Vill du att din investering ska bidra till en hållbar framtid?

Investeringar handlar om att uppnå högsta möjliga avkastning, och för en del är det även viktigt att investeringarna har ett hållbarhetsfokus. Oavsett vad som är viktigast för dig har vi ett utbud av investeringsprodukter som passar dina önskemål.

 

b9fdab23-e46f-4d60-8c2d-66af99603106


När du investerar kan du välja att fokusera på hållbarhet på två sätt – och det ena utesluter inte det andra:

 1. Att minimera negativa effekter på samhället och miljön
 2. Att bidra till en positiv samhällsutveckling

 

Från och med den 2 augusti 2022 kommer du få frågor om dina hållbarhetspreferenser vid nästa investeringsmöte. Vi ställer frågorna för att bättre kunna tillgodose dina önskemål. Du kan läsa mer om inriktningen för hållbara investeringar nedan. Danske Banks principer för ansvarsfulla investeringar kan du läsa om här>

 

Minimera negativa effekter på samhället och miljön
Danske Bank strävar efter att minimera negativa effekter på samhället och miljön från dina investeringar. De flesta av våra investeringsprodukter undviker företag med verksamhet inom exempelvis:

 • Kol
 • Tjärsand
 • Torvbaserad energiproduktion
 • Kontroversiella vapen (t.ex. kemiska vapen)
 • Tobak
 • Företag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Vi försöker påverka företagen i våra investeringsportföljer att gå i en mer hållbar riktning genom aktivt ägarskap. Vi driver påverkansdialog med företag och vi röstar på företagens bolagsstämmor. På så sätt bidrar din investering till att vi kan driva på omställningen i företagen i en hållbar riktning.

Hållbara investeringar

En hållbar investering är en investering i ett företag vars aktiviteter bidrar positivt till ett miljömässigt eller socialt mål, förutsatt att företaget i övrigt har en sund förvaltningsstruktur och att man samtidigt inte har någon betydande negativ inverkan på samhället och miljön.

Hållbara investeringar kan vara investeringar i företag som bidrar till FN:s så kallade hållbarhetsmål (Sustainable Develoment Goals), antingen genom att bidra till den gröna omställningen genom att t ex hitta lösningar för biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och minskade koldioxidutsläpp, eller genom att bidra t ex till goda arbetsvillkor och social integration.

Hållbara investeringar kan också inkludera företag som ställer om sin affärsmodell och på så sätt stöder omställningen till ett mer hållbart samhälle. Detta innebär nödvändigtvis inte att företagen redan idag är hållbara ur ett miljö- eller socialt perspektiv men att de arbetar strukturerat med utmaningarna och har en tydlig plan i rätt riktning och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin

Hållbara investeringar, som bidrar till ett miljömål, kan också uppfylla kraven i den så kallade EU-taxonomin. EU-taxonomin är en klassificering av ekonomisk verksamhet som bidrar positivt till ett eller flera av EU:s sex miljömål:

 1. Begränsning av klimatförändringen
 2. Anpassning till klimatförändringar
 3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 4. Övergång till en cirkulär ekonomi
 5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
 6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Taxonomin har för närvarande ett miljöfokus, men socialt hållbara aktiviteter kommer inkluderas i takt med att taxonomin utvecklas och uppdateras kommande år. 

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.