Efter ett utmanande fjolår var förväntningarna på framtiden lågt ställda när vi gick in i 2023. Hög inflation och kraftigt stigande räntor hade lett till en utbredd rädsla för en global lågkonjunktur, men den oron har gradvis avtagit. I stället har både den globala ekonomin och de finansiella marknaderna utvecklats betydligt bättre än befarat. Statusen efter årets första kvartal är en positiv avkastning i samtliga riskprofiler i Aktiv Kapitalportfölj. 

Såväl aktier som obligationer har bidragit positivt till avkastningen, och särskilt aktier har gjort en mycket stark comeback och hämtat in nästan hälften av nedgången under 2022. 

En god men inte smärtfri start på året
Det går att peka på flera skäl till att den förväntade lågkonjunkturen har uteblivit. Bland annat fick vi ingen energikris i Europa i vinter tack vare milt väder och sjunkande elkonsumtion. Det har lett till att energipriserna idag är lägre än innan Ryssland anföll Ukraina i februari förra året. Dessutom öppnade Kina plötsligt upp ekonomin efter covid-19 vilket lett till kraftigt ökad kinesisk tillväxt. Via handeln spiller det även över positivt på andra ekonomier.

Tack vare detta har konjunkturdata kommit in bättre än förväntat under årets första kvartal, men helt smärtfritt har det inte varit. I början av mars fick marknaden exempelvis en mindre chock när två amerikanska banker på kort tid kollapsade. Kort därefter drabbades schweiziska Credit Suisse av samma öde, vilket ledde till en oro för att fler banker kunde ha liknande problem. 

Sedan dess har dock ingen mer bank gått omkull och oron har gradvis minskat. Det har lett till nya uppgångar på börserna globalt samtidigt som räntorna fallit tillbaka


AKTIV KAPITALPORTFÖLJ: Allokeringsförändringar under kvartal 1 2023

Januari: Säljer Europa, köper USA och tillväxtmarknader

  • Kina öppnar upp ekonomin, vilket väntas ge positiva effekter på tillväxten och ökar potentialen för tillväxtmarknader. Vidare förväntar vi oss att inflationen i USA faller tillbaka och att FED undviker att dra ner ekonomin i en recession. USA har därför potential att ge god avkastning. Europas ekonomi fortsätter att se svag ut och våra avkastningsförväntningar för europeiska aktier är låga

Januari: Säljer obligationer, köper aktier och krediter

  • Vi minskar i lokala obligationer och ökar i krediter och aktier. Kina har börjat öppna upp ekonomin, samtidigt som inflationen faller tillbaka i USA. Tillväxtförutsättningarna för den globala ekonomin har därmed förbättrats, och våra avkastningsförväntningar för riskfyllda tillgångar har ökat.

Februari: Säljer globala aktier, köper tillväxtmarknader

  • Tillväxtmarknader tenderar att ha en lägre värdering än utvecklade marknader, och regionen handlas för tillfället med en rabatt som är linje med hur det har sett ut historiskt. Men skillnaden i tillväxtförutsättningarna är större just nu på grund av att Kina befinner sig i en annan del av konjunkturcykeln.

Mars: Säljer aktier, köper obligationer

  • Aktier har stigit i början av året, vilket har gjort att aktiedelen i portföljerna har vuxit. Men riskerna kopplade till inflation och tillväxt gör att vi vill ha en måttlig övervikt i aktier. Vi säljer därför aktier och köper obligationer.

Bankoron kan innebära färre räntehöjningar
Att räntorna sjunkit sedan i början av mars beror på att centralbankerna inte längre väntas höja räntorna lika mycket som tidigare. Bakgrunden är krisen i bankerna som faktiskt kan bidra till att dämpa inflationen. 

Under det senaste året har centralbankerna höjt styrräntorna i mycket högt tempo. Målet är att dämpa efterfrågan och den ekonomiska aktiviteten i samhället för att på så sätt pressa ner inflationen. Krisen i bankerna kan dock göra en del av jobbet åt centralbankerna genom att bankerna blir mer försiktiga med att låna ut pengar. Det stramar i sin tur åt ekonomin och bidrar till att inflationstrycket minskar. 

