Skattefrågor i Sverige

Nedan följer en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan uppkomma som en följd av att äga Obligationer. Sammanfattningen vänder sig till innehavare av Obligationer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de speciella regler som gäller för Obligationer som ägs av handelsbolag eller sådana juridiska personer vars Obligationer räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet.

Skattekonsekvenserna för enskilda innehavare av Obligationer kan vara beroende av speciella omständigheter i det enskilda fallet. Detta innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma för vissa kategorier av innehavare av Obligationer, såsom exempelvis investmentföretag, investeringsfonder och personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige.

Varje innehavare av Obligationer rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd av att äga Obligationer exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra speciella regler är tillämpliga. Investerare bör även notera att skatteregler och skatterättslig praxis kan ändras under innehavstiden vilket kan få negativa konsekvenser för investerare.


Beskattning av fysiska personer 

Avkastning och kapitalvinster på obligationer
Fysiska personer och dödsbon efter svenska medborgare beskattas för all kapitalinkomst såsom ränta, kapitalvinst och annan inkomst av tillgångar i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent.

Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset, med avdrag för försäljningskostnader, och det skattemässiga omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en obligation utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för alla obligationer av samma slag och sort. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan, beträffande obligationer som i skattehänseende klassificeras som marknadsnoterade delägarrätter, såsom marknadsnoterade aktieindexobligationer, den s.k. schablonmetoden användas. Vid tillämpning av schablonmetoden anses omkostnadsbeloppet motsvara 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader.

70 procent av en kapitalförlust är som huvudregel avdragsgill mot all skattepliktig inkomst av kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade fordringsrätter är dock fullt avdragsgilla1.

Vidare skall kapitalförluster på marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för andelar i svenska räntefonder), såsom marknadsnoterade aktieindexobligationer, dras av i sin helhet mot kapitalvinster under samma år på marknadsnoterade aktier och skattepliktig del av kapitalvinster på onoterade aktier. Kvittning kan även ske fullt ut mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade delägarrätter (t.ex. andra aktieindexobligationer), utom andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter (räntefonder). Överskjutande förlust är avdragsgill med 70 procent.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för underskott som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår.

Särskilda frågor
Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas enligt avsnittet ovan.

Nollkupongare: Vinst vid inlösen av en nollkupongare behandlas som ränta och beskattas vid inlösentillfället. Vinst som uppstått på grund av försäljning under löptiden behandlas som räntekompensation, dvs. som ränta. Vad som ovan nämnts gäller dock endast under förutsättning att obligationens kapitalbelopp inte gjorts beroende av andra faktorer (”Relevanta Faktorer”).

En förlust behandlas som ränta och är fullt avdragsgill om nollkupongaren är marknadsnoterad. I annat fall är en kapitalförlust avdragsgill till 70 procent.

Valutaindexobligationer: Valutaindexobligationer klassificeras i skattehänseende som fordringsrätter och behandlas i regel inom kapitalvinstsystemet, vilket innebär att en värdeökning behandlas som kapitalvinst. Eventuella fasta utbetalningar under löptiden behandlas dock som ränta.

En förlust behandlas som en avdragsgill kapitalförlust som, i enlighet med ovan nämnda principer, är fullt avdragsgill om valutaindexobligationen är marknadsnoterad. I annat fall är en kapitalförlust avdragsgill till 70 procent.

Råvaruindexobligationer: Råvaruindexobligationer klassificeras i skattehänseende som fordringsrätter och behandlas inom kapitalvinstsystemet, vilket innebär att en värdeökning behandlas som kapitalvinst. Eventuella fasta utbetalningar under löptiden behandlas dock som ränta.

En förlust behandlas som en avdragsgill kapitalförlust som, i enlighet med ovan nämnda principer, är fullt avdragsgill om råvaruindexobligationen är marknadsnoterad. I annat fall är en kapitalförlust avdragsgill till 70 procent.

Aktieindexobligationer: Aktieindexobligationer klassificeras i skattehänseende som delägarrätter och behandlas skattemässigt på samma sätt som aktier och andra delägarrätter, d.v.s. inom kapitalvinstsystemet. Fasta utbetalningar under löptiden behandlas dock som ränta. Rörliga utbetalningar under löptiden som gjorts beroende av t.ex. utvecklingen på ett index behandlas som annan inkomst av tillgång och tas upp som inkomst i inkomstslaget kapital.

En förlust behandlas som utgångspunkt som en avdragsgill kapitalförlust som, i enlighet med ovan nämnda principer, är fullt avdragsgill mot kapitalvinster på vissa tillgångar om aktieindexobligationen är marknadsnoterad.

Obligationer med blandad underliggande tillgång: Om underliggande tillgång består av en korg av blandade tillgångar, exempelvis en korg bestående av både aktier och råvaror, skall obligationen enligt praxis (RÅ 2008 ref. 3 avseende marknadsobligationer) bedömas vid emissionstidpunkten med utgångspunkt i vilken av de underliggande tillgångarna som väger tyngst vid denna tidpunkt. Om annat än aktieindex väger tyngre vid emissionstidpunkten behandlas således obligationen som en fordringsrätt

Preliminärt skatteavdrag
Preliminärskatt om 30 procent innehålls på räntor som betalats till privatpersoner bosatta i Sverige och svenskt dödsbo. Enligt svensk rättspraxis skall preliminärskatt innehållas vid inlösen av en nollkupongobligation oavsett om innehavaren ägt obligationen sedan emissionen eller köpt den senare under obligationens löptid. Preliminärskatt behöver dock inte innehållas vid avyttring av nollkupongobligationen under löptiden. Vidare skall skatt inte heller innehållas i fall då det råder osäkerhet om hur stor del av utbetalningen som är ränta. 

Beskattning av aktiebolag
Svenska aktiebolag och andra juridiska personer, med undantag för dödsbon efter svenska medborgare, beskattas för all inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. Se ovan under ”Avkastning och kapitalvinster på obligationer” för hur förvärvskostnaden skall beräknas.
Kapitalförluster är normalt fullt avdragsgilla i inkomstslaget näringsverksamhet. Kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter, såsom aktieindexobligationer, kan emellertid endast kvittas mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även vara avdragsgilla mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter uppkomna i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen.
För aktiebolag och för ekonomiska föreningar gäller att kapitalvinster på näringsbetingade andelar och vissa näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter är skattefria och att kapitalförluster på sådana andelar inte är avdragsgilla. Detta innebär att kapitalförluster respektive kapitalvinster på obligationer inte kan kvittas mot kapitalvinster respektive kapitalförluster på sådana näringsbetingade andelar och näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter. Kapitalförluster på obligationer som utgör delägarrätter, som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas och dras av mot kapitalvinster på delägarrätter under efterföljande beskattningsår. Obligationerna utgör inte näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter.

Ränta beskattas enligt bokföringsmässiga grunder.


1) Enligt praxis är numera även kapitalförluster på utländska marknadsnoterade fordringsrätter full avdragsgilla. Detta gäller även retroaktivt.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.