Teckningsperiod
10–26 oktober

Kreditobligation Investment Grade Europa

 • Observera att en investering i en kreditobligation är förknippad med vissa risker och att Kreditobligation Investment Grade Europa är icke kapitalskyddad.
 • Eventuella rekommendationer i detta material är inte så kallade investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller förbjuda handel före spridningen av dessa.

Sammanfattning:

Kreditobligation Investment Grade Europa (Icke kapitalskyddad)

 • Årlig Kupong på 4,75 % (indikativt, kommer lägst vara 4,00 %)*. Kupongen beräknas på Utestående Nominellt Belopp.
 • Diversifierad Kreditrisk i den underliggande tillgången Markit iTraxx Europe Index Series 29 (125 Referensbolag med rating Investment Grade).
 • Avses att Börsnoteras vid Nasdaq Stockholm.
 • Förlustrisk vid eventuella Kredithändelser**.
 • Placeringen bör vara buy & hold (löptiden = placeringshorisonten).
 • En investering i Kreditobligation Investment Grade Europa löper i svenska kronor (SEK) vilket betyder att både det Utestående Nominella Beloppet samt Kupongerna är valutasäkrade i SEK och en investerare inte tar någon valutarisk i denna placering.

* Fastställs senast den 12 november 2018 och kommer lägst att vara 4,00 % av utstående Nominellt Belopp.
** Denna placering är icke kapitalskyddad, dvs. hela det investerade beloppet riskerar att förloras.

Sammanfattning av villkor

EmittentDanske Bank A/S
Börskod/ISIN kodSC79IGEUR / SE0011614502
LöptidCa 5 år, se ordinarie återbetalningsdag
Teckningsperiod10 – 26 oktober 2018
Likviddag12 november 2018
Ordinarie återbetalningsdag*9 juli 2023
Underliggande tillgångMarkit iTraxx Europe Series 29
Kapitalskydd**Nej
ValutaSEK (svenska kronor)
Lägsta investerbara belopp100 000 SEK
Årlig Kupong (indikativ)Årlig indikativ kupong om 4,75 % (lägst 4,0 %) på utestående nominellt belopp. Kupongen fastställs utifrån rådande marknadsförhållanden senast den 12 november 2018.
Kredithändelse Utebliven betalning, Skuldrekonstruktion, Insolvens förfarande eller Statligt Ingripande. Vid en Kredithändelse är det en eller flera av de tre ovan nämnda som ligger till grund fördenna händelse. Ett bolag i den underliggande tillgången kan endast drabbas en gång.
Återbetalningsbelopp
 • Vid 0-2 Kredithändelser Återbetalas fullt Nominellt Belopp och Kuponger
 • Vid 3-9 Kredithändelser minskar Nominellt Belopp och framtida Kuponger
 • Vid 10 Kredithändelser förloras hela det Nominella Beloppet

* Återbetalningen är beroende av Danske Banks finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Investeraren i denna placering tar alltså en kreditrisk på Danske Bank A/S utöver risken mot Referensbolagen i den Underliggande Tillgången. Danske Bank A/S kreditbetyg är från Standard & Poor’s, A (1 oktober 2018) och från Moody’s Investors Service, A1 (1 oktober 2018). Indikativt arrangörsarvode är maximalt 1 % per år exklusive courtage
** Återbetalningsbeloppets storlek kommer alltid vara beroende av antalet Referensbolag med inträffade fastställda Kredithändelser. Ju fler Referensbolag med inträffade Kredithändelser (från bolag 3 till 9 Kredithändelser), desto lägre Återbetalningsbelopp. Efter 10 Kredithändelser blir Återbetalningsbeloppet noll.Riskberäkning

Risknivå normalutfall

EmittentriskS&P: A/ Moody’s: A1
EmittentDanske Bank A/S

Ovanstående riskmått är framtagna och beräknade enligt Mifid II och regelverken inom PRIIPS. Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten fram till förfall. Om den anses illikvid kan det hända att du inte kan lösa in investeringen i förtid. Du kan behöva betala betydande extra kostnader för förtida inlösen. Om den anses ha en väsentlig likviditetsrisk kan du kanske inte enkelt sälja din produkt eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.


Information om Markit iTraxxEurope Index – Series 29

 • Index består av 125 Referensbolag.
 • Indexet är regelbaserat och utgörs av de mest likvida CDS-kontrakten inom Investment Gradesegmentet.
 • Referensbolagen måste ha en Investment Grade rating hos någon av ratinginstituten (Fitch, Moody’s eller hos Standard & Poor’s), för att bli inkluderade i indexet. De 125 bolag med högst likviditet på CDS-marknaden inkluderas sedan i indexet. För fullständig selekteringsprocess, läs här.


