Därför är hållbarhet viktigt för din avkastning

För Danske Bank spelar hållbarhet en viktig roll när vi investerar våra kunders kapital – men vad innebär det? Erik Eliasson är ansvarig för Danske Banks arbete med hållbara investeringar och svarar på några av de vanligaste frågorna.

Vad är hållbara investeringar?

Det finns ingen universell definition av hållbara investeringar, men vad det i huvudsak handlar om är att vi som investerare inte bara fokuserar på finansiella faktorer när vi analyserar investeringsmöjligheter – vi fokuserar också på hållbarhetsfaktorer. Det kan exempelvis handla om klimatförändringar, föroreningar, anställningsvillkor, skattepolicyer och mänskliga rättigheter.

Utöver detta kan vi dessutom bidra till att driva samhället i en positiv riktning.

Varför är hållbarhet viktigt för min avkastning?

Konsumenter blir allt mer intresserade av hur företagen agerar i hållbarhetsfrågor och samtidigt upplever företagen ett ökat tryck och fler regleringar från myndigheter. Om företagen inte har kontroll på hållbarheten i sin verksamhet kan det få negativa effekter för deras resultat – och därmed vår avkastning. Omvänt kan det gynna de företag som bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.

Det är därför som vi på Danske Bank önskar att inkludera hållbarhet i vår övergripande analys av vilka företag vi ska investera i. Det är nödvändigt för att kunna fatta bra investeringsbeslut och ha kontroll på vår risk så att vi kan ge attraktiv avkastning på lång sikt. Utöver detta kan vi dessutom bidra till att driva samhället i en positiv riktning.

Hur arbetar Danske Bank med hållbarhet i sina investeringar?

Det är portföljförvaltarna ersoner som ansvarar för att integrera hållbarhet i investeringsbesluten tillsammans med traditionella finansiella analyser av resultat, kassaflöde, skuldsättning, affärsmodell etc.

Samtidigt har våra förvaltare en dialog med företagen om utmaningar på hållbarhetsområdet och vi röstar dessutom på deras bolagsstämmor. På detta sätt kan vi löpande hjälpa till att påverka företagen i en positiv och mer hållbar riktning.

Begreppet ESG hörs ofta när man pratar om hållbara investeringar. Vad betyder det?

ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, och det är ett nyckelbegrepp inom hållbara investeringar och något vi alltid tar hänsyn till.

  • Miljöperspektivet handlar till exempel om hur bra företagen är på att anpassa sig till grön energi och hur de hanterar farligt avfall.
  • Socialt ansvar handlar till exempel om arbetsförhållanden och om företagen har kontroll över datasäkerheten.
  • Och bolagsstyrning handlar exempelvis om löner till styrelse och företagsledning.

På Danske Bank har vi utvecklat vårt eget ESG-analysverktyg som ger våra portföljförvaltare en bra och snabb överblick över olika företags relevanta ESG-faktorer och hur dessa kan tänkas påverka företagens ekonomiska resultat.

Kan Danske Banks förvaltare investera i alla typer av företag?

Nej, generellt sett investerar vi inte i företag som bedriver verksamhet inom kontroversiella vapen såsom kärnvapen, landminor och klusterbomber eller i företag där en stor del av intäkterna kommer från tobak, termiskt kol och oljeutvinning från oljesand. Dessutom exkluderar ett urval av våra produkter företag inom vissa branscher som t.ex. alkohol, spel, pornografi och militär utrustning.

Dessutom väljer vi bort bolag mot bakgrund av det man brukar kalla norm-baserad analys, som ytterst handlar om huruvida det enskilda bolaget bedöms bryta mot internationella konventioner relaterade till FNs globala uppförandekod.

Var kan jag läsa mer om Danske Banks arbete med hållbara investeringar?

Du kan läsa mer på danskebank.com här, där du också hittar relevant information om vårt pågående arbete för att integrera hållbarhet i våra investeringar. Du kan också läsa om hur vi har röstat på bolagsstämmor och vilka dialoger vi har haft med företagen som en del av vårt aktiva ägande.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Kom alltid ihåg risken som investerare
Utgångspunkten för den här publikationen är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och finansmarknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen på en investering negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Tala alltid med en rådgivare om du överväger att investera efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att hantera förluster.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.