Gå till huvudinnehåll

Vi är försiktigt optimistiska trots oron för coronaviruset

INVESTMENT INSIGHT: På tolv månaders sikt förväntar vi oss en positiv avkastning från aktier, men de senaste veckornas svängningar på världens aktiemarknader har tydligt visat att obligationer också är en viktig komponent för att stabilisera portföljen.

2019 var ett bra år för både aktie- och obligationsmarknaden, och fram till för bara några veckor sedan var utvecklingen fortsatt positiv. När sedan coronaviruset började spridas i större omfattning utanför Kina började frågetecken att uppstå kring virusets negativa effekter för hela världsekonomin. Det har lett till stora börsnedgångar, som har förvärrats av det fallande oljepriset och ökad oro för recession.

Det finns inget tvivel om att viruset kommer att få negativa effekter på både den ekonomiska tillväxten och företagens vinster. Vi har än så länge sett detta tydligast i Kina som var först att drabbas, där konsumenterna stannat hemma av rädsla för att bli smittade, och många arbetsplatser har varit stängda under kortare eller längre perioder. Det har också drabbat andra regioner och länder som är beroende av underleverantörer eller produktion i Kina, eller som säljer sina produkter eller tjänster på den kinesiska marknaden.

På Danske Bank räknar vi dock med att de negativa ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset kommer att vara temporära.Maria Landeborn, Senior strateg, Danske Bank

Vi väntar oss att nedgången blir temporär

I Kina räknar vi med att den ekonomiska tillväxten bromsar in kraftigt under det första kvartalet, och även i andra stora ekonomier (USA, Europa och Japan) räknar vi med en lägre tillväxt jämfört med våra förväntningar i början av året. Inte minst drabbas tjänstesektorn eftersom människor både minskar sitt resande och slutar att besöka stora evenemang som fotbollsmatcher, konserter, konferenser etc.

På Danske Bank räknar vi dock med att de negativa ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset kommer att vara temporära och att vi därefter kommer att se en återhämtning i den ekonomiska aktiviteten. För närvarande är vårt huvudscenario att viruset kommer att påverka ekonomin negativt under det andra kvartalet, och att tillväxten sedan återhämtar sig under andra halvan av 2020.

Vi räknar därför också med att den senaste tidens börsnedgång kommer att vara övergående. På kort sikt finns det en klar risk att volatiliteten förblir hög, och det kan mycket väl bli värre innan det blir bättre. Allt beror på vad som händer med coronaviruset. De senaste veckornas börsnedgångar har dock gjort att en hel del negativt nu är inprisat av aktiemarknaden, och på ett års sikt ser vi en hygglig avkastningspotential i aktier. Vi har därför en liten övervikt i aktier, det vill säga en något högre andel aktier i våra portföljer än vi förväntar oss att ha på lång sikt. Vi har motsvarande undervikt i obligationer.

Coronaviruset visar tydligt på värdet av obligationer i portföljen

När världens börser har fallit kraftigt de senaste veckorna har investerarna sökt skydd i säkra tillgångsslag som exempelvis svenska, tyska och amerikanska statsobligationer. Det har fått obligationskurserna att stiga.

Om du har både aktier och obligationer i din portfölj, kan obligationer bidra med en ökad stabilitet. Ofta ger de en positiv avkastning vid kraftigare börsnedgångar. Vår rekommendation är därför att de flesta investerare ska ha en andel obligationer i portföljen. Hur hög den optimala andelen är beror på din individuella investeringsprofil, risktolerans och placeringshorisont.

De positiva drivkrafterna

Det finns flera anledningar till att vi ser försiktigt positivt på aktiemarknaden:

Innan coronaviruset upptäcktes i Kina visade ett antal ekonomiska indikatorer tecken på en stabilisering i världsekonomin efter fjolårets inbromsning och recessionsrädsla. Även om viruset skadar den stabiliseringen här och nu, så väntar vi oss att den fortsätter under andra halvan av året. Det finns också andra faktorer som ger stöd åt ekonomin. Minskad oro för ett eskalerat handelskrig mellan USA och Kina är positivt, liksom att arbetslösheten är låg globalt. Låga räntor innebär också låga boendekostnader och att konsumenterna har det bra. Vi förväntar oss att konsumtion fortsätter vara en viktig drivkraft för ekonomin när osäkerheten kring coronaviruset avtar.

Att inflationen är låg och tillväxten måttlig gör också att centralbankerna har gott om manöverutrymme för att vid behov bedriva en mer expansiv penningpolitik utan risk för överhettning eller skenande inflation. Bland annat har den amerikanska centralbanken redan agerat för att stötta ekonomin.

De största riskerna

Även om vi är försiktigt optimistiska på lite längre sikt, är det också viktigt att vara medveten om att det finns risker som kan öka oron och svängningarna på de finansiella marknaderna den närmaste tiden. USA skulle kunna trappa upp handelskonflikten med Kina igen, eftersom det trots fas 1-avtalet återstår många frågor att lösa. Risken finns också att Trump gör allvar av hotet om biltullar vilket i så fall slår mot Europa. Brexit är heller inte ur världen, eftersom EU och Storbritannien ännu inte har kommit överens om samarbetsvillkoren som ska gälla när övergångsperioden löper ut vid nyår.

Dessutom kommer coronaviruset utan tvekan att påverka både makrostatistiken och bolagsresultaten negativt en tid framöver, vilket kan leda till ökad oro på marknaden för hur det egentligen står till med konjunkturen.

Här ser vi intressant avkastningspotential just nu

  • AMERIKANSKA AKTIER: Goda förutsättningar vid turbulens på marknaden
  • TILLVÄXTMARKNADSAKTIER: Tillväxtmarknader har högre tillväxt och ett bättre utgångsläge
  • TILLVÄXTMARKNADSOBLIGATIONER: Gynnas av jakten på avkastning i lågräntemiljö

Läs mer här

Aktier har högre potential än räntebärande

Trots riskerna anser vi fortfarande att aktier har högre potential än obligationer på ett års sikt. Den synen påverkas av att den förväntade avkastningen på obligationer är extremt låg. Om tillväxten återhämtar sig senare under året så kommer det att innebära stigande räntor, vilket skulle pressa obligationspriserna och ge en ännu lägre avkastningspotential.

Vår uppfattning är därför att aktier fortfarande är mer attraktiva än obligationer. När den värsta oron kring coronaviruset lägger sig väntar vi oss att tillväxten i världen återvänder, och vi har därför en positiv syn på aktier på ett års sikt.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.