Alla orosmoln är dock inte bortblåsta. Den globala ekonomin fortsätter att möta motvind från höga räntor, och konsumenternas köpkraft urholkas gradvis av inflationen som trots det senaste årets räntehöjningar är långt högre än centralbankernas mål. 

De starka arbetsmarknaderna är också både en välsignelse och ett hot. Låg arbetslöshet och stigande löner har bidragit till att konjunkturen har förblivit starkare än väntat, men samtidigt riskerar det att leda till att inflationen biter sig fast. I värsta fall gör det att centralbankerna trots allt måste höja räntorna mer än förväntat, och då ökar risken återigen för att vi så småningom kommer att gå in i en lågkonjunktur. 

Baserat på de nuvarande utsikterna förväntar vi oss trots allt inte längre någon global recession i år, men däremot väntas tillväxten i världen bli låg. I USA ser vi dock fortfarande en mildare lågkonjunktur som möjlig. 

Vi anser att det om möjligt är ännu viktigare än vanligt att ha en väldiversifierad portfölj med rätt risknivå. Det är också det vi fokuserar allra mest på i våra investeringslösningar, inte minst gällande den övergripande allokeringen mellan aktier och obligationer.

Vi är försiktigt optimistiska för resten av 2023
Mot bakgrund av att vi förväntar oss en låg men positiv tillväxt i år är vi också försiktigt optimistiska vad gäller utvecklingen på de finansiella marknaderna. Osäkerheten gällande inflation, räntor och tillväxt är dock högre än normalt. 

Riskerna kopplade till banksektorn är också svårbedömda. För tillfället ser det ut som om myndigheternas kraftfulla agerande avvärjt spridningseffekter och dämpat oron, men det går inte att utesluta att nya problem kan uppstå. Vi ser dock inte någon risk för en ny finanskris som den vi såg 2008 då bankerna är betydligt mer välreglerade och motståndskraftiga idag.

På aktiemarknaden förväntar vi oss en viss positiv avkastning under resten av 2023, men med tanke på att osäkerheten fortfarande är hög så kan kursrörelserna i perioder bli stora. En annan möjlig katalysator för börsnedgång är om bolagsvinsterna blir lägre än förväntat till följd av stigande kostnader kombinerat med lägre efterfrågan.

VISSTE DU ATT din investeringslösning hos Danske Bank är en produkt som främjar miljön och/eller samhället?


Alla våra investeringslösningar är så kallade artikel 8-produkter, jfr EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar i den finansiella sektorn. Denna typ av investeringsprodukt främjar bland annat miljömässiga och/eller sociala förhållanden och säkerställer god förvaltningssed. 

Oväntade händelser kan alltid inträffa 
Även på obligationsmarknaden förväntar vi oss en positiv avkastning i år. Fjolårets kraftigt stigande räntor har resulterat i att den löpande avkastningen på räntebärande tillgångsslag är högre än tidigare, och dessutom kan sjunkande räntor leda till kursvinster för investerare på något års sikt. Om räntorna tvärtemot våra förväntningar skulle fortsätta att stiga kraftigt så skulle det leda till fallande obligationspriser, men vi ser en begränsad risk för att det ska ske. 

Det som inträffade i de amerikanska storbankerna samt i Credit Suisse visar dock att oväntade händelser kan få stora konsekvenser. Till följd av bankkrisen föll exempelvis räntorna mycket kraftigt inom loppet av några få dagar, och det går inte att utesluta att nya händelser kan skapa mer turbulens på både aktie- och räntemarknaden. 

Vi anser därför att det om möjligt är ännu viktigare än vanligt att ha en väldiversifierad portfölj med rätt risknivå. Det är också det vi fokuserar allra mest på i våra investeringslösningar, inte minst gällande den övergripande allokeringen mellan aktier och obligationer. I händelse av att vi skulle få en global recession det kommande året, så skulle det exempelvis leda till sjunkande aktiekurser och fallande räntor, vilket är detsamma som stigande obligationskurser. Genom att ha rätt fördelning mellan aktier och obligationer kan vi på så sätt dämpa de potentiella svängningarna och skapa en bättre riskjusterad avkastning över tid. 


FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Kom alltid ihåg risken som investerare
Utgångspunkten för den här publikationen är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och finansmarknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen på en investering negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Tala alltid med en rådgivare om du överväger att investera efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att hantera förluster.