Underliggande bolag i index och rating*

Referensbolagens sektorfördelning; väldiversifierat mellan sektorer och geografi

Kreditbetyg och S&P’s kreditskala

 •  Referensbolagen måste ha en Investment Grade rating hos någon av ratinginstituten (Fitch, Moody’s eller hos Standard & Poor’s) för att bli inkluderade i indexet, dvs en rating hos S&P på lägst BBB-eller Moody’slägst Baa3.

 • De 125 bolag med högst likviditet på CDS-marknaden inkluderas sedan i indexet. Om ett bolag har rating från två eller fler ratinginstitut, utgår fördelningen från ratingen hos Standard & Poor’s. Referensbolag kan under indexseriens löptid få sina kreditbetyg höjda eller sänkta.

 • Ett högt kreditbetyg är dock ingen garanti för att ett företag inte ska drabbas av en kredithändelse.

Så fungerar placeringen

 • Återbetalningsbeloppoch kupongutbetalning* är beroende av om det sker några kredithändelser i MarkitiTraxxEurope index Series 29.

 • Placeringen ger skydd mot de 2 första kredithändelserna och dessa påverkar således varken kupong eller återbetalat belopp på slutdagen.

 • Vid 3 ellerflerhändelserminskarnominelltbeloppmed 12,5% per händelse. Detta innebär att hela det investerade beloppet är förlorat vid 10 kredithändelser.

 • Kupongen baseras på utestående nominellt belopp och minskar således vid kredithändelse.


*Exemplet ovan utgör endast ett exempel för att underlätta förståelsen för placeringen. I exemplet har Kupongen antagits vara fastställd till 4,75 %. Detta exempel antar att alla Kredithändelser sker det första året och att detta påverkar Återbetalningsbeloppet samt Kupongerna direkt.
Vid ett scenario där Kredithändelserna sker senare under Löptiden skulle en investerare få en mer gynnsam avkastning. Vid en kredithändelse kan ett så kallat återvinningsbelopp eventuellt erhållas. Kreditobligation Investment Grade Europa har däremot ett återvinningsvärde som är fastställt till 0% (så kallad Zero recovery). Detta kommer sannolikt att vara lägre än det återvinningsvärde som fastställts av ISDA. Ett återvinningsvärde som är fastställt till 0% har betydligt högre risk jämfört med ett återvinningsvärde som reflekterar marknadsvärdet på bolagets skuldförbindelser (sk. Market recovery).

Räkneexempel* vid investering på 1,000,000 SEK


Vid 3 eller fler händelser minskar nominellt belopp med 12,5% per händelse. Detta innebär att hela det investerade beloppet är förlorat vid 10 kredithändelser.
Kupongen baseras på utestående nominellt belopp och minskar således vid 3 eller fler kredithändelser.

* I exemplet har Kupongen antagits vara fastställd till 4,75 %. Detta exempel antar att alla Kredithändelser sker det första året och att detta påverkar Återbetalningsbeloppet samt Kupongerna direkt. Vid ett scenario där Kredithändelserna sker senare under Löptiden skulle en investerare få en mer gynnsam avkastning.
** Baserat på en löptid om cirka 5 år
*** Baserat på ett courtage om 2%


Vad är en kredithändelse?

Definitionen av en kredithändelse är utformad utifrån ett regelverk fastställt av ISDA, International Swaps and Derivatives Association:

 1. Utebliven betalning – bolaget klarar inte att i rätt tid erlägga betalning (på mer än 1 miljon USD eller motsvarande belopp i annan valuta) på någon finansieringsförpliktelse som bolaget har eller garanterar.
 2. Skuldrekonstruktion – bolaget ingår i någon form av ackord, företagsrekonstruktion eller liknande förfarande avseende dess skulder på minst USD 10 miljoner, eller motsvarande belopp i annan valuta.
 3. Insolvensförfarande – bolaget försätts i konkurs, träder i likvidation eller blir föremål för något liknande förfarande.
 4. Statligt Ingrepp - betalning av ränta eller principalbelopp hänförlig till referensbolagets skulder blir med anledning av myndighetsbeslut, en insolvens-, konkurs- eller resolutionslag eller förordning (eller någon annan liknande lag eller förordning)  inställd, reducerad, senarelagd, konverterad eller efterställd i förhållande till referensbolagets övriga åtaganden.

