Riskinformation

Att placera i kapitalskyddade placeringar är förenat med vissa risker. Nedan beskrivs översiktligt de risker som kan förknippas med kapitalskyddade placeringaar. Mer information finns även i grundprospektet från Danske Banks svenska MTN-program som kan hämtas på något av Danske Banks kontor och finns publicerat på vår hemsida.

Se alla villkor

Vem bör investera i kapitalskyddade placeringar?

En investering i en kapitalskyddad placering är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen.

Danske Bank lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom broschyren eller prospektet. Investerare bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt från sina individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär. Dessutom bör investerare noggrant överväga investeringen mot bakgrund av egna förhållanden och informationen i erbjudandets fullständiga prospekt. Danske Bank tar inget ansvar för att kapitalskyddade placeringarna ska ge en positiv avkastning för investeraren. Riskbedömningen för Danske Banks kapitalskyddade placeringar ska investeraren ansvara för.

Risker

 • Kreditrisk

  Emittenten (utgivaren) av den kapitalskyddade placeringen är Danske Bank A/S. Vid köp av kapitalskyddade placeringar tar investerare en kreditrisk på emittenten Danske Bank A/S. Danske Bank A/S kreditbetyg är från Standard & Poor`s A- och från Moody`s Investors Service Baa1. Såväl kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av Danske Banks finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om Danske Bank skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Danske Banks kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. I händelse av att en resolutionsmyndighet bedömer att Danske Bank riskerar att bli insolvent eller inte kunna leva upp till förekommande kapitalkrav har denna rätten att besluta om att Danske Banks skulder ska skrivas ned. Detta kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering.
 • Likviditetsrisk

  Kapitalskyddade placeringar kan säljas under löptiden till rådande marknadspris eftersom Danske Bank under normala marknadsförhållanden ställer dagliga köpkurser. Kapitalskyddad placeringar är dock främst avsedda att behållas till förfall, då formeln för beräkningen av återbetalningsbeloppet endast kan tillämpas fullt ut på återbetalningsdagen. Om investerare väljer att sälja den aktuella produkten före förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Marknadspriset kan även vara lägre än det nominella beloppet. Kapitalskyddet gäller således endast på återbetalningsdagen. Courtage utgår enligt vid var tid gällande prislista. Ju närmare emissionsdagen förtida avveckling sker desto högre är risken att värdet på kapitalskyddade placeringen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Danske Bank kan i vissa begränsade situationer lösa in kapitalskyddade placeringar i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Det förtida inlösenbeloppet kan även vara lägre än det nominella beloppet.
 • Kursrisk

  Eftersom värdet på kapitalskyddade placeringar även påverkas av andra faktorer än värdet på underliggande marknad kan priset på andrahandsmarknaden skilja sig från det som omedelbart ges vid handeln på underliggande marknad. Kursen på andrahandsmarknaden bestäms primärt utifrån marknadsräntan, återstående löptid, underliggande marknads utveckling, eventuella utdelningar och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Detta innebär att marknadskurserna kan vara högre eller lägre än kapitalskyddade placeringars nominella belopp.
 • Exponeringsrisk

  Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på kapitalskyddad placeringarna. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, volatilitet, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i en kapitalskyddad placering kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Om den underliggande marknaden har sjunkit i värde på återbetalningsdagen får investeraren tillbaka det nominella beloppet och tar således en risk motsvarande den ränta som hade kunnat erhållas om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande placeringar.
 • Valutarisk

  Kapitalskyddade placeringar ger möjlighet att placera på den globala marknaden utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt. Alla beräkningar och betalningar görs i svenska kronor. Utvecklingen för underliggande tillgång(ar) kan dock påverkas av olika valutakursförändringar. Exempelvis kan, i de fall aktier som ingår i ett index denomineras i olika valutor, som till exempel för ett globalt index, utvecklingen för underliggande tillgångar inom indexet påverkas av olika valutakursförändringar.
 • Överkurs

  Banken ger vanligtvis ut kapitalskyddade placeringar med två olika alternativ: med eller utan överkurs. En kapitalskyddad placering med överkurs innebär att du köper en post till ett högre pris än det nominella beloppet. När du köper till överkurs riskerar du att förlora beloppet motsvarande överkursen. Överkursen ger samtidigt en möjlighet till större avkastning. Kapitalskyddad placeringar utan överkurs innebär att du inte kan förlora någon del av det investerade beloppet. Risken i detta alternativ är begränsad till en alternativ ränteintäkt på det investerade beloppet under löptiden.
 • Övrig risk

  Kapitalskyddade placeringar ges ut i form av olika konstruktioner och olika aktörers kapitalskyddade placeringar är ofta strukturerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra även då de är kopplade till samma marknad. En placering i kapitalskyddade placeringar sker till begränsad risk eftersom det nominella beloppet återbetalas vid löptidens slut. Eventuell överkurs och courtage är inte kapitalskyddat. I de fall kapitalskyddade placeringar emitteras till överkurs riskeras en viss del av det investerade kapitalet. Utfallet av en placering i en kapitalskyddad placering är beroende av utvecklingen av den underliggande marknad (aktie-, valuta-, ränte-, råvaru- eller kreditmarknad) till vilken placeringen är knuten.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.