av banksystemet. 

Högst avkastning hittills i år

AKTIER: Europeiska, amerikanska och japanska aktier har levererat god avkastning under första halvåret 2023, medan svenska aktier har haft en mer beskedlig utveckling. Med en kraftigt negativ avkastning sticker Kina ut som ett undantag bland de stora aktiemarknaderna. Aktiemarknaden i Kina påverkades negativt av att den förväntade tillväxtboomen efter återöppnandet snabbt tappade fart, bland annat på grund av att aktiviteten på bostadsmarknaden var en besvikelse. 

OBLIGATIONER: De mest riskfyllda obligationerna – det vill säga tillväxtmarknadsobligationer och företagsobligationer – har generellt gett högst avkastning i år, delvis tack vare att räntenivåerna generellt är högre än på säkrare stats- och bostadsobligationer. 

Den stora obesvarade frågan

Kommer vi gå in i en lågkonjunktur eller få en mjuklandning i ekonomin, där tillväxten är svag men positiv trots räntehöjningarna? Detta har varit årets stora fråga för investerare. Stigande räntor skadar både konsumenter och företag och dämpar den ekonomiska aktiviteten – men frågan är hur hårt räntorna kommer att slå.

Hittills har lågkonjunkturen som sagt inte blivit verklighet, men det är ännu för tidigt att fira en framgångsrik mjuklandning. Risken finns fortfarande att vi får en lågkonjunktur om 6–12 månader, då de kraftiga räntehöjningarna successivt kommer att påverka konsumenter och företag allt mer. 

En viktig pusselbit i svaret på frågan är hur mycket centralbankerna kommer att behöva höja räntorna för att få ner inflationen till sitt mål på runt 2 procent. Här fortsätter de extremt starka arbetsmarknaderna i Europa och USA att utgöra en betydande utmaning. Den mycket låga arbetslösheten skapar risk för en löne-prisspiral där stigande löner leder till stigande priser, vilket i sin tur förvärrar lönetrycket. Om arbetsmarknaden inte försvagas något kan centralbankerna behöva höja räntan mer än förväntat, och då kan ekonomin kylas av kraftigare än marknaden för närvarande räknar med.

VISSTE DU ATT din investeringslösning hos Danske Bank är en produkt som främjar miljön och/eller samhället?

Alla våra investeringslösningar är så kallade artikel 8-produkter, jfr EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar i den finansiella sektorn. Denna typ av investeringsprodukt främjar bland annat miljömässiga och/eller sociala förhållanden och säkerställer god förvaltningssed. 

Rimliga utsikter – men också risker

Vårt huvudscenario är fortfarande en relativt mjuk inbromsning i ekonomin, vilket skulle vara ett positivt scenario för företagens vinster och därmed för aktiemarknaderna. Samtidigt är obligationer förhållandevis attraktiva då räntorna är höga och sannolikt nära toppen – och det ger förhållandevis goda utsikter för investerare framöver.

Risken för ett mer negativt scenario består dock, och förutom osäkerheten kring inflation, räntor och ekonomisk tillväxt finns det också geopolitiska risker som kan påverka finansmarknaderna. Här ägnar vi särskild uppmärksamhet åt relationen mellan Kina och USA, där det nyligen har funnits tecken på en ljusning, även om den är bräcklig. Minskad globalisering kan också vara skadligt för den ekonomiska tillväxten. 

Slutligen har kriget i Ukraina som bekant satt extra fokus på den europeiska energisituationen. En kall vinter är en risk som inte heller ska negligeras.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Kom alltid ihåg risken som investerare

Utgångspunkten för den här publikationen är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och finansmarknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen på en investering negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Tala alltid med en rådgivare om du överväger att investera efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att hantera förluster.