Vad innebär de nya klimatkraven?

”De innebär att vi tar ytterligare ett steg för att stödja den gröna övergången genom att ställa ännu striktare klimatkrav på bolagen. Framöver kommer vi inte att investera i bolag som får mer än fem procent av sina intäkter från kol och tjärsand. Tidigare låg gränsen på 30 procent. Vi kommer inte heller investera i bolag där mer än fem procent av intäkterna härrör från torvbaserad energiproduktion. Det här är en del av vårt åtagande att fasa ut investeringar i de här tre energityperna senast 2040 för att stödja Parisavtalet. Vi kan dock investera i företag där mer än fem procent av omsättningen kommer från kol om det finns en tydlig plan för att fasa ut kolverksamheten i enlighet med Parisavtalet”, förklarar Alexander Lindwall.

Vilka investeringar omfattas av de nya klimatkraven?

”De nya restriktionerna gäller för alla investeringar som Danske Invest gör för våra kunders räkning. En del av våra investeringslösningar kan dock innehålla fonder från externa leverantörer som inte alltid följer samma riktlinjer som Danske Bank."

Varför skärper ni kraven för fossila bränslen?

”Vi gör det av två skäl. För det första för att anpassa våra kunders investeringar till den gröna övergången, där fossila bränslen i allt högre grad ersätts av miljövänligare alternativ. Det hjälper till att säkra en attraktiv avkastning på lång sikt. För det andra är det vår ambition att motverka klimatförändringarna och stödja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Med andra ord förväntar vi oss att de skärpta klimatkraven gynnar både klimatet och våra kunders investeringar.”

Varför fortsätter ni att investera i kol trots de nya restriktionerna?

Vårt arbete med att stödja den gröna omställningen handlar inte bara om att välja bort bolag som inte uppfyller kriterierna. Det är minst lika viktigt att påverka klimatskadliga bolag att gå från svart till grönt. Därför kan vi välja att investera i bolag som får mer än fem procent av sina intäkter från kol om de har en trovärdig klimatplan och vidtar konkreta åtgärder för att fasa ut kol i enlighet med Parisavtalets utfasningsplan för fossila bränslen. Om vi väljer att investera i dessa bolag måste de till exempel ha kvantitativa mål för att minska sina koldioxidutsläpp, rapportera sina koldioxidutsläpp och vara transparenta om hur de påverkar beslutsfattare när det gäller klimatagendan.

Du kan läsa mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och klimatagendan här.

Detta blogginlägg ska inte ses som investeringsrådgivning. Det ska inte heller ses som en uppmaning att köpa eller sälja finansiella instrument eller investeringstjänster. Investeringar innebär alltid en risk och avkastningen kan bli negativ. Du är själv ansvarig för att bedöma de juridiska, skattemässiga, ekonomiska och andra konsekvenser som kan vara relevanta för att avgöra om en investering är bra för just dig.