Nivika Fastigheter

Inbjudan till teckning av B-aktier i Nivika Fastigheter AB (publ) i noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.
Teckningsperiod: 23 november – 1 december 2021 kl. 23:59. 

Översikt

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 16 november 2021 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier  på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”) och genomföra en nyemission av B-aktier om cirka 1 000 MSEK (”Erbjudandet”). Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 3 december 2021.

För mer information om Erbjudandet samt villkor refereras till Prospekt (svenska).

Om Nivika Fastigheter AB (publ)

Nivika är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringsstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framförallt Jönköping, Värnamo och Växjö samt i ökande omfattning även i västra och södra Sverige, däribland Helsingborg, Halmstad och Varberg. Nivika har sitt säte i Värnamo och grundades år 2000 av Bolagets nuvarande VD respektive styrelseledamot, tillika nuvarande huvudägare, makarna Niclas Bergman och Viktoria Bergman. Per den 31 augusti 2021 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 6 910 MSEK, varav bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgjorde cirka 35 procent av fastighetsbeståndet. Resterande del av fastighetsbeståndet utgjordes av diverse kommersiella fastigheter. Nivika har som ambition att fortsätta växa utan att göra avkall på lönsamhet. Bolaget anser sig ha goda förutsättningar för att fortsätta sin expansion inom sitt geografiska område med fokus på bostads- och samhällsfastigheter. Nivika har som mål att andelen bostäder och samhällsfastigheter ska utgöra 60 procent av totala fastighetsportföljen vid utgången av 2025.

Anställda i Nivika som inte är kunder i Danske Bank 

Anställda i Nivika som är kunder i Danske Bank och/eller är i en politiskt utsatt ställning (PEP)