Syftet med EU:s nya regelverk för hållbara investeringar är bland annat att öka intresset för hållbara och miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade (ESG) investeringsprodukter. Reglerna träder i kraft den 10 mars 2021 och ska öka transparensen på området och därigenom motverka greenwashing – det vill säga hindra att en leverantör av en investeringsprodukt ger ett felaktigt intryck av att produkten är mer hållbar än den faktiskt är.

I framtiden måste investeringsprodukter uppfylla vissa kriterier för att få marknadsföras som ”hållbara investeringar” eller ”ESG-investeringar”. Reglerna gäller för fonder, pensionslösningar och investeringslösningar där Danske Bank gör investeringar för våra kunders räkning. Det innebär att det blir lättare för dig som investerare att se när en investeringsprodukt är en hållbar investering eller en ESG-investering.

Läs mer om våra investeringslösningar och hur våra lösningar uppfyller de nya EU-reglerna

Vad är skillnaden mellan hållbara investeringsprodukter och ESG-investeringsprodukter?

Hållbara investeringsprodukter
Investeringsprodukter med ett hållbart investeringsmål kallas ”hållbara investeringsprodukter”. Dessa produkter investerar i verksamheter som syftar till att lösa några av de hållbarhetsutmaningar som världen står inför och bidra till ett mer hållbart samhälle. Produkten investerar exempelvis i verksamheter som bidrar till minskad klimatpåverkan, att säkerställa rent dricksvatten, minska energiförbrukningen, öka biologisk mångfald, minska föroreningar eller säkerställa större social jämlikhet. Investeringarna i en hållbar investeringsprodukt har inte heller några större negativa effekter på andra hållbarhetsmål.

Hållbara investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

 Läs mer om de hållbara investeringsprodukter vi erbjuder 

ESG-investeringsprodukter
Investeringsprodukter som främjar miljömässiga eller sociala frågor och säkerställer god bolagsstyrning kallas ESG-investeringsprodukter (ESG från engelskans Environment, Social, Governance). Dessa investeringsprodukter investerar exempelvis i företag som fokuserar på klimat, arbetsvillkor, mångfald eller antikorruption. ESG-investeringsprodukter kan också arbeta aktivt för att påverka företag att bli mer hållbara eller avstå från att investera i företag som har en stor och skadlig klimatpåverkan.

Våra ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Läs mer om de ESG-investeringsprodukter vi erbjuder

Vad innebär de nya reglerna för dina investeringar hos oss?

Om du har investeringar hos oss och om din investering påverkas av de nya reglerna (till exempel om vi byter namn på en fond du har investerat i), kommer vi att kontakta dig direkt. Du behöver inte göra någonting.

Nya märkningar för Danske Invest-fonder

Om du investerar i fonder från Danske Invest kommer du i framtiden att stöta på två nya märkningar som visar om en fond uppfyller kriterierna för hållbara investeringsprodukter eller för ESG-investeringsprodukter. Märkningarna ersätter vår tidigare produktmärkning – ESG Inside – och gör det lätt för dig att se vilka kriterier fonderna i Danske Invest uppfyller.  

Läs mer om de fonder vi erbjuder här

Ansvarsfulla investeringar – ett utvecklingsområde

Danske Bank har under flera år integrerat ESG-risker i våra investeringsprocesser. Vi arbetar också för att kunna erbjuda våra kunder allt fler ansvarsfulla investeringsprodukter under de kommande åren inom ramen för den nya EU-lagstiftningen.

Du kan läsa mer om våra investeringsprocesser här

Under kommande år startar EU fler initiativ på investeringsområdet – initiativ som på sikt kommer att stödja en hållbar utveckling och göra det enklare och attraktivt för dig som investerare att investera ansvarsfullt. 

Vår policy för ansvarsfulla investeringar

För att anpassa oss till de nya EU-reglerna ändrar vi vår policy för hållbara investeringar. I framtiden kommer policyn att kallas ”policyn för ansvarsfulla investeringar” och beskriva:

  • hur vi integrerar hållbarhetsrisker i våra investeringsprocesser och i urvalet av investeringsprodukter som görs tillgängliga för rådgivare när de träffar kunder
  • våra krav på hållbara investeringsprodukter och ESG-investeringsprodukter
  • hur vi genom aktivt ägande bidrar till att forma framtidens företag och driva samhället i en mer ansvarsfull och hållbar riktning.
  • hur screening och investeringsrestriktioner används som verktyg i vårt arbete för att minska hållbarhetsrisker och välja investeringar som kan ge attraktiv och långsiktig avkastning

Du kan läsa vår policy här