 

Sedan iTraxx skapades 2003 har de 5-åriga indexserierna
drabbats av som mest 1 kredithändelse*

ReferensbolagDatumKredithändelsePåverkade Indexserier
Thomson SA30 november 2009Insolvensförfarande2 till 7
För- och nackdelar

Varför investera i Kreditobligation Investment Grade Europa?

 • Fördelar

  Fördelar

  • Potentiell hög årlig avkastning i form av en Kupong på indikativt 4,75 % (totalt cirka 22,3% över löptiden på ca 5 år).*
  • Transparent exponering mot Europeiska Investment Gradebolag i form av en väldiversifierad Underliggande Tillgång. Se fullständig lista av Referensbolagen.
  • DDBO SC79 Kreditobligation Investment Grade Europa avses att noteras på Nasdaq OMX vilket möjliggör att produkten kan användas i ett ISK-/ pensionsskal.
 • Nackdelar

  Nackdelar

  • Den Underliggande Tillgångens (Referensbolagens) ekonomiska situation / betalningsförmåga kan förändras över tiden vilket kan komma att påverka Återbetalningsbeloppet samt Kupongerna.
  • Investeraren i denna Kreditobligation har både kreditrisk på de underliggande Referensbolagen samt Emittenten (Danske Bank).
  • Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid.

Informationen om placeringen kan även läsas i PDF-format


Viktig information och risker
Börsregistrering
Börsnoteras på Nasdaq Stockholm
Danske Bank
Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske  Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter  och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök www.danskebank.se, www.twitter.com/danskebankse, www.facebook.com/danskebanksverige. Eventuella rekommendationer i denna presentation är inte så kallade investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller  förbjuda handel före spridningen av dessa. Observera att en investering i en Kreditobligation är förknippad med vissa risker. Läs mer på www.danskebank.se eller be din rådgivare om informationsmaterial. Prospekt och villkor: Detta material utgör endast marknadsföring. Investerare uppmanas därför att, innan ett investeringsbeslut tas, ta del av Danske Banks Grundprospektet, faktabladet och de Slutliga Villkoren. De innehåller de fullständiga villkoren av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av störningar avseende hela eller delar av den Underliggande Tillgången avseende  Kreditobligation Investment Grade Europa . Det fullständiga prospektet finns tillgängligt på www.danskebank.se under Spara & Placera.

 

Andrahandsmarknad, likviditetsrisk och förtida avveckling: 
Kreditobligation Investment Grade Europa kan säljas under Löptiden till rådande marknadspris eftersom Danske Bank under normala marknadsförhållanden ställer dagliga köpkurser. Kreditobligation Investment Grade Europa är dock främst avsedd att behållas till förfall. Om investerare väljer att sälja den aktuella produkten före den Ordinarie Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara både högre eller lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Marknadspriset kan även vara lägre än det Nominella Beloppet. Courtage utgår enligt vid var tid gällande prislista. Ju närmare emissionsdagen förtida avveckling sker desto högre är risken att värdet på Kreditobligationen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det Nominella Beloppet. Under extrema marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Danske Bank kan i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen Investerade Beloppet. Det förtida inlösenbeloppet kan även vara lägre än det Nominella Beloppet.

Placeringar är förenade med vissa risker. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Se Danske Banks prospekt Kreditobligation Investment Grade Europa . För mer riskinformation på www.danskebank.se under Spara & Placera. En investering i en Kreditobligation är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen. Den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Danske Bank lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom presentation eller prospektet. Investerare bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt från sina individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär. Dessutom bör investerare noggrant överväga investeringen mot bakgrund av egna förhållanden och informationen i erbjudandets fullständiga prospekt. Danske Bank tar inget ansvar för att Kreditobligationen ska ge en positiv avkastning för investeraren. Riskbedömningen för denna Autocall måste investeraren ansvara för.

Kreditrisk: Emittenten (utgivaren) av Kreditobligation Investment GradeEuropa är Danske Bank A/S. Vid köp av Kreditobligation Investment Grade Europa tar investeraren en kreditrisk på Danske Bank A/S. Danske Bank A/S Kreditbetyg är från Standard & Poor’s A, (1 oktober2018)(AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan D är lägsta) och från Moody’s Investors Service A1, (1 oktober2018) (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan C är lägsta) . Såväl Återbetalningsbeloppet som avkastningsmöjligheten är beroende av Danske Banks finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen.

