Det fick en stark start, men höll tyvärr inte hela vägen in i mål. Så kan utvecklingen under det tredje kvartalet beskrivas både vad gäller aktie- och räntemarknaden, samt Danske Banks investeringslösningar.

Sommaren bjöd på fina kursuppgångar för både aktier och obligationer, men i mitten av augusti drabbades marknaderna av ny frossa. Börserna sjönk och räntorna steg, vilket är detsamma som fallande obligationskurser. 

Nedgången sedan mitten av augusti är tyvärr tillräckligt stor för att radera ut hela sommarens uppgång och mer därtill – och det har även präglat avkastningen i våra investeringslösningar. I samtliga riskprofiler inom Aktiv Kapitalportfölj blev avkastningen under det tredje kvartalet negativ. 

När börsen väl bottnar brukar det ofta gå snabbt uppåt igen. De högre räntenivåerna vi ser nu jämfört med de vi såg i början av året, innebär också att intressanta möjligheter öppnas upp på obligationsmarknaden.

Den positiva stämningen blev kortvarig
Den höga inflationen har varit årets största huvudvärk för de finansiella marknaderna och bidrog redan under första halvåret till att räntorna sköt i höjden samtidigt som börserna föll. 

Till följd av inflationstrycket har centralbankerna tvingats höja räntorna kraftigt i år, och det innebär motvind för både börsen och konjunkturen. Högre räntor gör livet dyrare för både företag och konsumenter och ökar risken för en recession, men centralbankernas mål är att dämpa inflationen och då måste de strama åt trots de negativa konsekvenserna. 

Under sommaren fick marknaden upp hoppet om att inflationen snart skulle toppa. Bakgrunden var att priset på energi, metaller och frakter sjönk, vilket pekade på att inflationstrycket var på väg att minska. Tyvärr visade det sig vara för tidigt att blåsa faran över.

AKTIV KAPITALPORTFÖLJ: Allokeringsförändringar under kvartal 3 2022

Augusti: Säljer obligationer, köper svenska aktier

  • Vi säljer globala aktier och köper svenska aktier för att rebalansera aktieregionerna i portföljerna. Stockholmsbörsen har halkat efter under året och därför ökar vi den svenska andelen för att komma tillbaka till den strategiska allokeringen. Den största taktiska övervikten i portföljerna är fortfarande USA. Vi behåller en måttlig övervikt i portföljerna.

September: Säljer aktier, köper obligationer

  • Vi sänker aktievikten i portföljerna genom att minska i amerikanska aktier och köpa lokala obligationer. Vår riskprognos har ökat den senaste tiden. Inflationen fortsätter att överraska på uppsidan i Europa, och ökade energi- och räntekostnader börjar kännas för företag och konsumenter. Det gör att avkastningsförväntningarna för aktier inte är lika attraktiva som tidigare givet risken.

Centralbankerna fortsätter att strama åt
Under det tredje kvartalet fortsatte inflationen att stiga, och centralbankerna fortsatte därmed att höja räntorna. Även tonläget från världens centralbankschefer har förblivit hökaktigt, vilket innebär att de fortsatt att betona att räntorna behöver höjas ytterligare för att dämpa inflationstrycket. 

Det har också stått klart att centralbankerna bedömer att det är viktigare att nå inflationsmålet än att undvika en lågkonjunktur. I september sa den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell så här: ”Kostnaden för att strama åt penningpolitiken för lite och för sent, är högre än att göra för mycket nu.”

Energikrisen förvärrar läget
I slutet av september ströp Ryssland gasleveranserna till Europa på obestämd tid. Lyckligtvis är de europeiska gaslagren välfyllda inför vintern, och har vi tur och vädret blir milt och blåsigt kan vi komma att klara vintern bra. Potentiellt blir dock vintern kall och lång, och då ökar risken för ransonering av gas och el. Det kommer i så fall att innebära produktionsbortfall i företagen, ökad risk för konkurser och fler förlorade arbetstillfällen. Det är ett orosmoln för marknaderna. 

Framför allt är det Europa som lider av höga energipriser, och det är svårt att se att Europa kommer att kunna undvika en lågkonjunktur de kommande kvartalen. Chansen finns fortfarande att USA undviker en recession eller åtminstone att en eventuell lågkonjunktur blir mild, men i Europa kan krisen bli både längre och djupare.

Det vi nämner här är något alla känner till, och därför finns det just nu en utbredd pessimism på marknaden. Det är också en bidragande anledning till årets börsnedgång. 

Viktiga faktorer för de finansiella marknaderna kommande kvartal

Inflationen har ännu inte visat tydliga tecken på att vara på väg ner. Det finns därför fortfarande en risk för att centralbankerna behöver höja räntan mer än förväntat. 

Vädret är svårt att förutspå, men blir viktigt för utvecklingen i vinter. En mild vinter mildrar även konsekvenserna för konjunkturen i Europa, och vice versa. 

Vi befinner oss i början av en rapportsäsong och bolagens prognoser blir ännu viktigare än resultatet under det tredje kvartalet. Vad ser bolagen ligger i korten framöver? 

Är vi på väg in i en mild eller djup lågkonjunktur? Blir den kortvarig eller långvarig?

Håll dig till din investeringsstrategi 
Om vi tittar på den globala ekonomin har vi fortfarande det värsta framför oss, men det betyder inte att det gäller utvecklingen på aktie- och räntemarknaden. De finansiella marknaderna ligger ofta sex till nio månader före den ekonomiska utvecklingen, och tar så att säga ut både glädje och sorg i förväg. Det innebär att en del av den kommande konjunkturnedgången är inprisat i aktiekurserna. 

Vår bedömning är att majoriteten av börsnedgången ligger bakom oss vid det här laget, men risken finns att botten inte är nådd och att kursrörelserna förblir stora de närmaste månaderna. Centralbankerna fortsätter att strama åt och räntorna har sannolikt inte toppat ännu. Därför kan det bli värre innan det blir bättre.

När börsen väl bottnar brukar det ofta gå snabbt uppåt igen. De högre räntenivåerna vi ser nu jämfört med de vi såg i början av året, innebär också att intressanta möjligheter öppnas upp på obligationsmarknaden. Dels kan obligationer ge en betydligt högre löpande avkastning än tidigare, och när räntorna så småningom sjunker igen så är det dessutom positivt för kursutvecklingen. 

Det här är varken första eller sista gången vi kommer att få uppleva ett år med sjunkande börser och stor oro på marknaden. Vårt råd till investerare är att de bör hålla fast vid sin strategi förutsatt att den fortfarande passar deras investeringsprofil, riskvilja och tidshorisont. Historiskt sett har detta över tid lett till en god utveckling.  

FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Kom alltid ihåg risken som investerare
Utgångspunkten för den här publikationen är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och finansmarknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen på en investering negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Tala alltid med en rådgivare om du överväger att investera efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att hantera förluster.