Så fungerar
kapitalskyddade placeringar

Söker du en trygg placering med lite högre avkastningspotential än ett inlåningskonto eller ett kapitalskydd vid en orolig börs? En kapitalskyddad placering är en placeringsform där du som investerare har möjligheter att få en bättre avkastning än att placera pengar på ett traditionellt inlåningskonto i banken.


Ett tryggt och enkelt sätt att placera

Kapitalskyddet i en kapitalskyddad placering innebär att emittenten åtar sig att betala tillbaka det nominella beloppet på den ordinarie återbetalningsdagen. Du kan också placera till en överkurs. Då får du möjlighet till en högre avkastning men riskerar då överkursen.

Skydd av kapital

En kapitalskyddad placering består av två delar; en obligation och en option. Obligationen är den del som skyddar ditt kapital då marknaden går ner. Obligationens uppgift är att emittenten ska återbetala det nominella beloppet på den ordinarie återbetalningsdagen.

Din avkastning

Optionsdelen av den kapitalskyddade placering är den del av placeringen som styr vilken typ av marknad placeringens eventuella avkastning är kopplad till och hur hög en eventuell avkastning blir. Om optionsdelen är investerad i ett aktieindex kallas det kapitalskyddad placering. Om optionsdelen istället är investerad i ett råvaruindex är det en råvaruobligation.

Exempel

Bilden nedan visar ett exempel där en investering i en kapitalskyddad placering resulterat i en positiv avkastning från starttillfället fram till ordinarie återbetalningsdagen. Obligationsdelens (de mörkblå staplarna) framtida värde är känd i förväg men utvecklingen för optionsdelen (de ljusblå) är osäker.

I exemplet har värdet på optionsdelen ökat fram till förfallodagen jämfört med vid starttillfället, vilket ger en positiv avkastning på placeringen. Även vid en dålig utveckling på optionsdelens värde får investeraren som lägst tillbaka obligationsdelen på den ordinarie återbetalningsdagen, som då uppgår till nominellt belopp.

stapeldiagram


Överkurs

Som vi berättade tidigare kan en kapitalskyddad placering även tecknas till överkurs. Normalt är överkursen 10% av nominellt belopp, det vill säga du kan teckna dig för till exempel 11.000 kronor varav överkurs är 1.000 kronor. Det är således 1.000 kronor du riskerar på grund av överkursen.

Återbetalning

Utgivare (emittent) av våra kapitalskyddade placeringar är Danske Bank. Det betyder att du som innehavare av en kapitalskyddad placering har en kreditrisk på Danske Bank. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att Danske Bank kan återbetala detta på förfallodagen.

Försäljning

Du kan sälja din kapitalskyddade placering när som helst. Är kapitalskyddet viktigt skall den kapitalskyddade placeringen behållas under hela löptiden eftersom kapitalskyddet gäller först vid löptidens slut. Priserna på andrahandsmarknaden kan såväl överstiga som understiga det nominella beloppet. Om du har frågor inför en försäljning rekommenderar vi dig att kontakta ditt lokala bankkontor eller rådgivare.

Villkor

Villkoren, samt risken, för en kapitalskyddad placering styrs av villkoren för obligationen och villkoren för optionen. Fullständiga villkor för varje kapitalskyddad placering återfinns i grundprospektet för Danske Banks svenska MTN-program tillsammans med slutliga villkor för respektive kapitalskyddad placering. Broschyren kan du hämta på något av våra kontor eller med fördel ladda ned den från vår hemsida.

 


Broschyr med mer information

Den produktbeskrivning om kapitalskyddade placeringar vi gett dig är förenklad och därmed inte komplett. Vi rekommenderar att du läser igenom den broschyr som vi producerar inför varje teckningserbjudande till en ny kapitalskyddad placering. Broschyren är utformad enligt gällande lagkrav samt uppfyller den branschstandard som Svenska Fondhandlareföreningen fastställt.

Se villkoren


Vi tycker att rådgivning är viktigt

Vi vill att du som kund i Danske Bank skall bli nöjd med de placeringsförslag vi ger dig. Har du frågor om hur du skall fördela dina placeringar ber vi dig att kontakta ditt lokala bankkontor eller rådgivare. De kan utifrån din ekonomiska ställning, din erfarenhet och kunskap och ditt mål med investeringen ta fram din investeringsprofil.

Kontakta kundservice

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.