Gå till huvudinnehåll

Nuvarande rekommendationer

Här presenteras några av Danske Banks aktuella investeringsrekommendationer. Övervikt innebär att vi för närvarande har en högre andel av ett visst tillgångsslag i våra portföljer än vad vi förväntar oss ha på lång sikt och undervikt betyder det motsatta. Du har alltid möjlighet att få råd om din portfölj av din rådgivare.

Vi väntar oss mer av årets vinnare
ÖVERVIKT I EUROPEISKA AKTIER
Europeiska aktier har varit bland de bästa hittills i år och vi förväntar oss att de fortsätter utvecklas väl den närmaste tiden. Det finns flera skäl till detta. Europa ligger något efter USA när det gäller vaccinationer och att öppna upp samhället igen, och det innebär att den kraftigaste tillväxten när restriktionerna lättar fortfarande ligger framför oss. Samtidigt är sektormixen fördelaktig mot bakgrund av det nuvarande konjunkturläget.

Europa har en stor andel så kallade cykliska bolag, som i hög grad drivs av tillväxten i ekonomin och vanligtvis utvecklas väl under en återhämtning. Det handlar om aktier inom sektorer som material, energi, industri och finans, och dessa sektorer har varit några av de som gått starkast hittills i år. Vi förväntar oss att den utvecklingen fortsätter ett tag till. Sammantaget rekommenderar vi därför för närvarande en övervikt av europeiska aktier i aktiedelen av din portfölj.


Intressanta alternativ i lågräntemiljön
ÖVERVIKT I FÖRETAGSOBLIGATIONER

Räntorna på statsobligationer är för närvarande mycket låga eller negativa, och vi rekommenderar därför en övervikt i företagsobligationer i portföljens räntebärande del. Detta gäller både investment grade och high yield:

Investment grade är företagsobligationer med hög kreditkvalitet. Räntenivåerna i IG är bara något högre än i statsobligationer, men å andra sidan är kreditkvaliteten högre och risken lägre än i mer riskfyllda obligationer. Investment grade är därför en bra medelväg som erbjuder lite högre avkastning till en begränsad risk, vilket vi tycker är attraktivt för tillfället.

High yield är företagsobligationer med låg kreditkvalitet. Räntenivåerna är högre än i statsobligationer, och high yield gynnas av den solida återhämtningen i ekonomin. Då vi förväntar oss att räntorna stiger något det kommande året, är high yield ett bra val eftersom löptiden är kortare än i andra obligationstyper. Det innebär att räntekänsligheten är lägre, och att HY inte påverkas lika negativt av stigande räntor. Det är dock viktigt att vara medveten om att risken i high yield är förhållandevis hög, och kursnedgångarna kan vara betydande i tider av marknadsoro.


Låg avkastning kan urholkas ytterligare
UNDERVIKT I STATSOBLIGATIONER

Låga räntor innebär även att avkastningspotentialen på statsobligationer är låg. Samtidigt som den ekonomiska återhämtningen fortsätter förväntar vi oss att räntorna stiger något, och det kommer i så fall att ytterligare urholka avkastningen.


Släpar efter – och det ser inte ljusare ut framöver
UNDERVIKT I JAPANSKA AKTIER

Japanska aktier har utvecklats svagt sedan årsskiftet. I perioder när investerare har fokuserat på värdebolag har Japan gått bättre eftersom värdebolag väger tungt på börsen, men totalt sett ligger japanska aktier markant efter europeiska och amerikanska aktier i år. Den ekonomiska tillväxten i Japan är svag, vaccinationsprocessen har gått långsamt och landet har de senaste månaderna drabbats av en fjärde våg av smittspridning. Detta har bidragit till att japanska aktier fallit tillbaka något den senaste tiden, och vi bedömer att utmaningarna förblir stora i närtid.


Kom alltid ihåg risken som investerare

Utgångspunkten för denna information är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och de finansiella marknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Kontakta alltid en rådgivare om du överväger att göra en investering efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, din risktolerans, placeringshorisont och din förmåga att hantera förluster.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.