Om Danske Bank skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den Underliggande Tillgången har utvecklats. Danske Banks kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. I händelse av att en resolutionsmyndighet bedömer att banken riskerar att bli insolvent eller inte kunna leva upp till förekommande kapitalkrav har dessa rätten att besluta om att Emittentensrespektive garantigivarens skulder ska skrivas ned. Detta kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering.

Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan totalavkastning än en direktinvestering i den Underliggande Tillgången bland annat på grund av att eventuella utdelningar inte inkluderas i avkastningen för placeringen samt beroende på placeringens specifika konstruktion. För ytterligare information och exempel, se sidorna 6 – 7 eller tala med din rådgivare.

I Kreditobligation Investment Grade Europa tar du utöver en kreditrisk på Danske Bank A/S även en kreditrisk på referensbolagen som reflekteras i Markit iTraxx Europe index vid observationsperiodens början. För Kreditobligation Investment Grade Europa gäller att de två första kredithändelserna inte har någon effekt på placeringen. Eventuella efterföljande kredithändelser (3-9) i referensbolagen minskar utestående nominellt belopp och återbetalningsbelopp med ca 12,5 procentenheter per kredithändelse. Vid tio kredithändelser blir återbetalningsbeloppet noll kronor. Detta innebär att du kan förlora stora delar eller hela ditt investerade belopp. Om antalet inträffade kredithändelser skulle närma sig gränsen för skyddet mot kredithändelser, kommer priset på andrahandsmarknaden sannolikt att påverkas märkbart negativt redan innan gränsen har passerats. Vid avknoppningar, sammanslagningar och uppköp kan ett referensbolag ersättas av ett annat referensbolag och det eller de ersättande bolag(en) tar då över det ursprungliga referensbolagets vikt i underliggande kreditindex.


 
Konstruktionsrisk: Kreditobligation Investment Grade Europa påverkas av eventuella Kredithändelser I Referensbolagen. Kupongen och Återbetalningsbeloppet kan sjunka, beroende på antalet Kredithändelser samt Återbetalningsvärdet för bolagen påverkade av dessa kredithändelser. För mer information angående Återbetalningsbeloppet se sidorna 9-10.

Marknadsavbrott och särskilda händelser
Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Danske Bank A/S behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Danske Bank A/S får göra sådana ändringar i villkoren som Danske Bank A/S bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i Grundprospektet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att:
• Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå.
• Tillgången (om det är en aktie) avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför
en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande.
• Det sker en lagändring eller att Emittenten får ökade riskhanteringskostnader.
Om Danske Bank A/S bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får Emittenten göra en förtida avslutande beräkning av avkastningen. Underliggande Nominellt Belopp kan då vara såväl högre som lägre än det investerade beloppet.

Fullständiga villkor

Disclaimer
VIKTIG INFORMATION
Detta dokument har tagits fram av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (banken) som står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen och det danska Finanstilsynet.
Detta dokument har tagits fram av banken endast i informationssyfte. Det är inte ett erbjudande eller en förfrågan om ett erbjudande om att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Även om skäliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är osant eller missvisande, så lämnas inga garantier om riktigheten eller fullständigheten och inget ansvar kan göras gällande på grund av förlust som åsamkats med förlitande på detta dokument.
De eventuella förslag till placeringar i finansiella instrument som presenteras i denna publikation utgör inte investeringsrådgivning eller diskretionärportföljförvaltning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Banken tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av detta dokument.
Eventuella rekommendationer häri är inte s k investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller förbjuda handel före spridningen av dessa. Oavsett ovanstående är banken och dess medarbetare skyldiga att följa gällande regler för hantering av intressekonflikter och insiderfrågor och som förbjuder handel före rekommendationerna, om sådan handel är till nackdel för kunden eller annars i strid med gällande lagar och förordningar.
Beroende på bland annat vilken kundkategori Ni tillhör enligt lagen om värdepappersmarknaden kommer vi, och är också enligt lag ålagda, när vi lämnar investeringsrådgivning till Er, eller gör placeringar inom ramen för ett diskretionärportföljförvaltningsuppdrag, att beakta den information som är nödvändig för att vi ska kunna lämna en lämplig personlig rekommendation eller göra en lämplig placering. Detta kan innefatta Er erfarenhet och kunskap om finansiella instrument, Er ekonomiska ställning och målet med investeringen. Enligt lagen om värdepappersmarknaden är vi också skyldiga att dokumentera vissa särskilda uppgifter som legat till grund för vår investeringsrådgivning eller diskretionära portföljförvaltning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i någon av de fonder eller andra finansiella instrument som marknadsförs genom banken kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.