Gå till huvudinnehåll

Nuvarande rekommendationer

Här presenteras några av Danske Banks aktuella investeringsrekommendationer. Övervikt innebär att vi för närvarande har en högre andel av ett visst tillgångsslag i våra portföljer än vad vi förväntar oss ha på lång sikt och undervikt betyder det motsatta. Du har alltid möjlighet att få råd om din portfölj av din rådgivare.

Ett bra val när osäkerheten ökar
ÖVERVIKT I AMERIKANSKA AKTIER

Den globala tillväxten har toppat efter vårens boom, och oron för coronaviruset ökar på nytt. Deltavarianten sprids i hög takt trots att många nu är vaccinerade och frågan är hur länge vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom. När osäkerheten ökar brukar amerikanska aktier stå emot börsoro bäst. Vi har därför höjt USA från neutral till övervikt.

Amerikanska aktier är högt värderade jämfört med andra regioner, men även lönsamheten är strukturellt högre och andelen konjunkturkänsliga bolag är lägre. Det finns också en högre andel kvalitetsbolag än på andra marknader, det vill säga bolag med starka balansräkningar, god lönsamhet och hög vinsttillväxt.

Extra sårbara för coronaviruset
UNDERVIKT I AKTIER PÅ TILLVÄXTMARKNADER

Vaccinationsgraden på tillväxtmarknaderna är lägre än i utvecklade ekonomier vilket gör dem mer sårbara för nya utbrott. Restriktioner och nedstängningar riskerar att hämma den ekonomiska tillväxten, och avgörande för utvecklingen framöver är att vaccinationsgraden ökar.

Vi förväntar oss dessutom att amerikanska räntor kommer att stiga och dollarn stärkas något framöver, och det brukar vara en dålig kombination för tillväxtmarknader eftersom både stater och företag har skulder i dollar. Dessutom kan svagare global tillväxt och ökad virusoro leda till minskad riskaptit på marknaden, vilket brukar innebära att kapital söker sig till tryggare hamnar. Vi sänker därför tillväxtmarknadsaktier från neutral till undervikt.

En attraktiv balans mellan risk och avkastning
ÖVERVIKT I OBLIGATIONER AV INVESTMENT GRADE

Investment grade är företagsobligationer med hög kreditkvalitet. Spreadarna (ränteskillnaden gentemot statsobligationer) är låga vilket innebär att den potentiella kursuppgången är begränsad. Räntenivåerna är dock högre än i statsobligationer samtidigt som risken är lägre än i högriskobligationer som tillväxtmarknadsobligationer och high yield. Vi anser att investment grade erbjuder en bra balans mellan förhållandevis låg risk och en något högre avkastning än vad statsobligationer kan ge. Vi har därför en övervikt i investment grade.

Fortsatt låg potential i japanska aktier
UNDERVIKT I JAPANSKA AKTIER

Japan har halkat efter andra utvecklade ekonomier när det gäller utrullningen av vaccin och därför har även återhämtningen dröjt. Den japanska börsen kan ha bra dagar, exempelvis i perioder då värdebolag går bättre än tillväxtbolag, men många pilar pekar åt fel håll. Reformer för att öka konkurrenskraften går långsamt, och vi förväntar oss inte att det är någon katalysator för bättre utveckling på kort sikt. Vi har därför en undervikt i japanska aktier.


Kom alltid ihåg risken som investerare

Utgångspunkten för denna information är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och de finansiella marknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Kontakta alltid en rådgivare om du överväger att göra en investering efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, din risktolerans, placeringshorisont och din förmåga att hantera förluster.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.