Bankens hantering av klagomål

Vi ser det som en viktig uppgift att finna en snabb och bra lösning om du inte är nöjd. För detta har banken kompetenta rådgivare som är dedikerade för ändamålet.

Om du skickar in ett klagomål, utreder vi ärendet för att se hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. När vi har god inblick i din situation, kommer vi överens med respektive avdelning om hur vi ska lösa den uppkomna situationen.

Banken eftersträvar glada och nöjda kunder. Och vi gör vårt allra bästa för en rättvis bedömning om du inte är nöjd med bankens produkter och tjänster. Vi värdesätter den kunskap vi får av klagomål och använder den för att ge dig och våra andra kunder bästa möjliga service.

Som kund kan du alltid vända dig till ditt kontor eller avdelning och direkt framföra dina synpunkter. Alternativt använder du dig av möjligheten att sända klagomålet från bankens hemsida.Vilket alternativ du än väljer så kommer banken att utreda ditt klagomål och återkomma med ett svar inom 14 dagar.

Är du inte nöjd med det svar du fått kan du vända dig till bankens klagomålsansvarige. Klagomålsansvarige utreder ditt ärende och återkommer sedan med skriftligt svar senast 14 dagar efter att han eller hon mottagit ditt ärende. Tar utredningen längre tid kommer du att informeras om detta. Det svar du får från klagomålsansvarige innebär slutligt besked från banken. Klagomålsansvarig är kundombudsmannen.

Du når klagomålsansvarig på följande adress:
Danske Bank
Klagomålsansvarig
Box 328
581 03 Linköping

Om du inte skulle vara nöjd med det besked som du fått från klagomålsansvarige har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol och få ditt ärende prövat.

Allmänna reklamationsnämndens adress:
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

Vem kan jag tala med utanför banken?
Opartisk rådgivning och information lämnas av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Du kan också vända dig till den kommunala konsumentvägledningen i den kommun där du bor.
Om du som konsument har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller mobilbanken och det har uppstått en tvist, som du inte kunnat lösa med banken, har du rätt att vända dig till EU:s onlineplattform för tvistlösning. Vid registrering anges vår e-postadress kundklagomal@danskebank.se. Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på www.konsumenteuropa.se.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.