Ordlista

Danske Bank är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa kapitalskyddade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet. Till branschkoden hör även en ordlista som definierar de vanligast förekommande begreppen inom detta sparområde. Du hittar branschkoden och ordlistan på www.fondhandlarna.se

Nedan hittar du en ordlista över ofta förekommande termer för kapitalskyddade placeringar.

 • Kapitalskyddad placering

  En placering där avkastningen är beroende av utvecklingen på underliggande marknad, vanligen ett eller flera aktieindex. Det kan även vara aktier, råvaror, valutor eller räntor som är underliggande marknader. Kapitalskyddade placeringar är en kombination av en obligation och en option. Obligationen ger kapitalskydd och optionen ger möjlighet till god avkastning genom sin koppling till utvecklingen på en eller flera marknader.
 • Alternativavkastning

  Den avkastning en alternativ placering skulle ha givit under samma löptid – till exempel ränta från ett sparkonto.
 • Andrahandsmarknad

  Aktieindexobligationen kan när som helst under löptiden säljas till marknadspris. Danske Bank ställer dagligen pris på andrahandsmarknaden. Danske Banks aktieindexobligationer är börsregistrerade på Nasdaq OMX Stockholm.
 • Återbetalningsdag (förfallodag)

  Den dag då nominellt belopp och eventuell avkastning återbetalas av den som utfärdat obligationen.
 • Kurs

  Kursen är densamma som priset, men uttrycks i procent av nominellt belopp. För att veta hur mycket du ska betala/erhålla, multiplicerar du nominellt belopp med kursen.
 • Löptid

  Löptiden är placeringens livslängd (den tid som återstår fram till återbetalningsdagen). Vanligtvis är den två till fyra år.
 • Nollkupongobligation

  Obligation som inte utbetalar ränta under löptiden. Räntan utgörs av mellanskillnaden mellan köpkurs och nominellt belopp.
 • Nominellt belopp

  Det nominella beloppet är 10 000 kronor per post och är det likvidbelopp som återbetalas på återbetalningsdagen (förfallodagen).
 • Obligation

  Löpande skuldebrev. Obligationer har normalt alltid en fast återbetalningsdag och ges ut med eller utan årlig räntebetalning.
 • Deltagandegrad

  Är ett tal som visar hur stor del av uppgången på underliggande marknad du får ta del av på återbetalningsdagen. Om deltagandegraden till exempel är 1,5 innebär det att du får ta del av 150 procent av uppgången.
 • Option

  En option ger innehavaren rätt att köpa eller sälja en viss underliggande tillgång, till exempel en aktie, till ett visst pris inom en viss tidsperiod.
 • Tilläggsbelopp

  Nominellt belopp x deltagandegraden x uppgången av underliggande marknad.
 • Återbetalningsbelopp

  Nominellt belopp + eventuellt tilläggsbelopp.
 • Överkurs

  Kurs högre än 100 procent. Vanligen är överkursen tio procent, vilket ger ett pris på 11 000 kronor per post. Överkursen ökar möjligheten i placeringen men också risken då du inte är garanterad att få tillbaka denna del av din investering.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.