Gå till huvudinnehåll

Återhämtningen fortsätter en tid till

INVESTOR UPDATE FÖR AKTIV KAPITALPORTFÖLJ: Efter ett kvartal med en stark återhämtning i ekonomin och en positiv avkastning på såväl aktiemarknaden som de flesta av våra investeringslösningar, ger chefsstrateg Maria Landeborn sin syn på kommande kvartal.
Sedan de första positiva resultaten av fas 3-studierna för coronavaccin kom förra hösten, har förväntningarna varit högt ställda både vad gäller återhämtningen och utvecklingen på aktiemarknaden. Förväntningarna har med god marginal infriats och återhämtningen har till och med blivit starkare än väntat, samtidigt som börserna klättrat uppåt. Det innebär att de allra flesta av Danske Banks investeringslösningar har gett en rimlig och positiv avkastning det senaste kvartalet.

Även om den starkaste återhämtningen och börsuppgången sannolikt ligger bakom oss, ser vi fortsatt en viss positiv avkastningspotential de kommande 12 månaderna.

Stabil tillväxt i den globala ekonomin

Utrullningen av coronavaccin och att samhället i allt högre grad har öppnats upp, har lett till en kraftig ekonomisk boom. USA var först med att öppna upp efter krisen och efter en mycket stark återhämtning har tillväxttakten troligtvis redan toppat, men väntas samtidigt förbli hög under de kommande månaderna.

I Europa tog det längre tid för vaccinationsprocessen att få upp tempot, och därmed längre tid för ekonomin att öppna upp. Restriktionerna har dessutom varit hårdare än i USA. Därmed har vi fortfarande mer att ta igen i Europa, och vi väntar oss att tillväxten fortsätter att öka under sommaren. Det innebär att vi just nu också ser den högsta avkastningspotentialen i europeiska aktier. Riktar vi blicken mot Kina förväntar vi oss att ekonomin fortsätter att växa. Avmattningen i den inhemska efterfrågetillväxten uppvägs av ökad export i takt med att efterfrågan från omvärlden ökar.

Sammantaget ger detta bilden av en stabil tillväxt i den globala ekonomin de kommande kvartalen. Det är dock inte detsamma som fortsatt kraftiga uppgångar på aktiemarknaden.

AKTIV KAPITALPORTFÖLJ: Allokeringsförändringar under kvartal 2 2021

April: Säljer svenska aktier, köper obligationer

  • Vi har tagit ner aktievikten något, genom att sälja svenska aktier. Aktier har gått starkt i inledningen av 2021 och aktievikten i portföljerna har vuxit sig större än den målallokering vi har i dagsläget. Sverige är en av världens vinnarbörser i år och därför har vi valt att sälja svenska aktier för att komma tillbaka till den strategiska allokeringen. Vi köper Danske Invest Sverige Ränta.

Maj: Säljer tillväxtmarknader, köper obligationer

  • Vi minskar aktievikten ytterligare. De senaste månaderna har tillväxten stigit kraftigt. Det är en miljö som är positiv för aktier. Men vi går mot en topp i tillväxttakten, vilket historiskt har inneburit en mer sidledes börsresa. Vi tar samtidigt ner tillväxtmarknader till neutral. Vi anser att tillväxtmarknader är den region som är högst värderad i dagsläget, vilket gör att avkastningspotentialen är begränsad. Därför säljer vi Danske Invest Index Global Emerging Markets och köper SPP Obligationsfond.

Juni: Säljer aktier, köper obligationer

  • Världsindex har fortsatt klättra uppåt i juni och aktieandelen i portföljerna har vuxit sig stor. Därför säljer vi aktier och köper obligationer. Den sjunkande tillväxttakten i världen och höga värderingar kommer vara en motvind för aktier de kommande månaderna, medan den mjuka penningpolitiken och de låga räntorna är en medvind. Sammantaget behåller vi en övervikt i portföljerna, men en mer måttlig sådan än tidigare.

Medvinden för börsen avtar

Sedan världens börser bottnade i mitten av mars 2020, har kursuppgångarna varit kraftiga och värderingarna har ökat. Aktiemarknaden är framåtblickande till sin natur, och speglar därmed det som väntas hända om 6-9 månader. När tillväxten går från att öka till att avta, minskar därför medvinden för börsen.

Även om tillväxten avtar så förväntar vi oss att den kommer att ligga kvar på en stabil nivå som stöttar både vinsttillväxten och börs. Samtidigt fortsätter företag och konsumenter att gynnas av en extremt expansiv penningpolitik med låga räntor under lång tid framöver. I USA kommer centralbanken, Fed, sannolikt att börja dra ner på obligationsköpen kring årsskiftet, vilket är det första steget på väg mot en räntehöjning. Det kommer dock inte som någon överraskning, utan speglas redan i prissättningen på räntemarknaden. Vid de tidigare perioder då Fed trappat ner stödköpen, har de långa räntorna sjunkit.

Låga räntor ger fortsatt stöd åt börserna, och därför fortsätter vi att ha en liten övervikt i aktier våra investeringslösningar. Det innebär att vi har en något högre andel aktier än vi förväntar oss att ha på lång sikt. Omvänt har vi en liten undervikt i obligationer, där vi för tillfället ser en begränsad avkastningspotential.

Risker finns alltid, men i grund och botten är vi fortsatt försiktiga optimister. Återhämtningen efter krisen fortsätter ännu en tid, och det väntas ge stöd åt risktillgångar som aktier.

Inflation kan skapa oro på marknaden

Vi förväntar oss att globala aktier ger en positiv avkastning den kommande tiden, men det finns också risker som är viktiga att ha i bakhuvudet.

Ett viktigt tema på marknaden i år har varit stigande inflation till följd av den kraftiga högkonjunkturen, särskilt i USA. Prisökningarna i den amerikanska ekonomin har varit oväntat stora, vilket potentiellt skulle kunna få räntorna att stiga och tillväxten att minska. Vi bedömer dock att den stigande inflationen huvudsakligen beror på tillfälliga faktorer som en ovanligt hög efterfrågan kombinerat med brist på råvaror och komponenter som halvledare. Därför förväntar vi oss inte att inflationen kommer att bli något bestående problem för ekonomin och börsen – men däremot kan fortsatt överraskande höga inflationssiffror utlösa nya perioder av oro på marknaden. En viss inflation kan faktiskt vara positiv för börsen, då både intäkter och vinster ökar i nominella termer.

Coronaviruset är fortsatt en risk

Det är avgörande för både den globala ekonomin och för de finansiella marknaderna att vi kan fortsätta hålla coronaviruset i schack, och därmed hålla nere trycket på sjukvården och undvika nya nedstängningar i höst och vinter. Skräckscenariot är naturligtvis nya virusmutationer som gör nuvarande vaccin betydligt mindre effektiva, men hittills har vaccinen bitit även på de nya virusvarianterna som t ex den mer smittsamma deltavarianten. Detta är en risk, men samtidigt är de flesta länder idag mycket mer väl förberedda på eventuella nya varianter än när pandemin först bröt ut. Det gäller allt från smittspårning och –begränsning, till företagens anpassningsförmåga och stabiliteten i leverantörskedjorna. Under vinterns nedstängningar fortsatte världsekonomin att fungera.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Kom alltid ihåg risken som investerare
Utgångspunkten för den här publikationen är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och finansmarknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen på en investering negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Tala alltid med en rådgivare om du överväger att investera efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att hantera förluster.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.