Osäkerheten har ökat den senaste tiden, vilket skapat oro på världens börser. Flera faktorer har bidragit till nervositeten – stigande energipriser, problem med komponentbrist och leveranskedjor, krisen i det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande samt politiska oenigheter kring skuldtaket i USA och att statskassan därmed börjat sina, är några av orsakerna. 
Efter den kraftiga tillväxten i våras när ekonomin öppnades, har världskonjunkturen – främst drivet av USA och Kina – tappat fart mycket snabbare än väntat under sommaren och början av hösten.  

Utvecklingen det senaste kvartalet

Om vi tittar på utvecklingen för aktier och obligationer under det föregående kvartalet ser bilden ut så här:

  • Utvecklingen på aktiemarknaderna har varit negativ sedan början av september, vilket till stor del raderat ut uppgången som skedde i början av kvartalet. 
  • På obligationsmarknaden steg räntorna i slutet av kvartalet, vilket är detsamma som att priset på obligationer sjönk. Dessförinnan hade dock räntorna sjunkit (och priserna på obligationer stigit), i synnerhet på europeiska obligationer. 

Fluktuationerna under kvartalet har alltså varit stora med en positiv utveckling under den första halvan av kvartalet, följt av en nedgång under den andra halvan. Totalt sett har avkastningen för Danske Banks investeringslösningar varit i stort sett oförändrad under kvartalet. Fortfarande är avkastningen sedan årets början mycket god – särskilt i portföljer med en hög andel aktier. 

Nedgångar på börsen är inget ovanligt 
Efter de kraftiga uppgångarna på världens börser sedan mars 2020 är det inte helt oväntat att vi också får se perioder med kursnedgångar. De senaste 18 månaderna har varit ovanliga, både därför att uppgången varit så kraftig, och därför att den varit så stabil. Förr eller senare kommer det följas av en period då kurserna går åt andra hållet. Det hör till börsens natur.

Blickar vi framåt är vi försiktigt optimistiska när det gäller utsikterna för den globala ekonomin, bolagens intjäning och vinsttillväxt. Tillväxten i ekonomin har bromsat in snabbare än väntat, men det sker från en mycket hög nivå. Vi väntar oss att tillväxten stabiliseras och förblir god det kommande året. Trots den nuvarande oron på de finansiella marknaderna ser vi med tillförsikt på utvecklingen på lite längre sikt. 

En aktiemarknad vi fortfarande ser potential i är Europa. Vi anser att värderingarna är attraktiva och att den exportberoende regionen kommer att gynnas av fortsatt tillväxt i världsekonomin

Europa ser mest intressant ut
Då vi fortfarande väntar oss att världsekonomin fortsätter att växa det kommande året, väntar vi oss också att avkastningen på globala aktier blir positiv. Framför allt väntas den bli högre än avkastningen på obligationer, som väntas bli mycket låg. 

En aktiemarknad vi fortfarande ser potential i är Europa. Vi anser att värderingarna är attraktiva och att den exportberoende regionen kommer att gynnas av fortsatt tillväxt i världsekonomin. Europa har fortfarande en bit kvar innan tappet från krisen är inhämtat, räntorna väntas förbli låga och utbetalningarna från EUs återhämtningsfond kommer att ge stöd åt ekonomin. 

Det största hotet mot tillväxten och aktiemarknaden är fortfarande covid-19, eventuella mutationer och risken för nya nedstängningar och restriktioner i vinter. 

AKTIV KAPITALPORTFÖLJ: Allokeringsförändringar under kvartal 3 2021

Augusti: Säljer aktier, köper obligationer

  • Börsen har fortsatt uppåt under sommaren och aktievikten har blivit för stor. Vi säljer globala aktier och svenska aktier för att komma närmare målallokeringen i portföljerna, som är en övervikt på 1% i dagsläget. De flesta aktiemarknader har levererat en stark avkastning hittills i år. Det är positivt, men det ökar samtidigt risken för negativa överraskningar. Den enklaste delen av återhämtningen är bakom oss, vilket gör att vi inte får samma medvind från tillväxten i världen. 

September: Köper tillväxtmarknader

  • Vi viktar upp tillväxtmarknader i portföljerna. I dagsläget har vi en övervikt i aktier på cirka 2% fördelat över Europa, USA och tillväxtmarknader. Vi förväntar oss att tillväxten i Kina kommer ta fart under slutet av 2021, vilket är positivt för tillväxtmarknader. Givet tillväxtförväntningarna och utvecklingen den senaste tiden är regionen mer attraktivt värderad än tidigare och den förtjänar en måttlig övervikt. Den största övervikten bland regionerna är fortfarande Europa.  

FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Kom alltid ihåg risken som investerare
Utgångspunkten för den här publikationen är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och finansmarknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen på en investering negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Tala alltid med en rådgivare om du överväger att investera efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att hantera förluster.