Depåförsäkring

En depåförsäkring ger dig möjlighet att fritt handla med värdepapper utan att behöva tänka på att deklarera köp och försäljningar. Du kan spara regelbundet eller genom engångsinsättningar. Du väljer själv.

Depåförsäkring ger dig möjligheten att handla med aktier, fonder och aktieindexobligationer utan att betala skatt på vinster och utdelningar. Du slipper dessutom deklarera för köp och försäljning av dina värdepapper.

Du kan placera dina egna pengar eller företagets kapital. Du bestämmer hur, när och till vem pengarna ska betalas ut genom ett enkelt förmånstagarförordnande.


Fördelar

Du kan när som helst själv byta värdepapper utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter.

Utdelningar från svenska värdepapper är skattefria. Du bestämmer vem som ska få kapitalet genom ett förmånstagarförordnande. Du bestämmer också när pengarna ska betalas ut och under hur lång period. Försäkringen kan ändras eller återköpas, helt eller delvis.

När du handlar i en depåförsäkring betalar du inte skatt vinster som görs i depån. I stället betalas en årlig avkastningsskatt.

I Depåförsäkring kan du i princip handla med alla typer av värdepapper så som aktier, fonder och aktieindexobligationer.


Detaljer

Så fungerar det
Försäkringsbolaget öppnar en depå i Danske Bank där dina premier placeras. Försäkringsbolaget äger depån, men det är du som disponerar den. Ditt försäkringsvärde motsvaras av tillgångarna i depån.

Spara på kort eller lång sikt
Du kan spara regelbundet eller via engångsinsättning. Du avgör själv premiens storlek.

Egna eller företagets pengar
Du kan placera eget kapital eller företagspengar. Du bestämmer hur, när och till vem pengarna ska betalas ut.
Återköp kan göras tidigast året efter det att försäkringen tecknats. Om du dör innan försäkringstidens slut betalas 101 % av försäkringens värde ut till de förmånstagare du valt.

Placeringsregler
I princip samtliga noterade värdepapper går att handla via depåförsäkring. För fullständig information se Futur Pensions placeringsriktlinjer för Depåförsäkring.

  • I stället för skatt på realiserade kapitalvinster och utdelningar belastas kapitalet med en årlig avkastningsskatt.
  • Kapitalunderlaget är summan av försäkringsvärdet i början av året, ökat med hela värdet av premier som betalats in under första halvåret samt hälften av värdet av premierna som betalats in under andra halvåret.
  • Avkastningsskatten beräknas genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan 30 november föregående år, ökad med en procentenhet och med ett golv på totalt 1,25 %, gånger 30 %.
Läs mer på futurpension.se

Försäkringen är en kapitalförsäkring

Detta innebär att alla utbetalningar är skattefria, alla utdelningar från svenska värdepapper är skattefria, källskatt tas ut för utländska värdepapper i enlighet med dubbelbeskattningsavtal, premierna är inte avdragsgilla och att försäkringen belastas med avkastningsskatt.

 

Avgifter och villkor

Premieavgift

0 kr

Uttagsavgift

0 kr

Återköpsavgift under år 1

Ej möjligt

Återköpsavgift efter 1 år

0 kr

Försäkringsavgift

0,6 %, min 1 800 kr/år

Kapitalunderlaget

Summan av försäkringsvärdet i början av året, ökat med hela värdet av premier som betalats in under första halvåret samt hälften av värdet av premierna som betalats in under andra halvåret.

Avkastningsskatt

Beräknas utifrån kapitalunderlag och statslåneränta*

Fondavgift

Enligt respektive fond

Utbetalningar från försäkringen

Skattefria

Kapitalvinster och utdelningar på svenska värdepapper

Skattefria

Kapitalvinster och utdelningar på utländska värdepapper

Utländsk kupongskatt kan förekomma

Premier till Depåförsäkring

Ej avdragsgilla

Courtage

Via hembanken 0,10 % min 79 kr, via Danske Bank Aktieorder 0,5 % min 200 kr

Ej avdragsgilla

*Avkastningsskatten beräknas utifrån värdet på kontot 1 januari samt de inbetalningar som görs under året. Inbetalningar under årets första hälft beskattas utifrån hela sitt värde, inbetalningar under årets andra hälft beskattas utifrån halva sitt värde. Skattesatsen är kapitalunderlaget multiplicerat med 30 procent av statslåneräntan 30 november föregående år plus 1 procentenhet, dock lägst 1,25 procent.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.